29 NSCR 25/2014
Datum rozhodnutí: 31.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 44 INS 9334/2013 29 NSČR 25/2014-P3-22U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Karla Ryvoly , narozeného 22. března 1953, bytem Buková 9, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 9334/2013, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3, o dovolání věřitele č. 3 EUROMARA s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Jaromíra Vejvody 1399, PSČ 156 00, identifikační číslo osoby 26 72 14 14, zastoupeného Mgr. Martinem Žižkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. října 2013, č. j. KSBR 44 INS 9334/2013, 2 VSOL 835/2013-P3-10, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci k odvolání věřitele č. 3 (EUROMARA s. r. o.) usnesením ze dne 11. října 2013, č. j. KSBR 44 INS 9334/2013, 2 VSOL 835/2013-P3-10, potvrdil usnesení ze dne 2. srpna 2013, č. j. KSBR 44 INS 9334/2013-P3-2, jímž Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl jako opožděnou přihlášku pohledávky věřitele č. 3 ve výši 518.423,37 Kč (výrok I.) a určil, že právní mocí usnesení končí účast věřitele č. 3 v insolvenčním řízení (výrok II.).
Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 3 dovolání, které Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl.
Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2014
JUDr. Petr Gemmel,v.r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová