29 NSCR 24/2016
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 138 o. s. ř., § 218 o. s. ř.




NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 72 INS 12979/2014 originál 29 NSČR 24/2016-A-88


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Bohuslava Veselého , narozeného 27. března 1948, bytem v Čáslavi, Váchova 224/8, PSČ 286 01, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS 12979/2014, o insolvenčním návrhu věřitele Pavla Zubatého , narozeného 25. listopadu 1974, bytem v Praze 9, Krausova 604/13, PSČ 199 00, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. června 2015, č. j. KSPH 72 INS 12979/2014, 2 VSPH 1086/2015-A-57, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka (Bohuslava Veselého) na základě insolvenčního návrhu věřitele (Pavla Zubatého) Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 19. února 2015, č. j. KSPH 72 INS 12979/2014-A-35, zamítl žádost dlužníka o ustanovení zástupce (bod I. výroku) a o přiznání osvobození od soudních poplatků (bod II. výroku).
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dovolání (nezastoupeného) dlužníka proti usnesení odvolacího soudu odmítl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b a § 243c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), ve spojení s § 218 o. s. ř., jako bezpředmětné (srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2013, sen. zn. 29 NSČR 8/2011, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu ).
V mezidobí totiž insolvenční soud usnesením ze dne 29. prosince 2015, č. j. KSPH 72 INS 12979/2014-A-79 (které již nabylo právní moci), zastavil insolvenční řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu. Za této situace nemá smysl zkoumat, zda u dlužníka byly splněny předpoklady pro ustanovení zástupce a pro osvobození od soudních poplatků v pravomocně skončeném řízení.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. ledna 2016
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu