29 NSCR 22/2016
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 14 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 37 INS 11078/2015 originál 29 NSČR 22/2016-A-36


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Michala Tokoše , narozeného 25. ledna 1991, bytem v Hodoníně, Masarykovo náměstí 53/1, PSČ 695 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 11078/2015, o insolvenčním návrhu věřitele Jana Lišky , narozeného 7. července 1987, bytem v Píšti, Severní 397/4, PSČ 747 18, zastoupeného Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem, se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, o námitce vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci, vznesené dlužníkem, zastoupeným Ing. Luďkem Lhotským, bytem v Brně, Vackova 61, PSČ 602 00, takto:

Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Vojtěch Brhel, Mgr. Martin Hejda, JUDr. Helena Krejčí, JUDr. Helena Myšková, JUDr. Radka Panáčková, JUDr. Věra Vyhlídalová, JUDr. Ivana Wontrobová a JUDr. Ivana Waltrová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. KSBR 37 INS 11078/2015, 3 VSOL 1277/2015.


O d ů v o d n ě n í:

Ve věci vedené pod sp. zn. KSBR 37 INS 11078/2015, 3 VSOL 1277/2015, projednává Vrchní soud v Olomouci (jako soud nadřízený) námitku podjatosti soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. Bohumily Čuprové.
Podáním ze 4. listopadu 2015 vznesl dlužník námitku p odjatosti soudců Vrchního soudu v Olomouci, s tím, že tato podjatost je založena na soudním sporu, který s tímto soudem (s žalovanou Českou republikou - Vrchním soudem v Olomouci) vede jeho obecný zmocněnec Ing. Lhotský u Okresního soudu v Bruntálu pod sp. zn. 8 C 90/2015.
Nejvyšší soud ve shodě s vyjádřeními soudců senátu, jemuž byla věc přidělena k vyřízení (z 11. ledna 2016) a soudců zastupujícího senátu (z 13. ledna 2016) [jež důvody pro jejich vyloučení neobsahují], s přihlédnutím k ustanovení § 14 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nemá námitku podjatosti za důvodnou.
Je totiž založena na závěrech (obsažených v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. 20 Nd 295/2012), jež odporují závěrům obsaženým v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. listopadu 2009, sp. zn. 31 Nd 209/2009, uveřejněném pod číslem 65/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 65/2010 ). V R 65/2010 Nejvyšší soud uzavřel, že soudci soudu, jenž vystupuje za stát v občanském soudním řízení jako jeho organizační složka, nejsou bez dalšího (jen proto, že u takového soudu působí) vyloučeni z projednávání a rozhodnutí příslušné věci. Tím méně mohou být pak vyloučeni jen proto, že je v jiném občanském soudním řízení veden spor se státem, za nějž vystupuje soud, u kterého tito soudci působí.
S přihlédnutím k závaznosti závěrů obsažených v rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu pro praxi tříčlenných senátů Nejvyššího soudu je právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Nd 295/2012 bezcenný.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2016

JUDr. Zdeněk K r č m á ř předseda senátu