29 NSCR 217/2016
Datum rozhodnutí: 09.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 61 INS 11838/2015 originál 29 NSČR 217/2016-B-42


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníků 1/ Miroslava Pondělíčka , narozeného 10. února 1951, a 2/ Anny Pondělíčkové , narozené 14. prosince 1950, obou bytem v Dolních Hbitech Jelence 56, PSČ 262 63, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 61 INS 11838/2015, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. dubna 2016, č. j. KSPH 61 INS 11838/2015, 4 VSPH 321/2016-B-27, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 18. prosince 2015, č. j. KSPH 61 INS 11838/2015-B-13, Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) neschválil oddlužení dlužníků Miroslava Pondělíčka a Anny Pondělíčkové (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužníků konkurs (bod II. výroku), rozhodl o tom, že jde o nepatrný konkurs (bod III. výroku) a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).
K odvolání dlužníků Vrchní soud v Praze napadeným rozhodnutím potvrdil body I. a II. výroku usnesení insolvenčního soudu.
Usnesení odvolacího soudu napadli dlužníci dovoláním (č. l. B-30).
Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 31. srpna 2016, č. j. KSPH 61 INS 11838/2015-B-32, doručeným dovolatelům zvlášť dne 8. září 2016 (srov. doručenky u č. l. B-32), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranili ve lhůtě do 14 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2016
Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu