29 NSCR 215/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 104 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 59 INS 22578/2012 originál 29 NSČR 215/2016-86


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka Jiřího Filipa , narozeného 2. července 1950, bytem v Dlouhé Třebové, Niva 311, PSČ 561 17, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 59 INS 22578/2012, o určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, o dovolání dlužníka proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2016, č. j. KSPA 59 INS 22578/2012, 29 NSČR 160/2016-B-74, takto:

Řízení o dovolání dlužníka proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2016, č. j. KSPA 59 INS 22578/2012, 29 NSČR 160/2016-B-74, se zastavuje .

Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13. října 2015, č. j. KSPA 59 INS 22578/2012, 3 VSPH 2442/2014-B-51, potvrdil usnesení ze dne 3. července 2014, č. j. KSPA 59 INS 22578/2012-B-37, jímž Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích přiznal insolvenční správkyni Ing. Janě Vodrážkové odměnu a náhradu hotových výdajů za dobu před schválením splátkového kalendáře v celkové výši 2.178 Kč.
Řízení o dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud usnesením ze dne 31. srpna 2016, č. j. KSPA 59 INS 22578/2012, 29 NSČR 160/2016-B-74, zastavil pro nedostatek povinného zastoupení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Dlužník brojil proti tomuto usnesení podáním ze dne 10. října 2016 označeným jako mimořádný opravný prostředek (č. l. B-77), namítaje, že rozhodnutí Nejvyššího soudu je protiprávní a nezákonné .
Nejvyšší soud řízení o tomto podání zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř., jelikož občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání (popř. jiného opravného prostředku) proti rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího (jinak řečeno, není zde soudu, který by byl funkčně příslušný k projednání opravného prostředku dlužníka proti shora označenému usnesení Nejvyššího soudu). Nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. října 2009, sp. zn. 21 Cdo 3110/2008).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. prosince 2016
JUDr. Jiří Z a v á z a l předseda senátu