29 NSCR 21/2015
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 263 IZ.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 99 INS 4554/2014 originál 29 NSČR 21/2015-B-75


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka TOPTERM, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 5, Václava Rady 1470/3, PSČ 156 00, identifikační číslo osoby 26961008, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 4554/2014, o návrhu na změnu osoby insolvenčního správce, o dovolání věřitelů 1/ Mgr. Jaroslava Fejty , se sídlem v Brně, Gorkého 1, PSČ 602 00, jako insolvenčního správce dlužníka VTPSTAV s. r. o., identifikační číslo osoby 01876643, a 2/ T&C DOMOV s. r. o. , se sídlem v Brně - Bystrci, Chudčická 1351/17, PSČ 635 00, identifikační číslo osoby 27124339, zastoupeného Mgr. Romanou Andělovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Marešova 305/14, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. prosince 2014, č. j. MSPH 99 INS 4554/2014, 1 VSPH 1752/2014-B-45, takto:

Dovolání se odmítají.

O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako podaná někým, kdo k nim nebyl oprávněn [§ 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. )], odvolání věřitelů 1/ VTPSTAV s. r. o. (dále jen věřitel V ) a 2/ T&C DOMOV s. r. o. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2014.
Proti usnesení odvolacího soudu podali oba věřitelé dovolání.
V průběhu dovolacího řízení Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 21. dubna 2016, č. j. KSBR 33 INS 4289/2016-A-11, mimo jiné zjistil úpadek věřitele V (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek věřitele V (bod II. výroku) a insolvenčním správcem věřitele V ustanovil Mgr. Martinu Kaplánkovou (dále jen M. K. ). Usnesením insolvenčního soudu ze dne 5. srpna 2016, č. j. KSBR 33 INS 4289/2016-B-10, došlo ke změně insolvenčního správce tak, že se jím místo M. K. stal Mgr. Jaroslav Fejta (dále jen J. F. ).
Jestliže k okamžiku, kdy bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno rozhodnutí o úpadku dlužníka, s nímž insolvenční soud spojil i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkursem, se takový dlužník účastní jako (insolvenční) věřitel insolvenčního řízení vedeného na majetek jiného dlužníka, vstupuje tímto okamžikem na místo takového dlužníka jako (insolvenční) věřitel insolvenční správce jeho majetkové podstaty. Srov. mutatis mutandis (pro konkursní poměry podle zákona č. 328/1991 Sb.) např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2002, sp. zn. 1 Ko 397/2002, uveřejněné pod číslem 81/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 4635/2009, a obdobně (v insolvenční ch souvislostech) např. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 1688/2011.
Nejvyšší soud tedy jako s dovolatelem místo věřitele V dále (bez dalšího) jednal s J. F.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním - jakožto mimořádným opravným prostředkem - napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu pouze tehdy, připouští-li to zákon.
Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 238a o. s. ř.
Jelikož dovolání v dané věci nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v ustanovení § 238a o. s. ř., zbývá posoudit, zda může být přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení je dovolání za stanovených podmínek přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí. Dovolání podle § 237 o. s. ř. však ani při splnění v něm vymezených předpokladů není přípustné v případech, které jsou vypočteny v § 238.
Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není dovolání přípustné podle ustanovení § 237 proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4.
Právě o tento případ jde v posuzované věci. Usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání věřitelů, je sice usnesením, jímž se odvolací řízení končí, ale podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání (k tomu srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62).
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelům, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. února 2017

JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu