29 NSCR 21/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOL 16 INS 14317/2013
29 NSČR 21/2014-A-18


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice Marie Švobové, narozené 26. prosince 1947, bytem v Mikulovicích, Sokolská 543, PSČ 790 84, vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 14317/2013, o insolvenčním návrhu dlužnice, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. října 2013, č. j. KSOL 16 INS 14317/2013, 1 VSOL 647/2013-A-9, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 10. června 2013, č. j. KSOL 16 INS 14317/2013-A-4, Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) vycházeje z ustanovení § 395 odst. 1 písm. a/, odst. 3, 396 a § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,- Kč.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dovolání dlužnice proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako objektivně nepřípustné, když dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném do 31. prosince 2013). K tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněné pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. února 2014 Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová