29 NSCR 209/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 14 INS 1968/2015
originál 29 NSČR 209/2016-B-39


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Zdeňky Krátké , narozené 2. března 1963, bytem v Olomouci, Blahoslavova 1008/5, PSČ 779 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 1968/2015, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. srpna 2016, č. j. KSOS 14 INS 1968/2015, 2 VSOL 556/2016-B-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice změnil usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) ze dne 18. března 2016, č. j. KSOS 14 INS 1968/2015-B-15, v bodě X. výroku tak, že se nepřihlíží k návrhu dlužnice na stanovení nižších měsíčních splátek.
Proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci podala dlužnice dovolání, které následně podáním došlým Krajskému soudu v Ostravě dne 11. listopadu 2016 vzala zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu