29 NSCR 203/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 52 INS 18768/2015 originál 29 NSČR 203/2016-B-29U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníků 1/ Evy Galíčkové , narozené 2. května 1973, a 2/ Jiřího Galíčka , narozeného 8. února 1971, oba bytem ve Smržicích, Trávníky 623, PSČ 798 17, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 18768/2015, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. března 2016, č. j. KSBR 52 INS 18768/2015, 2 VSOL 301/2016-B-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 27. ledna 2016, č. j. KSBR 52 INS 18768/2015-B-9, Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) neschválil oddlužení dlužníků povolené usnesením ze dne 7. října 2015, č. j. KSBR 52 INS 18768/2015-A-11 (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužníků konkurs (bod II. výroku) a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).
K odvolání dlužníků Vrchní soud v Olomouci napadeným rozhodnutím potvrdil body I. a II. výroku usnesení insolvenčního soudu (první výrok) a odmítl odvolání proti bodu III. výroku usnesení insolvenčního soudu (druhý výrok).
Usnesení odvolacího soudu napadli dlužníci dovoláním (č. l. B-18).
Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 23. června 2016, č. j. KSBR 52 INS 18768/2015-B-22, doručeným dovolatelům zvlášť dne 27. června 2016 (srov. doručenky u č. l. B-22), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranili ve lhůtě dvou měsíců od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu