29 NSCR 202/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 odst. 4 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 77 INS 2314/2013
originál 29 NSČR 202/2016-B-95


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Milana Dlouhého , narozeného 16. března 1978, bytem v Praze, Matúškova 799/17, PSČ 149 00, zastoupeného Mgr. Kateřinou Buďveselovou, MBA, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Svobodova 138/5, PSČ 128 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 2314/2013, o zproštění funkce insolvenčního správce, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2016, č. j. MSPH 77 INS 2314/2013, 4 VSPH 636/2016-B-70, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 5. ledna 2016, č. j. MSPH 77 INS 2314/2013-B-64, kterým Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) zamítl návrh dlužníka ze dne 10. listopadu 2015, doplněný podáním ze dne 4. prosince 2015, na zproštění Ing. Romany Novákové funkce insolvenčního správce.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. B-79).
Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).
Požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta nebo je mu tento advokát ustanoven soudem. Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže je dovolateli ustanoven advokát až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil vlastním podáním, které rovněž podepíše. Pokud se tak nestane, podmínka povinného zastoupení není splněna.
V posuzované věci podal dlužník včasné dovolání dne 20. června 2016. Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), insolvenční soud jej usnesením ze dne 27. června 2016, doručeným dlužníku zvlášť dne 11. července 2016 (srov. doručenku u č. l. B-80) vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že nesplní-li tuto povinnost, bude dovolací řízení zastaveno a dále o možnosti požádat, aby mu byl pro dovolací řízení na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů.
Žádostí ze dne 19. července 2016 (na č. l. B-84) požádal dlužník o ustanovení zástupce z řad advokátů pro účely podání dovolání.
Usnesením insolvenčního soudu ze dne 26. července 2016, č. j. MSPH 77 INS 2314/2013-B-86, byla dlužníkovi k ochraně jeho zájmů pro řízení o dovolání ustanovena advokátka Mgr. Kateřina Buďveselová, MBA. Toto usnesení bylo ustanovené zástupkyni doručeno dne 4. srpna 2016 (srov. doručenku u č. l. B-86).
Usnesením ze dne 15. září 2016, č. j. MSPH 77 INS 2314/2013-B-92, doručeným zástupkyni dlužníka zvlášť dne 20. září 2016, vyzval insolvenční soud dlužníka, aby prostřednictvím své zástupkyně podal ve lhůtě deseti dnů řádné dovolání proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu. Dovolání však dlužník prostřednictvím své zástupkyně do dnešního dne nedoplnil. Nedostatek povinného zastoupení tak dlužník neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.
Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o podaném dovolání zastavil.
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu