29 NSCR 20/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř., § 229 odst. 4 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 88 INS 14423/2016
originál 29 NSČR 20/2017-A-53


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka Sideline s. r. o., se sídlem v Praze 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24745316, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 14423/2016, o insolvenčním návrhu věřitele 1/ FinStep, s. r. o., se sídlem ve Slaném, Kybalova 1857, PSČ 274 01, identifikační číslo osoby 24145211, a 2/ dlužníka , o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. října 2016, č. j. MSPH 88 INS 14423/2016, 4 VSPH 1765/2016-A-48, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 24. srpna 2016, č. j. MSPH 88 INS 14423/2016-A-34, Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) mimo jiné zjistil úpadek dlužníka (bod I. výroku), prohlásil konkurs na jeho majetek (bod II. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil KONREO, v. o. s. (bod III. výroku).
Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustné [§ 218 písm. b/ a c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o. s. ř. )] odvolání Lukáše Rambouska proti usnesení insolvenčního soudu v napadených bodech I. až III. výroku.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, v němž požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl jako nepřípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].
Učinil tak proto, že již v usnesení ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2014, pod číslem 62, formuloval a odůvodnil závěr, že proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání, není dovolání přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu, která přípustnost dovolání upravují, když mimořádným opravným prostředkem, jenž v takovém případě slouží k prověření správnosti rozhodnutí odvolacího soudu, je žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř.
Ostatně dovolatel svého práva podat proti rozhodnutí odvolacího soudu žalobu pro zmatečnost využil (viz jeho podání doručené insolvenčnímu soudu dne 18. prosince 2016, B-45).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu