29 NSCR 192/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSUL 44 INS 17352/2015 originál 29 NSČR 192/2016-B-28


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužnice Jindřišky Malé, narozené 3. června 1976, bytem v Mostě, K. J. Erbena 300/12, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 17352/2015, o (ne)schválení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. srpna 2016, č. j. KSUL 44 INS 17352/2015, 1 VSPH 2373/2015-B-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala dlužnice dovolání, které následně podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 30. září 2016 vzala zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Petr Gemmel předseda senátu