29 NSCR 190/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243f o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 32 INS 6069/2010
originál 29 NSČR 190/2016-B-70U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Miroslava Kocourka , narozeného 18. prosince 1935, bytem v Prostějově, Rejskova 3082/32, PSČ 796 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 6069/2010, o splnění oddlužení a odměně a hotových výdajích insolvenčního správce, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. června 2016, č. j. KSBR 32 INS 6069/2010, 3 VSOL 258/2016-B-63, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 20. ledna 2016, č. j. KSBR 32 INS 6069/2010-B-58, Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Miroslava Kocourka (bod I. výroku), určil odměnu insolvenční správkyně JUDr. Lenky Sorokové ve výši 48 547,50 Kč (bod II. výroku), schválil její hotové výdaje ve výši 9 709,50 Kč (bod III. výroku) a uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dní od právní moci tohoto usnesení uhradil insolvenční správkyni část její odměny ve výši 1 657,50 Kč a část jejích hotových výdajů ve výši 331,50 Kč (bod IV. výroku) a zprostil insolvenční správkyni funkce (bod V. výroku).
Vrchní soud v Olomouci k odvolání insolvenční správkyně usnesením ze dne 22. června 2016, č. j. KSBR 32 INS 6069/2010, 3 VSOL 258/2016-B-63, usnesení insolvenčního soudu v bodech II., III. a IV. změnil tak, že určil odměnu insolvenční správkyně ve výši 46 500 Kč, k níž náleží částka daně z přidané hodnoty ve výši 9 765 Kč (první výrok), schválil hotové výdaje insolvenční správkyně ve výši 10 777 Kč, k nimž náleží částka daně z přidané hodnoty ve výši 1 890 Kč (druhý výrok), a uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil insolvenční správkyni na její odměnu a náhradu hotových výdajů částku 12 664 Kč (třetí výrok).
Dne 21. července 2016 došlo insolvenčnímu soudu podání dlužníka, které je podle svého obsahu dovoláním proti shora označenému usnesení odvolacího soudu (dovolatel jím brojí proti rozhodnutí odvolacího soudu).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 29. července 2016, č. j. KSBR 32 INS 6069/2010-B-67, doručeným dovolateli zvlášť dne 15. srpna 2016 (srov. doručenku k č. l. B-67) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů ode dne doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.
Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu