29 NSCR 19/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2009
Dotčené předpisy:
29 NSCR 19/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka W., a. s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 3697/2008, o přihlášce pohledávky věřitele č. 8, o dovolání věřitele č. 8 J. G. K. v. W., zastoupeného Mgr. M. S., advokátem, se sídlem v Praze 2, Římská 14, 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. dubna 2009, č. j. MSPH 88 INS 3697/2008, 2 VSPH 164/2009-P8-11, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 3. března 2009, č. j. MSPH 88 INS 3697/2008-P8-5, Městský soud v Praze odmítl - odkazuje na ustanovení § 178 odst. 1, § 185 a § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) - přihlášku pohledávky věřitele č. 8, J. G. v. W., v části pohledávky ve výši 383.204,25 Kč (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí v rozsahu části pohledávky, jíž se popření týká, účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení (bod II. výroku).

K odvolání věřitele č. 8 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 6. dubna 2009 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Dovolání věřitele č. 8 proti usnesení odvolacího soudu, jež je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009 (dále též jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.

Učinil tak proto, že dovoláním jsou mu předkládány k řešení tytéž otázky, které zodpověděl (u věřitele č. 5 L. K. v. W. v téže insolvenční věci) v usnesení ze dne 16. prosince 2009, sen. zn. 29 NSČR 18/2009.

V označeném usnesení (na něž v podrobnostech odkazuje) uzavřel, že insolvenční správce může účinně vzít zpět popření pravosti nevykonatelné pohledávky (a ve smyslu ustanovení § 201 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona tak přivodit její zjištění) jen po dobu, po kterou se podle insolvenčního zákona k takto popřené pohledávce v insolvenčním řízení přihlíží. K účinnému zpětvzetí popření pravosti nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem tak může dojít do doby, než marně uplyne lhůta stanovená věřiteli popřené pohledávky k podání incidenční žaloby u insolvenčního soudu a podá-li věřitel včas žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky, pak do doby, než rozhodnutí insolvenčního soudu o této žalobě nabude právní moci.

Napadené rozhodnutí je s tímto závěrem v souladu a zabývat se dovoláním za dané situace meritorně shledává Nejvyšší soud zbytečným.

Rozhodné znění občanského soudního řádu (do 30. června 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. prosince 2009

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu