29 NSCR 189/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 37 INS 33533/2014
originál 29 NSČR 189/2016-A-182

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Václava Klimeše , narozeného 15. listopadu 1974, bytem v Ostravě, Krmelínská 164/366, PSČ 724 00, zastoupeného Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem, se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 168/18, PSČ 741 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014, o předvolání dlužníka k prohlášení o majetku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. května 2016, č. j. KSOS 37 INS 33533/2014, 3 VSOL 590/2016-A-139, takto:

I. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2016, č. j. KSOS 37 INS 33533/2014, 29 NSČR 189/2016-A-174, se v záhlaví opravuje tak, že chybné označení soudu, jež vydal rozhodnutí napadené dovoláním jako Vrchního soudu v Praze se nahrazuje správným Vrchního soudu v Olomouci .
II. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2016, č. j. KSOS 37 INS 33533/2014, 29 NSČR 189/2016-A-174, se v odůvodnění, v odstavci 1, opravuje tak, že chybné označení odvolacího soudu Vrchní soud v Praze se nahrazuje správným Vrchní soud v Olomouci .

O d ů v o d n ě n í :
Ve výroku označené usnesení Nejvyššího soudu je postiženo zřejmou nesprávností v záhlaví a v odůvodnění, spočívající v tom, že jako soud, který vydal dovoláním napadené rozhodnutí, je nesprávně uveden Vrchní soud v Praze.
Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zřejmou nesprávnost opravil způsobem uvedeným ve výroku.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2016
Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu