29 NSCR 18/2014
Datum rozhodnutí: 24.02.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 31 INS 13913/2012 29 NSČR 18/2014-A-31U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Bohumila Popelky, narozeného 25. listopadu 1960, bytem ve Strání, Korytňanská 298, PSČ 687 65, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS 13913/2012, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. června 2013, č. j. KSBR 31 INS 13913/2012, 3 VSOL 484/2013-A-24, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci potvrdil usnesení ze dne 2. května 2013, č. j. KSBR 31 INS 13913/2012-A-18, jímž Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. A-27).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 6. prosince 2013, č. j. KSBR 31 INS 13913/2012-A-28, doručeným dovolateli zvlášť dne 11. prosince 2013 vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. února 2014
Mgr. Milan Polášek, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová