29 NSCR 14/2017
Datum rozhodnutí: 14.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 33 INS 11940/2016
originál 29 NSČR 14/2017-A-34


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníků a) Oldřicha Krejčí , narozeného 12. září 1969, a b) Jitky Krejčové , narozené 23. dubna 1969, obou bytem v Pohořelicích, Znojemská 860, PSČ 691 23, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 33 INS 11940/2016, o insolvenčním návrhu dlužníků, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2016, č. j. KSBR 33 INS 11940/2016, 1 VSOL 1240/2016-A-25, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníků potvrdil usnesení ze dne 30. srpna 2016, č. j. KSBR 33 INS 11940/2016-A-20, jímž Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníků pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu brojí dlužníci podáním ze dne 5. prosince 2016 (č. l. A-29), jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním, požadujíce, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil.
Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že sami mají odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 12. prosince 2016, č. j. KSBR 33 INS 11940/2016-A-30, doručeným dovolatelům zvlášť dne 14. prosince 2016 (srov. doručenky u č. l. A-30), vyzval (mimo jiné), aby nedostatek povinného zastoupení odstranili do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. února 2017
Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu