29 NSCR 14/2013
Datum rozhodnutí: 18.07.2013
Dotčené předpisy: § 185 IZ. ve znění do 31.10.2012, § 197 odst. 2 IZ. ve znění do 31.10.2012, § 198 odst. 1 IZ. ve znění do 31.10.2012KSOS 33 INS 21634/2011
29 NSČR 14/2013 - P4 - 20
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice Olgy Džurmanové , narozené 28. března 1958, bytem ve Velké Bystřici, Zámecké náměstí 12, PSČ 783 53, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 21634/2011, o přihlášce pohledávky věřitele č. 4, o dovolání věřitele č. 4 Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. července 2012, č. j. KSOS 33 INS 21634/2011, 3 VSOL 440/2012-P4-9, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 13. dubna 2012, č. j. KSOS 33 INS 21634/2011-P4-4, odmítl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) přihlášku pohledávky věřitele č. 4 Komerční banky, a. s. co do nezjištěné části 48.137,88 Kč (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele č. 4 v části odmítnuté pohledávky podle bodu I. výroku v insolvenčním řízení (bod II. výroku)
K odvolání věřitele č. 4 Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dovolání věřitele č. 4 proti usnesení odvolacího soudu, jež je bez dalšího (vzhledem k závěrům obsaženým v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněném pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), odmítl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř.
Učinil tak proto, že v usnesení ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 25/2011, (dostupném na webových stránkách Nejvyššího soudu), na něž v podrobnostech odkazuje, vysvětlil, že věřitel, jehož přihlášenou pohledávku popřel insolvenční správce nebo dlužník jako nevykonatelnou a který zmeškal lhůtu k podání žaloby o určení pravosti nebo výše pohledávky určenou ve vyrozumění (výzvě) insolvenčního správce dle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), nemá v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, jež se opírá o ustanovení § 198 odst. 1 věty třetí insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 185 insolvenčního zákona, k dispozici (jako účinnou) obranu založenou na tvrzení, že výzvu ignoroval proto, že má za to, že přihlášená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou (pro niž platí režim ustanovení § 199 insolvenčního zákona).
S přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného usnesení byl na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném do 31. října 2012 (tj. naposledy ve znění zákona č. 167/2012 Sb.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012), v insolvenčním řízení použitelného prostřednictvím ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Zouharová
V zastoupení: Lucie Žouželová