29 NSCR 133/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOL 16 INS 701/2009 originál 29 NSČR 133/2015-B-81


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka Václava Voldána, narozeného 26. srpna 1969, bytem ve Stříteži nad Ludinou 250, PSČ 753 63, vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 701/2009, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. května 2015, č. j. KSOL 16 INS 701/2009, 1 VSOL 1296/2014-B-70, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. září 2014, č. j. KSOL 16 INS 701/2009-B-57, zrušil Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) schválené oddlužení dlužníka Václava Voldána (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), určil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 26. října 2015, č. j. KSOL 16 INS 701/2009-B-78, doručeným dovolateli zvlášť dne 2. listopadu 2015 (srov. doručenku u B-78), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 20 dnů od doručení tohoto usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel (přes poučení o následcích nečinnosti) neodstranil. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2016
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu