29 NSCR 129/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 39 INS 2404/2010 29 NSČR 129/2014-B-56


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka POST Jihlava, spol. s r. o. , se sídlem v Jihlavě, U Dlouhé stěny 549/4, PSČ 586 01, identifikační číslo osoby 15527506, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 2404/2010, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Miloslavem Krausem, advokátem, se sídlem v Hodoníně, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, proti blíže neoznačenému rozhodnutí, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Brně (dále jen insolvenční soud ) je pod sp. zn. KSBR 39 INS 2404/2010 vedena insolvenční věc dlužníka (POST Jihlava, spol. s r. o.). Usnesením ze dne 19. března 2013, č. j. KSBR 39 INS 2404/2010-B-40, zrušil insolvenční soud konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení a usnesením ze dne 24. dubna 2013, č. j. KSBR 39 INS 2404/2010-B-42, zprostil (po zrušení konkursu) funkce insolvenčního správce dlužníka.
Dne 15. září 2014 došlo insolvenčnímu soudu podání dlužníka datované 13. září 2015 a označené jako dovolání (B-47). Podání neobsahovalo údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje. Insolvenční soud (proto) usnesením ze dne 10. listopadu 2014, č. j. KSBR 39 INS 2404/2010-B-48 (doručeným zástupci dlužníka s procesní plnou mocí 24. listopadu 2014), vyzval dlužníka, aby do 10 dnů od doručení usnesení podání doplnil tak, že uvede, zda mínil podat dovolání, žalobu pro zmatečnost či jiné podání a pro každý z těchto případů dlužníku vysvětlil, o jaké náležitosti má podání doplnit. Současně jej poučil, že jinak bude podání odmítnuto.
Na tuto výzvu reagoval dlužník podáním datovaným 9. prosince 2014, doručeným insolvenčnímu soudu 11. prosince 2014 (B-49) tak, že setrval na tom, že jeho podání je dovoláním (a že se domáhá nápravy postupu insolvenčního soudu), aniž označil, proti kterému rozhodnutí odvolacího soudu jeho dovolání směřuje.
Podle ustanovení § 241a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Dlužník vady podání v určené lhůtě neodstranil; není zřejmé, proti kterému rozhodnutí odvolacího soudu dovolání směřuje a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Nejvyšší soud proto odmítl dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř.
Pro úplnost budiž řečeno, že insolvenční spis neobsahuje žádné rozhodnutí odvolacího soudu, proti kterému jedině lze dovolání podat (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2015
JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová