29 NSCR 127/2015
Datum rozhodnutí: 23.12.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPL 20 INS 22607/2013 originál 29 NSČR 127/2015-A-48


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Dany Šafrové , narozené 12. května 1969, bytem v Malém Boru
Týnci č. p. 27, PSČ 341 01, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 20 INS 22607/2013, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2014, č. j. KSPL 20 INS 22607/2013, 4 VSPH 1312/2014-A-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 28. května 2014, č. j. KSPL 20 INS 22607/2013-A-19, zjistil Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) na základě insolvenčního návrhu věřitele (Reticulum Power, a. s.) úpadek dlužnice (Dany Šafrové) [bod I. výroku], odmítl návrh dlužnice na oddlužení (bod II. výroku), ustanovil insolvenčního správce (bod III. výroku) a prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod IV. výroku).
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech II. a IV. výroku.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (č. l. A-38).
Jelikož dovolání podala za dlužnici advokátka JUDr. Marie Kostrůnková, aniž doložila zmocnění k podání mimořádného opravného prostředku (přitom k plné moci na č. l. A-25 nelze přihlížet srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 2 Cdon 680/97, uveřejněné pod číslem 37/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), insolvenční soud dovolatelku usnesením ze dne 9. října 2015, č. j. KSPL 20 INS 22607/2013-A-45, doručeným zvlášť dovolatelce dne 24. října 2015 a advokátce JUDr. Marii Kostrůnkové dne 12. října 2015 (srov. doručenky u č. l. A-45), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu, ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, řízení o jejím dovolání zastavil.
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. prosince 2015

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu