29 NSCR 121/2014
Datum rozhodnutí: 27.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 38 INS 31964/2013 29 NSČR 121/2014-A-23


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Miloše Strouhala, narozeného 3. dubna 1956, bytem v Bašti, Nad Rybníkem 17, PSČ 250 65, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 31964/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2014, č. j. KSPH 38 INS 31964/2013, 2 VSPH 457/2014-A-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen insolvenční soud ) ze dne 30. ledna 2014, č. j. KSPH 38 INS 31964/2013-A-9, jímž insolvenční soud zamítl žádost dlužníka o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. A-18), které vzal posléze zpět podáním ze dne 18. listopadu 2014 (č. l. A-20).
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2014
Mgr. Milan Polášek, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová