29 NSCR 120/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Praze

V Brně dne 30. ledna 2014 sp. zn.: 29 NSČR 120/2013 Věc: dovolání-vrácení spisu

Vracíme bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. KSPH 35 INS 10651/2013, předložený Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání dlužnice (Ivany Součkové) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. října 2013, č. j. KSPH 35 INS 10651/2013, 2 VSPH 1186/2012-A-15.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu; dále jen o. s. ř. ).

Soud prvního stupně přesto předložil spis Nejvyššímu soudu, aniž by postupoval podle § 241b odst. 2 o. s. ř., tj. pokusil se nedostatek povinného zastoupení dovolatelky odstranit vhodným opatřením.

Opětovné předložení insolvenčního spisu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání bude proto přicházet v úvahu až poté, co soud prvního stupně dovolatelku vyzve ke splnění podmínky povinného zastoupení (např. vzorem o. s. ř. č. 115-usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta, viz Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 126/2009-OD-Org. ze dne 18. června 2009, o vydání vzorů tr.ř., o.s.ř., k.ř., d.ř. doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení) a uplynou zákonné lhůty podle § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř.

Příloha: KSPH 35 INS 10651/2013

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová