29 NSCR 115/2015
Datum rozhodnutí: 30.10.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 14 INS 14914/2011 originál 29 NSČR 115/2015-B-41

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice Šárky Petrošové , narozené 16. dubna 1963, bytem ve Vratimově, Nová 505/1, PSČ 739 32, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 14914/2011, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. dubna 2015, č. j. KSOS 14 INS 14914/2011, 3 VSOL 239/2015-B-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Odůvodnění:
Usnesením ze dne 10. února 2015, č. j. KSOS 14 INS 14914/2011-B-19, zrušil Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) schválené oddlužení dlužnice Šárky Petrošové (bod I. výroku) a prohlásil konkurs na majetek dlužnice, s tím, že bude řešen jako nepatrný (bod II. výroku).
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.
Při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ).
Usnesením ze dne 8. července 2015, č. j. KSOS 14 INS 14914/2011-B-38, doručeným dovolatelce zvlášť dne 14. července 2015, vyzval insolvenční soud dovolatelku (mimo jiné), aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 20 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.
Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. října 2015

JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu