29 NSCR 112/2014
Datum rozhodnutí: 27.01.2016
Dotčené předpisy: § 234c odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY
originál MSPH 77 INS 13515/2014 29 NSČR 112/2014-A-39

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Orion Acquisition Capital, a. s. v likvidaci, se sídlem v Praze 6, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00, identifikační číslo osoby 24 28 63 54, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání původního insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v. o. s., se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28 49 07 38, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. září 2014, č. j. MSPH 77 INS 13515/2014, 1 VSPH 1280/2014-A-29, takto:

Dovolání se odmítá. Odůvodnění:
Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 26. května 2014, č. j. MSPH 77 INS 13515/2014-A-22, (mimo jiné) zjistil úpadek dlužníka (Orion Acquisition Capital, a. s.), povolil řešení úpadku dlužníka reorganizací a insolvenčním správcem ustanovil společnost AS ZIZLAVSKY v. o. s. (dále jen společnost ).
Vrchní soud v Praze k odvolání věřitelky Ing. Magdaleny Čudové usnesením ze dne 12. září 2014, č. j. MSPH 77 INS 13515/2014, 1 VSPH 1280/2014-A-29, usnesení insolvenčního soudu změnil tak, že se společnost insolvenčním správcem neustanovuje.
Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost dovolání, požadujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení, respektive aby rozhodnutí odvolacího soudu změnil tak, že se usnesení insolvenčního soudu potvrzuje.
Nejvyšší soud dovolání společnosti odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, jako bezpředmětné.
V době po vydání rozhodnutí odvolacího soudu insolvenční soud usnesením ze dne 13. října 2014, č. j. MSPH 77 INS 13515/2014-A-34, ustanovil novým insolvenčním správcem Mgr. Ing. Ladislava Teteru, usnesením ze dne 26. listopadu 2014, č. j. MSPH 77 INS 13515/2014-B-53, schválil reorganizační plán dlužníka a usnesením ze dne 13. května 2015, č. j. MSPH 77 INS 13515/2014-B-78, vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu dlužníka (výrok I.), schválil odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (výrok II.), uložil dlužníku zaplatit insolvenčnímu správci neuspokojenou část odměny a hotových výdajů (výrok III.), zprostil insolvenčního správce funkce (výrok IV.), schválil konečnou zprávu vyúčtování odměny a hotových výdajů původního insolvenčního správce společnosti (výrok V.) a uložil dlužníku zaplatit společnosti neuspokojenou část odměny a hotových výdajů (výrok VI.). Usnesení insolvenčního soudu ve výroku I. nabylo právní moci dne 13. května 2015 a ve zbývající části dne 2. června 2015.
Za popsaného stavu se opravný prostředek (dovolání) stal bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí a je tak namístě jeho odmítnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2013, sen. zn. 29 NSČR 8/2011).
I kdyby totiž Nejvyšší soud shledal dovolání přípustným, věcně přezkoumal a případně zrušil napadené rozhodnutí, nemohly by se výsledky dovolacího přezkumu již v žádném případě příznivě projevit v postavení dovolatele poté, kdy bylo řízení v insolvenční věci dlužníka pravomocně skončeno.
S přihlédnutím k době vydání napadaného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. ledna 2016

JUDr. Petr Gemmel předseda senátu