29 NSCR 111/2013
Datum rozhodnutí: 25.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 25 INS 21401/2013 29 NSČR 111/2013-A-31


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka O. K. D. C. mont s. r. o. , se sídlem v Ostravě - Zábřehu, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, identifikační číslo osoby 25385747, zastoupeného JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 21401/2013, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ AMSET group s. r. o. , se sídlem v Ostravě - Polance nad Odrou, Molákova 573/12, PSČ 725 25, identifikační číslo osoby 26878631, 2/ Martina Urbana , narozeného 30. října 1978, bytem v Jablůnce 156, PSČ 756 23, zastoupeného Mgr. Petrem Šimkem, advokátem, se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, PSČ 760 01 a 3/ TESLICE CZ s. r. o. , se sídlem ve Vsetíně, Jiráskova 701, PSČ 755 01, identifikační číslo osoby 27775003, zastoupeného Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem, se sídlem ve Vsetíně, Stará Cesta 676, PSČ 755 01, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2013, č. j. KSOS 25 INS 21401/2013, 3 VSOL 808/2013-A-12, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Dlužník a první insolvenční navrhovatel vůči sobě nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci (vydanému před přistoupením třetího insolvenčního navrhovatele k řízení) podal dlužník dovolání (A-14), které posléze, podáním došlým soudu 12. listopadu 2013 (A-24) vzal v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivn ího úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Výrok o nákladech dovolacího řízení mezi dlužníkem a prvním insolvenčním navrhovatel em se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dlužník zpětvzetím dovolání z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, u prvního insolvenčního navrhovatele však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. listopadu 2013
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová