29 NSCR 109/2014
Datum rozhodnutí: 23.10.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 33 INS 5255/2009 29 NSČR 109/2014-B-59

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Karima Makhloufa, narozeného 13. července 1965, bytem ve Frýdku Místku, Dlouhá 1334, PSČ 738 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 5255/2009, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. února 2013, č. j. KSOS 33 INS 5255/2009, 1 VSOL 117/2013-B-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen insolvenčního soudu ) ze dne 7. ledna 2013, č. j. KSOS 33 INS 5255/2009-B-31, jímž insolvenční soud zrušil oddlužení dlužníka Karima Makhloufa a prohlásil na jeho majetek konkurs.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. B-47).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 31. prosince 2013 dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 13. června 2013, č. j. KSOS 33 INS 5255/2009-B-48, doručeným dovolateli zvlášť dne 21. června 2013 (srov. doručenku u č. l. 48) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. října 2014

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová