29 NSCR 108/2014
Datum rozhodnutí: 23.10.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 37 INS 3047/2013 29 NSČR 108/2014-A-20


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Daniela Minzatu, narozeného 6. prosince 1984, bytem v Bašti, Neratovická 797, PSČ 250 65, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 3047/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. června 2014, č. j. KSPH 37 INS 3047/2013, 3 VSPH 423/2013-A-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen insolvenčního soudu ) ze dne 7. února 2013, č. j. KSPH 37 INS 3047/2013-A-7, jímž insolvenční soud odmítl insolvenční návrh dlužníka.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník podáním ze dne 3. září 2014 (č. l. A-16), které je podle svého obsahu dovoláním.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 12. září 2014, č. j. KSPH 37 INS 3047/2013-A-17, doručeným dovolateli zvlášť dne 17. září 2014 (srov. doručenku u č. l. 17) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů ode dne doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. října 2014
Mgr. Milan P o l á š e k, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.