29 NSCR 100/2015
Datum rozhodnutí: 23.10.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 36 INS 1683/2013 originál 29 NSČR 100/2015-A-60


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice Jelisavety Popovič , narozené 5. června 1957, bytem v Jirnech, Pod Lesem II 79 E, PSČ 250 90, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 1683/2013, o insolvenčním návrhu věřitele Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupeného JUDr. Petrem Balcarem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 763/15, PSČ 110 00, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. ledna 2014, č. j. KSPH 36 INS 1683/2013, 2 VSPH 2249/2013-A-36, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. září 2013, č. j. KSPH 36 INS 1683/2013-A-21, rozhodl Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) o insolvenčním návrhu věřitele Komerční banky, a. s., tak, že zjistil úpadek dlužnice Jelisavety Popovič (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod II. výroku) a ustanovil insolvenčního správce majetkové podstaty dlužnice (bod III. výroku).
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (A-39).
Při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ).
Podáním datovaným 28. září 2014 (A-42) požádala dovolatelka insolvenční soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Tuto její žádost zamítl insolvenční soud usnesením ze dne 30. ledna 2015, č. j. KSPH 36 INS 1683/2013-A-44, které k odvolání dlužnice (A-45, A-47) potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 10. června 2015, č. j. KSPH 36 INS 1683/2013, 2 VSPH 786/2015-A-51.
Usnesením ze dne 8. července 2015, č. j. KSPH 36 INS 1683/2013-A-54 doručeným dovolatelce zvlášť dne 27. července 2015 (A-57), vyzval insolvenční soud dovolatelku, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 7 dnů od doručení usnesení. Na tuto výzvu reagovala dovolatelka podáním z 29. července 2015 (A-55), v němž požádala o prodloužení lhůty na 30 dnů.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti) ani po uplynutí lhůty, o kterou žádala.
Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2015
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu