29 NSCR 10/2010
Datum rozhodnutí: 20.07.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY
KSOS 36 INS 1078/2009
29 NSČR 10/2010-P118-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužníka MORAVIA ENERGO, a. s., se sídlem v Třinci, Jeřabinová 365, PSČ 739 61, identifikační číslo 25851870, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 1078/2009, o přihlášce pohledávky věřitele číslo 118 E SIDE PROPERTY LIMITED , se sídlem 15 Hanover Square London W1S 1HS, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 5816786, o dovolání dlužníka a insolvenční správkyně JUDr. Lenky Vidovičové, advokátky, se sídlem v Olomouci, Zámečnická 3a, PSČ 772 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. srpna 2009, č. j. KSOS 36 INS 1078/2009, 2 VSOL 232/2009-P118-11, takto:
Dovolání se odmítá. O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 1. června 2009, č. j. KSOS 36 INS 1078/2009-P118-6, Krajský soud v Ostravě (dále též jen insolvenční soud ) zastavil - odkazuje na ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) - řízení ve věci přihlášky číslo 118 (v záhlaví označeného věřitele), s tím, že přihlášku podala organizační složka podniku, která nemá způsobilost být účastníkem řízení.
K odvolání dotčené věřitelky Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že se řízení ve věci přihlášky číslo 118 nezastavuje, maje za to, že pohledávku přihlásila zahraniční právnická osoba.
Dovolání dlužníka a insolvenční správkyně proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř., ve znění účinném od 1. července 2009.
Učinil tak proto, že proti usnesení, jímž odvolací soud změnil usnesení insolvenčního soudu o zastavení řízení ve věci věřitelovy přihlášky tak, že se toto řízení nezastavuje, dovolání objektivně přípustné není.
Oba dovolatelé (přes poučení odvolacího soudu v napadeném usnesení o tom, že dovolání přípustné není) usuzují na přípustnost dovolání z ustanovení § 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.
Nejvyšší soud nicméně již v usnesení uveřejněném pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen R 25/2009 ) vysvětlil, že k tomu, aby bylo možné uvažovat o přípustnosti dovolání podle § 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř., není splněna podmínka (jež se klade prostřednictvím odkazu na § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř., obsaženého v § 238a odst. 2 o. s. ř.), aby šlo o usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto v insolvenčním řízení ve věci samé . Usnesení ( insolvenčního soud u) o zastavení řízení o přihlášce věřitele ani (měnící) usnesení, jímž odvolací soud rozhodl, že se řízení o přihlášce věřitele nezastavuje, však usnesením ve věci samé (v tom smyslu, aby jím bylo rozhodováno o existenci pohledávky) není.
Dovolání pak není přípustné ani podle jiných ustanovení občanského soudního řádu.
Zbývá dodat, že ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání jsou pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a že rozhodné znění občanského soudního řádu (pro dovolací řízení) se podává z bodů 1. a 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, věřitelskému výboru a věřiteli č. 118 se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. července 2010

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová