29 NSCR 1/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 240 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 24 INS 1182/2009
29 NSČR 1/2010-A-58

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužnice MORAVAN DEVELOP s. r. o. , se sídlem v Brně Židenicích, Zábrdovická 15/16a, PSČ 615 00, identifikační číslo osoby 26 90 56 04, zastoupené JUDr. Janou Peclovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Zábrdovická 15/16, PSČ 615 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 1182/2009, o insolvenčním návrhu věřitelky STAMINO s. r. o. , se sídlem v Modřicích, Masarykova 118, identifikační číslo osoby 25 59 03 91, zastoupené Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem, se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 35, PSČ 602 00, o dovolání věřitelky STAMINO s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. srpna 2009, č. j. KSBR 24 INS 1182/2009, 2 VSOL 167/2009-A-46, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 27. dubna 2009, č. j. KSBR 24 INS 1182/2009-A-37, kterým Krajský soud v Brně zamítl insolvenční návrh věřitelky STAMINO s. r. o.
Proti usnesení odvolacího soudu podala věřitelka (podáním datovaným 10. prosince 2009) u Krajského soudu v Brně dne 14. prosince 2009 dovolání.
Dovolání je opožděné.
Podle ustanovení § 240 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jež je pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelné dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).
Jak je zřejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu, obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, bylo doručeno věřitelce zvlášť dne 6. října 2009 (srov. ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř. a doručenku založenou ve spise). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. tak byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 7. prosinec 2009 (pondělí).
Dovolání podané věřitelkou až dne 14. prosince 2009 je tudíž opožděné a Nejvyšší soud je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl.
Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání věřitelky bylo odmítnuto a dlužnici podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2010

JUDr. Petr G e m m e l, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Naděžda Solařová, Dis.