29 NS 29653/2014
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 29 NS 29653/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , 671 53 Znojmo, Jevišovice, IČO 75 252 929, o návrhu Mgr. Jana Krejsty, soudního exekutora, se sídlem Exekutorského úřadu-Brno městě, na vydání předběžného opatření v insolvenčním řízení o návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Krejstovi, Exekutorský úřad Brno-město, se umožňuje provést exekuci vedenou pod sp. zn. 159 EX 01072/12 prodejem nemovitého majetku dlužníka, zapsaného na listu vlastnictví č. 48 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Jevišovice, katastrální území Jevišovice, a to pozemku parc. č. st. 783 -zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 1080/3-zahrada, pozemku parc. č. 1080/2-zahrada, pozemku parc. č. 1080/1-zahrada a pozemku parc. č. st. 431- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 237-bydlení (část obce Jevišovice), s tím omezením, že po dobu trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 29653/20104 bude soudní exekutor s výtěžkem zpeněžení nakládat dle ustanovení § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

II. Insolvenční soud u k l á d á soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Krejstovi, Exekutorský úřad Brno-město, 639 00 Brno, Horní 729/32, IČO 66 253 209, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně č. 3703- 5720621/0710, variabilní symbol 2949296534, konstantní symbol 1148, nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dlužník Stanislav anonymizovano podal dne 3. 11. 2014 v 9:12 hod u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh, kterým se domáhá vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojil dlužník návrh na povolení oddlužení.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 4. 11. 2014 podal soudní exekutor Mgr. Jan Kresta, Exekutorský úřad Brno-město (dále též jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku ad I. tohoto usnesení.

Uvedl, že insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení je účelový a šikanózní, neboť je jím sledován jiný účel než samotné zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení a to zneužití účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně blokace exekučního řízení. Insolvenční návrh podaný dne 3. 11. 2014 byl podán pár dní poté, co byla povinnému doručena dražební vyhláška a následující den, kdy bylo ukončeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno předběžné opatření, kterým byl omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písmeno c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Krejstovi se umožňuje provést exekuci. Povinný odmítal svůj dluh, pro který je navrhovatelem vedena exekuce, jakkoliv řešit.

Z usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 12. 10. 2012 čj. 8EXE 4554/2012-12 insolvenční soud zjistil, že byla nařízena exekuce na majetek dlužníka a Tomáše Matějky, a to podle exekutorského zápisu sepsaného navrhovatelem dne 27. 1. 2011 sp. zn. 159 EZ 1/11, k vymožení pohledávky oprávněného Jiřího Schöna ve výši Kč 340.000,-pro smluvní pokutu ve výši Kč 43.000,-pro smluvní pokutu 0,1 % denně z částky Kč 430.000,-za dobu od 28. 2. 2011 do 18. 9. 2012 ve výši Kč 180.425,-pro náklady exekuce a nákladů oprávněného, které prozatím vznikly a vzniknou, přičemž provedením exekuce byl pověřen navrhovatel. Z exekučního příkazu navrhovatele ze dne 21. 8. 2013 sp. zn. 159 EX 01072/12-075 insolvenční soud zjistil, že bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem nemovitostí dlužníka specifikovaných ve výroku ad I. tohoto usnesení (dále jen předmětné nemovitosti ).

Insolvenční soud má za prokázané, že Insolvenční soud nařídil předběžné opatření čj. KSBR 40 INS 15863/2014-A-7, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, kterým se umožňuje provést exekuci vedenou pod sp. zn. 159 EX 01072/12 prodejem majetku dlužníka zapsaného na LV č. 48 k.ú. Jevišovice.

Insolvenční soud má za prokázané, že Vrchní soud V Olomouci usnesením ze dne 30. září 2014 VSOL 836/2014-A-14 Usnesení soudu prvního KSBR 40 INS 15863/2014-A-7 stupně potvrzuje.

Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého usnesení uvádí, že soud prvního stupně správně zjistil, že se jedná již o třetí insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Vrchní soud v Olomouci konstatuje, že první insolvenční návrh byl odmítnut pro vady, insolvenční řízení o druhém insolvenčním návrhu bylo zastaveno z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť dlužník nesplňoval podmínky pro povolení oddlužení. Přestože soud již jednou konstatoval, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, podává dlužník v pořadí třetí insolvenční návrh spojený opět s návrhem na povolení oddlužení. Znovu se jedná o neúplný insolvenční návrh, ke kterému nejsou připojeny všechny požadované přílohy, respektive tyto přílohy neobsahují všechny zákonné náležitosti. Usnesením ze dne 16. 6. 2014, č.j. KSBR 40 INS 15863/2014-A-5 byl proto dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu; ke dni vydání tohoto rozhodnutí vady insolvenčního návrhu dlužník neodstranil. Kromě toho současný insolvenční návrh byl podán zhruba 14 dnů poté, co byla dlužníku doručena vyhláška o nařízení dražby na den 8. 7. 2014. Odvolací soud proto souhlasí se soudem prvního stupně, že jednání dlužníka spíše naznačuje účelovému jednání spočívajícímu v zabránění exekuce, než skutečnému úmyslu dlužníka řešit svůj úpadek. V tom odvolací soud shodně se soudem prvního stupně spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele, pro které je možno omezit účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, a to tím, že soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Krejstovi se umožňuje provést exekuci zpeněžením nemovitého majetku dlužníka s tím, aby výtěžek dosaženého zpeněžení byl po dobu insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení. VS v Olomouci proti tomuto rozhodnutí nepřipustil možnost dovolání.

Insolvenční soud dále zjistil, že podáním ze dne 27. 10. 2014 vzal dlužník Stanislav anonymizovano insolvenční návrh v řízení KSBR 40 INS 15863/2012 bez odůvodnění zpět. Řízení bylo usnesením ze dne 30. 10. 2014 zastaveno s poučením, že dlužníku nepřísluší právo odvolání. Dne 3. 11. 2014 podal dlužník další insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení.

Soud prvního stupně s odkazem na odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci 3 VSOL 836/2014-A-14 má za to, že jednání dlužníka spíše naznačuje účelovému jednání spočívajícímu v zabránění exekuce, než skutečnému úmyslu dlužníka řešit svůj úpadek, když dlužník neprodleně poté, kdy vzal insolvenční návrh vedený pod čj. čj. KSBR 40 INS 15863/2014 zpět, podal návrh další, tedy čtvrtý.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 48 insolvenční soud zjistil, že dne 22. 12. 2008 vzniklo ve prospěch věřitele Credoma a.s. zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši Kč 999.750,-s příslušenstvím, dále dne 21. 8. 2013 vzniklo ve prospěch věřitele Jiří Schön zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši Kč 340.000,-včetně příslušenství.

Podle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenční soud posoudil návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, kterým by byly vyloučeny některé účinky zahájeného insolvenčního řízení, a dospěl k závěru, že je důvodný. Dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení již počtvrté, bez uvedení důvodu vzal třetí návrh zpět a způsobil tak zastavení insolvenčního řízení. Tímto postupem znemožnil konání dražby nařízené na 4. 11. 2014.

Insolvenční soud přihlédl rovněž ke skutečnosti, že předmětné nemovitosti slouží jako předmět zajištění pohledávek věřitelů, přičemž je vysoce pravděpodobné, že výtěžek zpeněžení nemovitostí bude sloužit pouze k uspokojení zajištěných pohledávek.

S ohledem na výše uvedené insolvenční soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad I. tohoto usnesení.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,-(srov. též usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 6. 2014 čj. 2 VSOL 497/2014-A-12, KSBR 31 INS 11036/2014).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 5. 11. 2014

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě