29 INS 19829/2014
Emaämw xämă má i 3m: Ema .š a:: EMS mm: co Emma ._ dłnłminmš Ě .E ł!! FhFhF-.rL-.Lr ŠĚE W 0,6 .t Ma# ..22; Ěä:: .. :a , a. šwäužp ĚÉEEE ..Ela mw-.. pt:: mmĚĚĚľmoo .H . :aa E M . . cem-m mě . . . :cau: W :É :§25 . ú . i . ...U 32m 359%: m .Ěäsäa EWH a, . wýü G ..HU HH u.. m .1... 4 4 .1 .q .q 4 4 .-Ěš. ._ _. .. as .Gmi ru a En. hm :o: a _ Ě... říši .H äłmämiăä ...E ...H .Ešłíłi . mam s EH: ĚĚĚEĚEĚ_ !XR řaäšaäšą . ŠEĚĚEĚĚ... da.. ŮFĚHĚT _ uĚHĚă ăił..n.. Íš EEĚEĚ-mľEĚäEE ::É = .i ., Na*

:šS____Ě_____žšš=_§ š

*mnmJI na...

?EE wämäąř na.. aubFEEEariĚE Enaăă .Ě u.; .............. .. ..__ ..... ::Ě

::ăzšaă Eaäřš E 4 EEE, EÍEE ..u __. _ ananas ..EEE äuä umu

2.59 u už... ĚĚ EEE..

u...šăä

.aăasäašääš ..ší .::ăi

ĚĚ . š :až šŠă Ě :35:5 .Eng šää ĚEĚ u

Ěa

EE. ...řas a ĚŠĚ ăäąä: sřää EE. .šumu EEE u EE.... . _ .. ...... .::ŠŠEÉĚEĚĚĚ

:EÉĚ EEE măšă 2.32. ::EEää a.:me EEE. ...EEE ..__ D

š

šřäuăän.šuílřilíä ääáäwimłšašnšnkšä

Ěräăäš..

-..L .. Hm. ....._.._.....|...._.?....

5:35? 2.3 Eaämă EĚEĚĚEE

.EEE EĚEHE

Esă-Ěúă EEE... s; §55 .::i EE.. :ĚE EEE a

Š 22%? Ěneäa .::Ě uš ää EEE EE..._...__:._..::tiuďuäH-.n-ďů.

-_ .. É möw 1mm.. mi# šum

* Ňvräíją i. ::na Énűšűa .__. .Hm u.Jw ?Emma EEE

JM, už ..mam .Z

...

ĚĚÚEĚEĚ ĚĚĚE n.

Ě ...E323 EEE.

šiłh ov :N05 OcGEmCNO :wwzmmNmZ

a,mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvvvu-I I ..v Ivvl 'lv-v. I lvv

29INS 19829/2014 B-55 (usnesení VS) UR, tisková skupina 6451-5/2016 ASISTENT Lhůta:

4 VSPH 160_2016 zpětvzetí 2016/05/04 08:48:11

Mgr. Bvureš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72084278, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: BURES FRAN831211 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Bureš-Mgr. anonymizovano Bureš, Náměstí Republiky 2, Plzeň, 301 00 ID DS: mtfthn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 11:29:42 20.05.2016 11 :29:42

Ludmila Urbanová 23.05.2016 11:32:29

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 11:29:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 11:32:29 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 09:06 Kontrolu provedl: Tolmanová Šárka

24.05.2016 00:35

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

29INS 19829/2014 B-55 (usnesení VS) UR, tisková skupina 6451-5/2016 ASISTENT Lhůta:

4 VSPH 160_2016 zpětvzetí 2016/05/04 08:48:11

ČR-Krajské státní zastupitelství v Plzni, IČ: 00026034, organizace resortu, ID: KRAJSKE STATNI ZASTU

Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Plzni, VeIesIavínova 27/38, 30100 Plzeň, CZ ID DS: yyuabde

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 11:29:43 20.05.2016 11 :29:42

Ludmila Urbanová 20.05.2016 11:29:42

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 11:29:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 11:35:49 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 09:06 Kontrolu provedl: Tolmanová Šárka

21.05.2016 02:05Spisová značka:29INS 19829/2014 Identifikace dotazu:6451-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 10:48 Kontrolu provedl: Urbanová Ludmila

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Bureš anonymizovano , nar. TYPľins. ID:BUREŠ FRAN8312 anonymizovano , IČ: 72084278, správce obch.náz. insolvenční správce, ins. správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:mtfthn Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Bureš, firma: Mgr. anonymizovano Bureš IČ: 72084278

Adresa: Náměstí Republiky 2, Plzeň, 301 00anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS na1ezena pro:1 adresátůAdresát:ČR-Krajské státní T31 organizace IDzKRAJSKE STATNI ZASTU zastupitelství v Plzni, IČ: resortu 00026034, organizace resortu

Hledáno V DS: typ: OVM, ČR-Krajské státní zastupitelství V Plzni, 00026034 Údaje o schránce: typ: OVM 1D DS:yyuabde Stav DS:Přístupná Dotaz proveden na tyto typy DS:OVM, OVM_EXEKUT, OVM_NOTAR, OVM_REQ

Název DS:firma: Krajské státní zastupite1ství V P1zni IČ: 00026034 Adresa: Veleslavínova 38/27, 30100 P1zeň, CZ

z toho DS nenalezena pro:1 adresátů Adresátzšvagrová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:ŠVAGROVPETR050481 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Švagrová, Pe anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R