29 ICm 3958/2013
Číslo jednací: 29 ICm 3958/2013-133

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice, zast.: Mgr. František Klíma, Krajinská 224/37, 370 01, České Budějovice, proti žalovanému Ing. Tomáš Pachman, IČ: 14468913, Ctiborova 3091, Kladno, insolvenční správce dlužníka JIP-Papírny Větřní, a.s., zast.: JUDr. Adam Rakovský, Václavská 12, 120 00, Praha 2, za vedlejšího účastenství na straně žalovaného GANERO a.s., IČ: 29187273, Nám. Svobody 93/22, Brno-Město, o určení popřené pohledávky, takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené ceny za distribuci elektřiny na základě Smlouvy o distribuci elektřiny č. 830251245 uzavřené dne 31.12.2007 mezi dlužníkem a žalobcem v celkové výši 17.949.757,--Kč tak, jak byla pohledávka uplatněna pod přihláškou P215 v insolvenčním řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 28 INS 11674/2013.

II. Žalobce a žalovaný nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

III. Vedlejší účastník je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů soudního řízení částku 37.912,--Kč k rukám právního zástupce žalobce do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že má za dlužníkem shora označenou pohledávku. Z přihlášky P215 zjistil soud, že žalobce uplatnil v rámci shora označeného insolvenčního řízení za dlužníkem svých 8 dílčích pohledávek, když všechny tyto dílčí pohledávky svědčí žalobci z titulu nezaplacené ceny za distribuci elektřiny, na základě Smlouvy o distribuci elektřiny č. 830251245 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 31.12.2007. Odměna za distribuci byla dlužníkovi vyúčtována fakturami č. 7100054986, č. 7100070960, č. 7100041575, č. 7100073976, č. 7100318092, č. 7100360378, č. 7100337375, č. 7100371561. Z protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že všech osm dílčích pohledávek žalobce předchozí insolvenční správce popřel co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka neexistuje, neboť byla postoupena žalobcem na společnost ADIT CZ s.r.o.. Žalobce s popřením pohledávek nesouhlasil a v žalobě uvedl, že skutečně dne 24.2.2012 uzavřel se společností ADIT CZ s.r.o. smlouvu o postoupení pohledávek, když touto smlouvou byly postupovány pohledávky pouze fakturou č. 7100054986, č. 7100070960, č. 7100041575, č. 7100073976 a smlouva o postoupení pohledávek se faktur č. 7100318092, č. 7100360378, č. 7100337375, č. 7100371561 vůbec netýkala. Ve smlouvě o postoupení pohledávek však bylo dohodnuto, že pohledávky a práva s ní spojené přecházejí na ADIT CZ s.r.o. až okamžikem úplného zaplacení celé výše úplaty za postupované pohledávky, když společnost ADIT CZ s.r.o. neuhradila ani první část úplaty ve výši 1.750.000,--Kč a proto žalobce od smlouvy o postoupení pohledávky odstoupil svým dopisem ze dne 10.4.2012. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil, se stejnou argumentací, jakou uvedl na přezkumném jednání, ke kterému doplnil, že je též názoru, že Smlouva o distribuci elektřiny je neplatná, neboť v ní chybí náležitosti dle ustanovení § 50 odst. 6 písm. b), d) a f) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), přičemž tyto náležitosti jsou obligatorními náležitostmi smlouvy o distribuci elektřiny, a jejich absence způsobila neplatnost předmětné smlouvy. Vedlejší účastník s podanou žalobou nesouhlasil s obdobnou argumentací, kterou uplatnil žalovaný. Ze Smlouvy o distribuci elektřiny včetně obchodních podmínek zjistil soud, že na základě této smlouvy ze dne 31.12.2007 se žalobce zavázal distribuovat dlužníkovi elektrickou energii do odběrného místa na adrese Papírenská 2, Větřní a dlužník se zavázal žalobci za distribuci elektřiny hradit sjednanou cenu. Ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi žalobcem a společnosti ADIT CZ s.r.o. dne 24.2.2012 zjistil soud, že touto smlouvou postoupil žalobce na společnost ADIT CZ s.r.o. pohledávky z faktur č. 7100054986, č. 7100070960, č. 7100041575, č. 7100073976, tedy pohledávek v celkové výši 6.999.318,--Kč. Účastníci se dohodli na ceně postupované pohledávky ve výši 6.999.318,--Kč a dohodli se, že pohledávka a práva s ní spojená přechází na ADIT CZ s.r.o. až okamžikem úplného zaplacení celé výše uvedené úplaty, když úplata měla být uhrazena ve dvou splátkách, přičemž první část úplaty ve výši 1.750.000,--Kč měla být uhrazena do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Zároveň též bylo v bodě III. 3 ujednáno, že porušení smlouvy nezaplacením první části sjednané úplaty je podstatným porušením smlouvy a žalobce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy bylo žalobcem učiněno přípisem ze dne 10.4.2012 a bylo společnosti ADIT CZ s.r.o. doručeno, jak vyplývá z kopie doručenky poštovní zásilky. Z přípisu společnosti ADIT CZ s.r.o. ze dne 23.3.2012 zjistil soud, že tato společnost sdělila žalobci, že smlouva o postoupení pohledávek obsahuje zásadní nedostatky postupovaných pohledávek, zejména nepravdivé informace o zajištění postupovaných pohledávek, čímž byla společnost uvedena v omyl a byla jí způsobena škoda ve výši 30 mil. Kč. Vady ve smlouvě byly takového charakteru, že tato společnost nemohla splnit své závazky vyplývající ze smlouvy o společném postupu s jejím obchodním partnerem a proto jí byla vyúčtována smluvní pokuta, kterou je společnost ADIT CZ s.r.o. povinna uhradit. Společnost tak byla poškozena v řádu několik desítek miliónů korun, nejméně však 330 mil. Kč a vyzvala žalobce k uhrazení této škody s tím, že pokud žalobce tuto škodu neuhradí, s účinky uplynutí 26.3.2012, dojde k započtení nároků za způsobené škody na cenu postupovaných pohledávek. Domnělý zápočet v tomto přípisu soud hodnotí jako zcela neurčitý a tudíž neplatný, když zde není přesně specifikována pohledávka, kterou mělo být provedeno započtení. Jsou zde zaznamenány jen obecná, blíže nepřezkoumatelná tvrzení o způsobené škodě ve výši 30 mil. Kč. Není však zde popsán důvod vzniku škody, ani zde není označena osoba, která by měla společnost ADIT CZ s.r.o. hradit smluvní pokutu, na základě čehož jí měla vzniknout škoda. Soud proto uzavírá, že k uhrazení ceny postoupených pohledávek na základě zápočtu nemohlo z důvodu neurčitosti zápočtu vůbec dojít. I při případném závěru soudu o platnosti předmětného zápočtu soud uvádí, že existence započítávané pohledávky nebyla žalovaným prokázána. Žalovaný ani k výzvě soudu ve smyslu ust. § 118a odst. 1, 3 o.s.ř. nedoplnil a neurčil, co přesně měla představovat škoda, na základě jakého skutkového stavu ke škodě došlo a nepředložil důkazy k prokázání tohoto tvrzení. Při zjištění, že cena za postupované pohledávky nebyla zápočtem uhrazena, je zřejmé, že žalobce mohl platně odstoupit od smlouvy o postoupení pohledávek, což i učinil a je tedy nositelem uplatňovaných pohledávek. Dle ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ke stavu k 31.12.2007 se smlouvou o dodávce regulační energie zavazuje operátor trhu s elektřinou finančně vypořádat dodávku regulační energie uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatelem přenosové soustavy poskytovateli regulační energie za cenu stanovenou podle pravidel trhu s elektřinou. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou. Popěrný úkon byl založen na dvou argumentech týkajících se pravosti pohledávky, a sice že žalobce není hmotněprávním nositelem pohledávky za dlužníkem a že pohledávky nemohly vzniknout, tak jak je jejich důvod popsán v přihlášce, neboť Smlouva o distribuci elektřiny je neplatná. Popěrný argument žalovaného, že žalobce není nositelem daných pohledávek, neboť tyto pohledávky byly postoupeny na společnost ADIT CZ s.r.o., byl dokazováním (viz. výše) vyvrácen, neboť na pohledávky z faktur č. 7100318092, č. 7100360378, č. 7100337375, č. 7100371561 vůbec nedopadá, neboť nebyly předmětem postoupení. Pohledávky z faktur č. 7100054986, č. 7100070960, č. 7100041575, č. 7100073976 byly skutečně žalobcem společnosti ADIT CZ s.r.o. postoupeny, avšak ještě předtím, než tyto pohledávky na tuto společnost přešly (když přejít měly až teprve zaplacením celé ceny za postupované pohledávky), bylo od smlouvy odstoupeno a žalobce je tak stále věřitelem z předmětných pohledávek. Odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek soud hodnotí jako včasné, když argument ohledně uhrazení ceny postupovaných pohledávek ze strany žalované nebyl prokázán. Tvrzený jednostranný zápočet byl soudem shledán neplatným pro neurčitost započítávané pohledávky, když ani opačný závěr o platnosti zápočtu by v tomto řízení nepřivodil jiný výsledek, neboť žalovaný neprokázal existenci pohledávky, která měla být započtena na postupní cenu. Ze strany žalované nebylo soudu poskytnuto žádných skutkových tvrzení ani důkazů ohledně vzniku tvrzené škody.

Argument žalovaného neplatnosti Smlouvy o distribuci energii byl vyvrácen, neboť žalovaný vycházel ze znění energetického zákona, který nebyl ke dni uzavření smlouvy o distribuci elektřiny účinný. Smlouva o distribuci elektřiny s připojenými obchodními podmínkami pak plně vyhovuje znění energetického zákona platného k 31.12.2007 a je tedy platná a na základě této smlouvy mohly vzniknout pohledávky uplatněné žalobcem v přihlášce P215 v tomto insolvenčním řízení. Soud proto žalobě jako důvodné vyhověl. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení vůči neúspěšnému žalovanému a vedlejšímu účastníkovi vystupující na straně žalované. Náklady řízení žalobce představují zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč a odměnu právního zástupce žalobce za právní zastoupení dle ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ustanovením § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 8 úkonů právní služby (příprava a převzetí, podání žaloby, 2x vyjádření ve věci, 3 účasti na jednání, sepis odvolání) včetně 21% DPH, tedy celkem částku 37.912 Kč. Náklady řízení však soud žalobci vůči žalovanému jako insolvenčnímu správci ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 nemohl přiznat a přiznal je tak žalobci jen vůči vedlejšímu účastníku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 3.11.2016

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce