29 ICm 3673/2012
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 29 ICm 3673/2012-12 KSBR 29 INS 2921/2012-C

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka Hynek anonymizovano , anonymizovano , 760 01 Zlín, Štefánkova 2714, o žalobě žalobce Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, proti žalovanému JUDr. Ing. Petr Bernátek, se sídlem 760 01 Zlín, Nám. Práce 2512, insolvenční správce dlužníka Hynek anonymizovano , anonymizovano , 760 01 Zlín, Štefánkova 2714, zastoupený advokátem Mgr. Viktorem Chytkou, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno,

o určení pravosti pohledávky podle ustanovení § 199 odst. 1 z.p. 182/2006, insolvenčního zákona

takto:

I. Určuje se, že žalobce Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín IČO 72080043, nemá jako věřitel vůči dlužníku Hynku Steskovi, anonymizovano , bytem Štefánikova 6518, 760 01 Zlín pohledávku ve výši 4.642.842.00 Kč na dani z příjmu, vyměřenou dodatečným platebním výměrem ze dne 9.12.1996 č. 960014875, čj. 5372/96/916/13336/PA zajištěnou zástavním právem z rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva čj. 167415/97/303940/2985 ze dne 15.12.1997 do výše 4.517.242,00 Kč, nemá pohledávku ve výši 7.101.754,-Kč, jako daňové penále podle platebního výměru ze dne 26.7.2007, čj. 168067/04/303912/1554, zajištěnou zástavním právem z rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva čj. 167415/97/303940/2985 ze dne 15.12.1997, nemá pohledávku ve výši 211.767,-Kč jako daňové penále podle platebního výměru ze dne 31.5.2007, čj. 146827/07/303912/4362 zajištěnou zástavním právem z rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva čj. 167415/97/303940/2985 ze dne 15.12.1997, nemá pohledávku ve výši 323.918,-Kč jako daňové penále podle platebního výměru ze dne isir.justi ce.cz

19.9.2012, čj. 340206/12/303912701503 zajištěnou zástavním právem z rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva čj. 167415/97/303940/2985 ze dne 15.12.1997, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Hynek anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Brně pod čj. KSBR 29 INS 4810/2012 spojeného s řízením čj. KSBR 29 INS 4809/2.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému náklady řízení ve výši 6.776,-Kč do 15ti dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Přihláškou pohledávky přihlásil žalobce do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku za dlužníkem Hynkem Steskou v celkové výši 12.154.681,-Kč zajištěnou zástavním právem na nemovitostech dle rozhodnutí č. 167415/97/303940/2985 ze dne 15.12.1997, a to daň z příjmu fyzických osob podávajících přiznání ve výši 4.517.242,-Kč vyměřenou dodatečným pastevním výměrem ze dne čj. 5372/96/916/13336/PA daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání-penále ve výši 7.101.754,-Kč, jehož předpis byl sdělen platebním výměrem na penále ze dne 26.7.2007, čj. 168067/04/303912/1554 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání-penále ve výši 211.767,-Kč 7.101.754,-Kč, jehož předpis byl sdělen platebním výměrem na penále ze dne 26.7.2007, čj. 168067/04/303912/1554 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání-penále ve výši 323.918,-Kč, jehož předpis byl sdělen platebním výměrem na penále ze dne 19.9.2012, čj. 340206/12/303912701503.

Dne 29.11.20152 obdržel žalobce vyrozumění, kterým insolvenční správce sdělil, že plnou výši jeho pohledávky tj. 12 154.681,-Kč insolvenční správce a oba dlužníci zcela co do pravosti i výše, včetně vykonatelnosti na PJ dne 12.11.2012. Ve vyrozumění o popření pohledávky insolvenční správce uvádí, že dospěl k tomu, že pohledávku popřel s dlužníky včetně popření zástavního práva, i když v protokolu o přezkumném jednání ze dne 12.11.2012 to uvedeno není. Žalobce má zato, že aktivně legitimován k podání žaloby je IS podává žalobce žalobu podle vyrozumění IS.

Žalobce tvrdí, že při daňové kontrole u daňového subjektu MEDIS, spol. s r.o. IČO 47902264 žalobce zjistil, že tato společnost vyplatila Hynku Steskovi dne 24.11.1995 částku 8. tis. Kč podle výdajového dokladu č. 77, účel platby záloha na akcie a dne 28.12.1995 částku 11 mil. Kč podle výdajového pokladního dokladu č. 88-účel platby viz smlouva . Dlužník Hynek anonymizovano do protokolu o ústním jednání dne 21.10.1996 na dotaz žalobce, zda prodal společnosti MEDIS, spol. s r.o. 4 ks akcií dle smlouvy odpověděl, že je trestně stíhán ve věci prodeje akcií společnosti MEDIS spol. s r.o. a odmítá výpověď. Současně dne 21.10.1996 byla dlužníkovi předána výzva k podání daňového přiznání za zdaňovací období 1995 ve které byl poučen, že nepodá-li daňové přiznání ve stanovené lhůtě bez náležitého odůvodnění, je správce daně oprávněn zjistit základ daně a stanovit daň podle pomůcek, které má k dispozici, nebo které si sám opatří.

Současně žalobce vyzval k součinnosti společnost PVT a.s. výzvou ze dne 4.11.1996. Společnost PVT potvrdila dopisem ze dne 3.11.1996 že došlo k převodu akcí Hynka Stesky na společnost MEDIS spol. s r.o., IČO 47902264 s tím, že akcie byly převedeny formou bezúplatného převodu (darování).

Proti dodatečnému platebnímu výměru podal dlužník odvolání, že příjmy z prodeje cenných papírů nabytých v rámci kuponové privatizace jsou od daně osvobozeny. Správce daně uvádí, že na základě šetření zjistil, že u výše uvedených příjmů se nejednalo o příjmy z prodeje akcií, které jsou ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586//1992 o daních z příjmů od daně osvobozeny, neboť převod těchto akcií byl proveden bezúplatně, ale že se jednalo o příjmy, které dlužník prokazatelně na základě jím podepsaných pokladních dokladů obdržel, přičemž právní důvod k tomuto plnění správci daně neprokázal.

Proti rozhodnutí FÚ podal Hynek anonymizovano žalobu ze dne 12.9.1997, ve které uvádí: Je skutečností, že předmětnou smlouvu o koupi cenných papírů jsem jako prodávající uzavřel. Rovněž jsem přijal plnění jak je uvedeno ve výdajových dokladech. Uvedl, že příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace jsou od daně osvobozeny. Žaloba byla zamítnuta Rozsudkem Krajského soudu v Brně jako nedůvodná, s tím, že správce daně zjistil, že předmětné akcie byly převedeny bezúplatně. Hynek anonymizovano tedy nedoložil, že příjmy v celkové výši 11.008.000,-Kč jsou příjmy z prodeje akcií. Právní důvod přijetí peněž dlužník správci daně neprokázal, odmítl vypovídat, ač byl správcem daně vyzván.

K zajištění pohledávky vydal žalobce rozhodnutí o vymezení rozsahu uplatnění zástavního práva ze dne 15.12.1997, kterým uplatnil zástavní právo mimo jiné i k nemovitostem dlužníka, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1526 k.ú. Zlín. Proti tomuto rozhodnutí podal Hynek anonymizovano odvolání ze dne 9.1.1998, které bylo FŘ v Brně zamítnuto. Žalobce podal u OS ve Zlíně návrh na nařízení a provedení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí ze dne 27.1.2005, OS nařídil prodej předmětných nemovitostí, které nabylo právní moci dne 21.1.2007. Ve věci výkonu rozhodnutí vydal OS dražební vyhlášku a nařídil dražební jednání na 7.3.2012. Vzhledem k tomu, že dne 29.2.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení, dražební jednání se nekonalo.

Žalovaný insolvenční správce tvrdí, že popírá přihlášenou pohledávku žalobce, popírá neoprávněně vyměřenou daň dle pomůcek, obchod byl zfalšován. IS popírá pravost i výši. Daň vyměřená na základě trestného činu, který byl spáchán na dlužnících došlo by k bezdůvodnému obohacení státu prostřednictvím FÚ. Kontrolou písemností od dlužníků žalovaný zjistil, že tak jak uvádí věřitel FÚ ve Zlíně bylo zahájeno Trestní řízení proti manželům Steskovým, kdy prodali akcie firmy ALMET a.s. z kupónové privatizace za částku 8.000,-Kč firmě MEDIS s.r.o., což potvrzuje i bývalá jednatelka Ladislava Šindlerová. Jako důkaz předkládá její místopřísežné prohlášení ze dne 18.8.2006. Z důkazů vyplývá, že část smlouvy o ceně byla nahrazena jinou stránkou a že je napsána jiným typem písma. V daňovém řízení nebylo dbáno toho, že daňový poplatník je povinen prokazovat jen to, co sám tvrdí, nikoli to, co tvrdí FÚ. V daném případě pak ani nebylo místo a zákonný důvod k tomu, aby užil pro výpočet tzv. pomůcek a aby prohlásil, že předmětná smlouva předložená dlužníky je neplatná a doměřit daň podle falešné smlouvy, což se po více než 15 letech potvrdilo. Strakovi byli podvedeni. Vzhledem k tomu, že obdrželi za akcie toliko 8 tis. Kč a 11 mil. Kč bylo jen imaginárních z falešných smluv, které Strakovi nikdy neobdrželi, tudíž jim nevznikla daňová povinnost a nemuseli podávat daňové přiznání ani na výzvu FÚ. Nadto

PVT a.s. sdělil, že akcie byly převedeny darováním, což je opět rozpor, který FÚ neřešil. Dlužníci odmítli vypovídat z důvodu probíhajícího trestního řízení, kde se dokonce zjistilo, že Hynek anonymizovano měl napomáhat k trestné činnosti fy MEDIS s.r.o., kdy kupní cena byla za akcie v nominální hodnotě 4.000,-Kč stanovena na 26 mil. Kč a Strakovi vlastní nepozorností podepsali 2 doklady a smlouvy. Jako důkaz navrhuje Rozsudek čj. 2 T 202/2001. Žalovaný dále uvádí, že je mu známo i to, že bylo řízení obnoveno, a to na základě podnětu obviněného ze dne 20.2.2007, kde je celý skutek popsán tak jak se stal se všemi důkazy a skutečností, že Hynek anonymizovano převzal toliko 8.000,-Kč a ničeho více a ostatní je zmanipulováno. Pak je otázkou, proč a z čeho byla vyměřena daň fyzické osobě, kdy tato ničeho neobdržela. Ze smlouvy jasně vyplývá, že se jednalo o prodej, ne o dar, navíc akcie z kupónové privatizace byly od daně osvobozeny (posudek DK). Dne 16.1.2008 rozhodl OS ve Zlíně o povolení obnovy řízení, dne 14.8.2008 byl Hynek anonymizovano zproštěn obžaloby a bylo prokázáno, že se stal obětí podvodu a mimo 8.000,-Kč nedostal ničeho.

Z uvedeného vyjádření žalovaného vyplývá, že pokud by FÚ dostal jakékoli plnění z tohoto insolvenčního řízení, vznikl by mu neoprávněný majetkový prospěch IS, ani dlužníci pohledávku neuznávají a proto žalovaný navrhuje, aby soud popření potvrdil a vydal usnesení, že pohledávka tohoto věřitele je neexistenční a v tomto insolvenčním řízení se k ní nepřihlíží.

Insolvenční soud má za zjištěný takový skutkový stav, že byly vydány platební příkazy tak, jak jimi bylo provedeno dokazování. Žalobce, Finanční úřad v souvislosti s prováděnou kontrolou u jiného daňového subjektu zjistil, že tento subjekt vyplatil dlužníku dne 24.11.1995 částku 8.000,-Kč podle výdajového dokladu č. 77 jako Záloha na akcie a dne 28.12.1995 částku 11.000.000,-Kč podle výdajového dokladu č. 88 s označením viz smlouva bez bližší specifikace. K těmto výdajům byla přiložena smlouva o koupi cenných papírů ze dne 14.11.1995. Dlužník do protokolu o ústním jednání dne 21.10.1996 na dotaz žalobce, zda prodal společnosti MEDIS, spol. s r.o. 4 ks akcií dle smlouvy, odpověděl, že je trestně stíhán ve věci prodeje akcií společnosti MEDIS, spol. s r.o. a odmítá výpověď. Žalobce vyzval daňového dlužníka výzvou ze dne 4.11.1996 k prokázání, za jaká plnění obdržel částku 11.008.000,-Kč od společnosti MEDIS spol. s r.o., neboť tato částka nebyla daňovým subjektem-dlužníkem přiznána ke zdanění. Dlužník na výzvu ze dne 4.11.1996 nereagoval. V průběhu celého daňového řízení za zdaňovací období 1995 se žalobcem nespolupracoval a odmítl výpověď. Platebním výměrem ze dne 9.12.1996, který nabyl právní moci 20.8.1997 byla vyměřena daň ve výši 4.642.842,-Kč. Platebním výměrem ze dne 26.7.2004 sdělil žalobce dlužníku předpis penále na dani z příjmů FO za zdaňovací období od 1.1.1995 do 31.12.1995 v celkové výši 7.101.754,-Kč, právní moc 14.7.2005. Rozhodnutím o vymezení rozsahu uplatnění zástavního práva ze dne 15.12.1997 žalobce pro pohledávku dle platebního výměru č. 960014875, čj. 537296/916/13336/PA zřídil zákonné zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka a k nemovitostem v SJM dlužníka jeho manželky.

Z prohlášení Ladislavy Šindlerové ze dne 10.8.2006, jednatelky společnosti MEDIS s.r.o. v roce 1995, má soud za zjištěné, že jmenovaná prohlašuje, že nabídla manželům Steskovým možnost odkoupení čtyř akcií firmy ALMET a.s., které získali v první vlně kuponové privatizace. Za akcie předala panu Strakovi částku, která odpovídala tržní hodnotě, tedy 8.000,-Kč. Ladislava Šindlerová místopřísežně prohlásila, že žádný jiný obnos pan anonymizovano za prodané akcie neobdržel. V této souvislosti byla jmenovaná vyšetřována společně s dalšímu majiteli MEDIS s r.o., Hynek anonymizovano byl odsouzen za čin, který nikdy nespáchal. Toto prohlášení učinila jmenovaná dobrovolně, aby ulevila svému svědomí s očistila její vinou pošpiněné jména rodiny pana Stesky. Veškeré skutečnostmi je v případě potřeby ochotna potvrdit veřejně. Dne 14. února 1995 v kanceláři notáře JUDr. Radomíra Pavelky sepsali Smlouvu o koupi cenných papírů na částku 8.000,-Kč. Smlouva se skládala z dvou listů. Na první straně byla zapsána obecná ustanovení a vyčíslena částka 8.000,-Kč. Na druhé straně prohlášení o právu převádět vlastnictví a vlastním přechodu vlastnictví, datum nabytí platnosti a podpisy prodávajícího-p. Stesky a kupující p. Šindlerové. Všechna takto ověřená vyhotovení smluv jmenovaná odnesla sebou a předala je druhé jednatelce MEDIS s.r.o. Janě Konečné, která působila zároveň jako pokladní firmy. V té době došlo k rozpojení obou listů a vyhotovení nové smlouvy, kde byla zachována druhá strana s podpisy a ověřovacím razítkem a vyměněna první strana, kde byla změněna cena akcie za kus ze 2.000,-Kč na 6.500,000,-Kč (celková částka z 8.000,-Kč na 26.000.000,-Kč). Takto upravený list byl spojen s druhou stranou původní smlouvy, přelepen samolepkou firmy MEDIS s.r.o. a tato byla opatřena razítkem. Tento fakt je evidentní, oba listy nové smlouvy jsou tvořena různými typy písma a papíru. Takto upravenou smlouvu jmenovaná později opatřila na první straně svou parafou. Daňový doklad na Kč 8.000,-předala s podpisem pana Stesky Janě Konečné. Žádný jiný daňový doklad, tedy ani na 11. mil. Kč panu Steskovi nepředala a nenechala podepsat. Je evidentní, že daňový doklad na 11 mil. Kč vystavený 28.12.1996 je opatřeny zfalšovaným podpisem Hynka Stesky, což potvrdila i odborná analýza. Kdo daňový doklad zfalšoval neví, ale celý doklad na 11 mil. Kč je vyplněn Hanou Konečnou, což je možné prokázat pouhým porovnáním obou dokladů. Po celou dobu byla ujišťována a tedy přesvědčena, že akce z první vlny kuponové privatizace nepodléhají zdanění a proto mě nenapadlo, že bych panu Steskovi tolik ublížila. Zároveň jsem nepředpokládala, že svým mlčením způsobím odsouzení pana Stesky.

Ze smlouvy o koupi cenných papírů má soudu za zjištěné, že písmo první a druhé strany této smlouvy je odlišné. Z rozsudku Okresního soudu ve Zlíně 2T 202/2001 ze dne 26.3.2002 má soud za zjištěné, že dlužník Ladislava Šindlerová a Hana Konečná byli uznáni vinnými, dlužník Hynek anonymizovano účastenstvím na trestném činu porušování povinnosti při správě cizího majetku formou pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona a § 255 odst. 1, odst. 2 písm. a,b trestního zákona ve znění zákona č. 175/1990 Sb. V odůvodnění rozsudku 2T 202/2001 ze dne 26.3.2002 se uvádí, že z odborného vyjádření z oboru identifikace ručního písma vyplývá, že podpis příjemce na výdajovém dokladu č. 77, znějícího na částku 8.000,-Kč je autentickým podpisem Hanka Stesky, u výdajového pokladního dokladu č. 88 znějícího na částku 11.000.000,-Kč s velkou pravděpodobností nejde o podpis Hynka Stesky. Je tedy nepochybné, že nebylo prokázáno převzetí částky 11.000.000,-Kč Hynkem Steskou. Z rozsudku Okresního soudu ve Zlíně 34T 57/2008-535 soud zjistil, že Hynek anonymizovano se zprošťuje obžaloby s tím, že skutek obsažený v žalobním návrhu není trestným činem.

Pokud jde o závěr o skutkovém stavu věci, dlužník částku 11 mil. Kč od společnosti MEDIS s.r.o. nepřevzal, tedy nebyla mu nikdy vyplacena, což bylo prokázáno prohlášením jednatelky společnosti MEDIS, s r.o.

Smlouvou o koupi cenných papírů bylo manipulováno tak, že byl vyměněn první list smlouvy a nahrazen listem s jiným textem. Tato skutečnost byla prokázána prohlášením jednatelky společnosti MEDIS, s r.o. Soud má za prokázané, že dlužník Hynek anonymizovano uzavřel dne 14.11.1995 smlouvu kupní o koupi cenných papírů-byť s ní bylo následně manipulováno, tuto měl správce daně k dispozici i s doklady o částečně úhradě sjednané ceny a to od počátku daňového řízení. Soud má za prokázané zákonem č. 589//92 Sb. o daních z příjmu, že příjem z prodeje akcií získaných v kuponové privatizaci je ze zákona osvobozen u fyzických osob od daně z příjmu.

Správce daně nezhodnotil v daňovém řízení listiny a tvrzení ve vzájemné souvislosti, tedy zejména smlouvu o koupi cenných palírů ze dne 14.11.1995 a výdajové doklady vydané společnosti MEDIS s r.o. a vyjádření RM Systému. Správce daně nepřihlédl ke skutečnosti, že na výdajových dokladech, které měl k dispozici ke dni 4.11.1996, kdy vyzval Hynka Stesku, že na výdajovém dokladu je uvedena jako důvod plnění smlouva . Soud se ztotožňuje s obranou žalovaného, že daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, zakládající daňovou povinnost. Takové skutečnosti však u žalovaného nenastaly, i kdyby byla částka 11 mil. Kč vyplacena, neboť by šlo o příjem od daně osvobozený, který daňovou povinnost nezakládá a do daňového přiznání se neuvádí. Své rozhodnutí vyměřit daň z příjmu a následné penále odůvodňuje žalobce tak, že na základě šetření zjistil, že u výše uvedených příjmů se nejednalo o příjmy z prodeje akcií, které jsou ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586//1992 o daních z příjmů od daně osvobozeny, neboť převod těchto akcií byl proveden bezúplatně, ale že se jednalo o příjmy, které dlužník prokazatelně na základě jím podepsaných pokladních dokladů obdržel, přičemž právní důvod k tomuto plnění správci daně neprokázal.

Pokud měl FÚ k dispozici smlouvu o prodeji cenných papírů ze dne 14.11.1995, což je prokázáno Rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně čj. FŘ-110/1098/97-202 ze dne 15.8.1997, kterým bylo odmítnuto odvolání dlužníka proti dodatečnému Platebnímu výměru č. 960014875, pak se jednalo o Smlouvu o koupi cenných papírů, a FÚ tedy měl postupovat podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, podle kterého na základě ustanovení § 4 odst. 1, písm. w, , tj. že příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kuponové privatizace dani z příjmů nepodléhají. Pokud správce daně měl informaci od RM-Systému, že 4 ks akcií byly převedeny bezúplatně a pokyn k bezplatnému převodu byl podán 23.11.1995, datum a podpis podatele, tedy Hynka Steky byl učiněn po datu uzavření kupní smlouvy o koupi cenných papírů dne 14.11.1995, mohl posoudit, zda je pro jednání mezi účastníky Smlouvy o koupi cenných papírů právně významné vyjádření RM Systému. Pokud FÚ vůči Hynku Strakovi zvolil v daňovém řízení takový postup, jakoby smlouva uzavřena nebyla, soud má takový postup za nedůvodný.

Pokud Hynek anonymizovano odmítl vypovídat z důvodu, že je vůči němu vedeno i řízení trestní, potom z této pasivity dlužníka neměl správce daně dovodit, že dlužník přijal částku 11 mil. Kč bez jakéhokoli důvodu, tedy bez smlouvy, a to s ohledem na účtování kupujícího o vydaných finančních prostředcích podle výdajových dokladů. Skutkový stav byl nedostatečně zjištěn, když správce daně vzal za prokázané, že kupní smlouva o koupi cenných papírů uzavřena nebyla, a to proto, že měl informaci od RM Systému, že byl dán pokyn k bezplatnému převodu 4 ks akcií.

Postup, kterým vydal FÚ platební výměry a uplatnil nárok na zaplacení daně a penále nebyl vydán v souladu se skutečným stavem věcí, byl vydán na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a nebyl ani v souladu se zákonem zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů podle kterého na základě ustanovení § 4 odst. 1, písm. w, , tj. že příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kuponové privatizace dani nepodléhají.

V řízení před insolvenčním soudcem žalobce neprokázal, že dlužník měl příjem z jiného důvodů než z prodeje cenných papírů získaných v kuponové privatizace a neprokázal, že Hynek anonymizovano od společnosti MEDIS spol. s r.o,. částku 11 mil. Kč obdržel.

Sám žalobce při jednání upozornil na mimořádný opravný prostředek v daňovém řízení, tedy že podle ust. § 54 zákona 337/1992 Sb. odst. 1 písm. b) lze obnovit ukončené řízení pokud bylo rozhodnutí učiněno na základě podvrženého nebo zfalšovaného dokladu, křivé výpovědi svědka nebo křivého znaleckého posudku nebo rozhodnuté bylo dosaženo jiným trestným činem. Žalobce upozornil, že Hynek anonymizovano však v zákonem dané lhůtě návrh na obnovu daňového řízení nepodal.

Naproti tomu žalovanému se podařilo prokázat, že Hynku Steskovi nebyla vyplacena částka 11 mil. Kč společností MEDIS spol. s r.o.

Pokud žalobce uvádí, že žalobu měl podat insolvenční správce, k tomu sděluje insolvenční soud s odvoláním na Rozhodnutí NS ČR 29 Odo 327/2004, nebo 3 VSPH 1217/2010 Vyzve-li insolvenční správce, maje-byť nesprávně-za to, že přihlášená pohledávka není vykonatelná, věřitele k uplatnění nároku nebo jeho výše u soudu, je tím dána aktivní legitimace tohoto věřitele k podání žaloby. Prvotní posouzení, zda nárok přihlášený věřitelem, je vykonatelný či nikoli, přísluší právě insolvenčnímu správci, jenž svůj právní nárok vyjádří tím, že příslušeného věřitele vyzve, aby svůj nárok nebo výši uplatnil u soudu. Takový případně odlišný názor insolvenčního správce má pouze ten důsledek, že důkazní břemeno o tom, zda pohledávka je pravá nebo že není důvodná co do výše, tíží insolvenčního správce, ačkoli v řízení vystupuje jako žalovaný.

Žalovanému se podařilo prokázat, že Hynku Steskovi nebyla vyplacena částka 11 mil. Kč společností MEDIS spol. s r.o.

V řízeních zahájených po 1.1.2014 věřitel, jehož přihlášenou pohledávku označenou věřitelem jako vykonatelnou popřel IS jako nevykonatelnou (přičemž při přezkumném jednání insolvenční soud do skončení přezkumného jednání nerozhodl, že se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za nevykonatelnou), nemá povinnost podat žalobu o určení pohledávky, neboť tuto povinnost má podle ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce.

Pokud žalobce uvádí, že v protokolu o přezkumném jednání se neuvádí, že insolvenční správce popřel zajištění přihlášené pohledávky, potom insolvenční soud k tomu vysvětluje, že tato skutečnost, že IS popírá zástavní právo je uvedena na tzv. přezkumném listu, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, což je pro věc rozhodující.

O nákladech řízení insolvenční soud rozhodl podle ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu soud přiznal na nákladech řízení částku 6.776,-Kč, která je tvořena náhradou nákladů řízení vynaložených v řízení u soudu prvního stupně.

Incidenční spor o popření (určení) pravosti pohledávky je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. a/ advokátního tarifu sporem o určení, zda tu je právní vztah nebo právo, u kterého se považuje (pro rozhodnou dobu) za tarifní hodnotu částka 35.000,-Kč. Odměna advokáta byla stanovena podle ust. § 7 bod 5. a ust. § 11 odst. 1 písm. a), g) vyhl. Č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to za převzetí a přípravu zastoupení a účast na jednání-2 x 2.500 a 2 x paušální částka 300,00 Kč za jeden úkon právní služby podle ust. § 13 odst. 3 citované vyhlášky a s náhradou za 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 1.176,00 Kč (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 7.11.2016

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová