29 ICm 3084/2017
Číslo jednací: 29 ICm 3084/2017 KSBR 29 INS 2240/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , rč: 791020/3950, Husova 165/5, 602 00, Brno, IČO 05322502,

o žalobě žalobce: Indra-Šebesta, v.o.s., IČ 26919877, se sídlem 602 00 Brno, Čechyňská 16, právně zastoupen Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem, se sídlem Čechyňská 16, 602 00 Brno, proti žalovanému: Věra anonymizovano , nar. 5.10.1956, bytem Florianova 413/5, 612 00 Brno

o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Určuje se, že právní jednání-darovací smlouva ze dne 5.12.2016, uzavřená mezi dlužníkem Romanem anonymizovano , r.č. 791020/3950, bytem Husova 165/5, 602 00 Brno, jako dárcem a žalovanou Věrou anonymizovano , r.č. 566005/2134, bytem Florianova 413/5, 612 00 Brno, jako obdarovanou, na základě které došlo k převodu vlastnického práva k nemovitým věcem zapsaným na LV č. 1031, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Ostrava, katastrální území Mariánské Hory, tj. budova bez čp/če garáž na parc. č. St. 1867 a budova bez čp/če garáž na parc. č. St. 1869, je právně neúčinné vůči všem věřitelům přihlášeným do insolvenčního řízení s dlužníkem Romanem anonymizovano , vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 29 INS 2240/2017.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznávají náklady řízení.

Odůvodnění isir.justi ce.cz

V souladu s ust. § 161 Insolvenčního zákona a s ust. § 115 o.s.ř. nebylo pro vydání tohoto rozsudku nařizováno jednání.

Účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali.

Rozsudek byl veřejně vyhlášen dne 18.12.2017 v 9.45 hod. v jednací síni č. 210, II. poschodí, budova KS v Brně, Husova 15.

Soud má za zjištěné, že žaloba byla podána včas když byla podána dne 27.6.2017.

Žalobce tvrdí, že dne 5.12.2016 byla mezi dlužníkem Romanem anonymizovano jako dárcem a žalovanou Věrou anonymizovano jako obdarovanou uzavřena darovací smlouva na jejímž základě došlo k převodu vlastnického práva k nemovitým věcem zapsaným na LV č. 1031, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Ostrava, katastrální území Mariánské Hory, tj. budova bez čp/če garáž na parc. č. St. 1867 a budova bez čp/če garáž na parc. č. St. 1869.

Dlužník tak převedl bezúplatně vlastnické právo k předmětným nemovitostem na žalovanou s právnímu účinky vkladu práva ke dni 5.12.2016, přičemž insolvenční řízení s dlužníkem resp. dárcem, bylo zahájeno dne 3.2.2017. Žalobce poukazuje na skutečnost, že v důsledku odporovaného právního jednání dlužníka a žalované došlo ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů dlužníka v rámci insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 235 a násl. Insolvenčního zákona, jelikož dlužník převedl vlastnické právo k nemovitým věcem, jejichž zpeněžením mohlo dojít alespoň k částečnému uspokojení věřitelů dlužníka, na žalovanou bezúplatně, tedy bez přiměřeného protiplnění. Jako důkaz žalobce doložil darovací smlouvu ze dne 5.12.216 a LV č. 1031 ke dni 5.12.2016 a LV č. 1031 ke dni 23.6.2017. Dle ustanovení § 240 odst. 1 insolvenčního zákona se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Dle ustanovení § 240 odst. 2 insolvenčního zákona se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Má se zato, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Z textu darovací smlouvy ze dne 5.12.2016 plyne, že žalovaný je matkou dlužníka, je tedy osobou blízkou. Dle ustanovení § 240 odst. 3 insolvenčního zákona lze právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké. Právní jednání které je odporováno bylo učiněno dne 5.12.2016, a to ve prospěch osoby dlužníku blízké, přičemž insolvenční řízení bylo zahájeno dne 3.2.2017, tedy zhruba dva měsíce po uskutečnění odporovaného právního jednání. Odporované jednání tak bylo prokazatelně uskutečněno v zákonem stanovené rozhodné jednoleté lhůtě před zahájením insolvenčního řízení, čímž bylo naplněno i časové kritérium stanovené zákonem po neúčinnost právního jednání bez přiměřeného protiplnění.

Žalovaná se žalobě nebrání, podáním ze dne 5.10.2017 se k žalobě vyjádřila, tvrzení žalobce nesporuje, ačkoli ona vylučuje, že by z její strany existovala vědomost o tom, že Romanu anonymizovano hrozil úpadek. Ona je odkázána jen na příjem ze starobního důchodu a takto jí syn poskytl plnění, které ji mělo zajistit příjem z pronájmu předmětných nemovitostí. S ohledem na zdravotní stav není schopna čelit podané žalobě a proto se rozhodla v plném rozsahu uznat oprávněnost podané žaloby a navrhuje, aby soud žalobě vyhověl bez nařízení jednání. Insolvenční soud vyzval žalobce usnesením ze dne 17.10.2017, aby se vyjádřil, zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání. Podáním ze dne 20.10.2017 žalobce sdělil, že vzhledem k vyjádření žalované ze dne 5.10.2017, v rámci kterého žalovaná žalobu ze dne 23.6.2017 v plném rozsahu uznává, navrhuje žalobce, aby soud vydal bez nařízení jednání rozsudek, kterým bude žalobě zcela vyhověno s tím, že žádné ze stran nebude přiznána náhrada nákladů řízení.

Soud má za to, že v řízení došlo zcela k prokázání skutkového stavu. Soud proto žalobě na určení zcela vyhověl.

O nákladech řízení rozhodl insolvenční soud tak jak uvedeno ve výroku II. Žalobce byl ve věci zcela úspěšný, ve svém sdělení ze dne 20.10.2017 však navrhl, aby soud rozhodl tak, že žádné ze stran nebude přiznána náhrada nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 18.12.2017

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová