29 ICm 3060/2015
č. j. (72) 29 ICm 3060/2015-68 (KSBR 29 INS 31973/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní Mgr. Markétou Vdovcovou v insolvenčním řízení

žalobce LIQUIDATORS v.o.s., IČO 248 17 465, se sídlem Slezská 2033/11, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, insolvenčního správce dlužníků Aleše Zakopala a Renaty Zakopalové, zast. JUDr. Ing. Martinem Dirhanem, advokátem, se sídlem Praha 2, Slezská 2033/11, PSČ 120 00 proti žalované č. 1) Danuši anonymizovano , anonymizovano , bytem Očadlíkova 1426, Holešov, PSČ 769 01, žalované č. 2) Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem U Kasáren 1173, Holešov, PSČ 769 01, zast. opatrovníkem Mgr. Antonínem Šimečkem, advokátem, se sídlem Brno, Jaselská 193/10, PSČ 602 00

o určení neúčinnosti právního úkonu,

takto: I. Právní jednání, kterým dlužníci dne 19.5.2013 zaplatili žalované č. 1 částku 150.000,-Kč na úhradu dluhu z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2011, je vůči věřitelům dlužníků neúčinné.

II. Právní jednání, kterým dlužníci dne 25.5.2013 zaplatili žalované č. 2 částku 60.000,-Kč na úhradu dluhu z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.2.2011, je vůči věřitelům dlužníků neúčinné. isir.justi ce.cz

III. Žalovaná č. 1 je povinna zaplatit do majetkové podstaty dlužníků k rukám žalobce částku 150.000,-Kč, a to ve lhůtě do čtyř měsíců od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaná č. 2 je povinna zaplatit do majetkové podstaty dlužníků k rukám žalobce částku 60.000,-Kč, a to ve lhůtě do čtyř měsíců od právní moci tohoto rozsudku.

V. Žalovaná č. 1 a žalovaná č. 2 jsou povinny společně a nerozdílně zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 9.209,-Kč k rukám advokáta JUDr. Ing. Martina Dirhana, a to do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobce se jako insolvenční správce podanou žalobou, doručenou soudu dne 4.8.2015, domáhal určení, že právní jednání, kterým dlužníci dne 19.5.2013 zaplatili žalované č. 1 částku 150.000,- Kč na úhradu dluhu z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2011 a právní jednání, kterým dne 25.5.2013 zaplatili dlužníci žalované č. 2 částku 60.000,-Kč na úhradu dluhu z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.2.2011, je vůči věřitelům dlužníků neúčinné. Žalobce poukazoval na skutečnost, že dlužníci a žalovaná č. 1 a žalovaná č. 2 jsou osobami blízkými. Dlužníci byli v rozhodné době prokazatelně v úpadku, a to přinejmenším ve formě platební neschopnosti, neboť měli více věřitelů s peněžitými pohledávkami s délkou prodlení více jak 30 dnů a úhrady nebyli objektivně schopni. Dlužníci uhradili své dluhy vůči žalovaným zcela, ačkoli v rozhodné době měli více věřitelů se splatnými pohledávkami, kterým neposkytli plnění buď žádné nebo jen částečné. Tímto způsobem se žalovaným od dlužníků dostalo vyššího uspokojení, než jaké by jim náleželo v konkursu. Dlužníci jednali i v úmyslu, přinejmenším ve formě nepřímého úmyslu. Dlužníci svoji ekonomickou situaci znali, byli nepochybně srozuměni s tím, že zkrátí ostatní věřitele, pokud budou z jejich majetku uspokojeny selektivně žalované. 2. Dne 29.11.2016 bylo soudu doručeno vyjádření žalované č. 1, ve kterém uvádí, ze v době, kdy jí její dcera a zeť požádali o půjčku, neměla nejmenší tušení, jak vážná je jejich finanční situace. V dobrém úmyslu jim půjčila své naspořené finanční prostředky ve výši 150.000,-Kč, nepodepisovala žádnou smlouvu, smlouva byla dopsána až dodatečně, což odůvodnili tak, že je to třeba doložit soudu. 3. Dne 29.11.2016 bylo soudu doručeno i podání žalované č. 2, ve kterém uvádí, že peníze, které své vnučce půjčila, jí byly vráceny. Šlo o finance naspořené na pohřeb, situaci žalovaná nerozumí, nechápe, proč by měla vracet peníze, které jí vnučka vrátila. Je nemocná, po operaci, nemá sílu situaci řešit. 4. Dne 1.11.2017 bylo soudu doručeno vyjádření ustanoveného opatrovníka žalované č.2, v němž konstatuje, že žalovaná č. 2 je v současné době hospitalizovaná v nemocnici Kroměříž, kvůli zdravotním komplikacím po provedené operaci. Její stav vylučuje osobní přítomnost při soudním jednání. Žalovaná č. 2 připouští, že jednání popsané v žalobním návrhu proběhlo, nicméně si vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nepamatuje, v jakém roce půjčila své vnučce Renatě Zakopalové peníze, ani v jaké výši. Mohlo to snad být v roce 2011. Žalovaná č. 2 si myslí, že jí vnučka peníze vracela, ale nepamatuje si v jaké výši a v jakém roce, není schopná si vzpomenout, že by se při půjčení peněz sepisovala nějaká smlouva, ale je možné, že jí dala vnučka nějaký papír podepsat. Dle jejího sdělení, jí někdo dá něco k podpisu a ona neví, co podepisuje,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Kučerová

ale vždy podepíše, když ji o to někdo blízký požádá. Žalovaná č. 2 nechápe smysl této žaloby, není schopná se v tom vyznat. 5. Soud se nejdříve při rozhodování o věci samotné zabýval aktivní legitimací žalobce a včasností podané žaloby. Podle § 235 insolvenčního zákona neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"). Podle § 239 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční správce podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Z rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 19.2.2015, č.j. KSBR 29 INS 31973/2014-A-11 vyplývá, že tímto usnesením byl zjištěn úpadek dlužníků Aleše a Renaty Zakopalových a tímto rozhodnutím jim bylo povoleno oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly tedy ke dni 19.2.2015 a vzhledem k výše uvedeným ustanovením byla tak žaloba ke dni 4.8.2015 podána insolvenčním správcem jako osobou oprávněnou včas.

6. Z provedeného dokazování pak vyplynula následující skutková zjištění. Ze Smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2011 mimo jiné vyplynulo, že tuto smlouvu uzavřela žalovaná č. 1 jako věřitel a manželé Zakopalovi jako dlužníci, kdy dne 15.1.2011 věřitel půjčil dlužníkům částku 150.000,-Kč a dlužníci tuto částku převzali v hotovosti a zavázali se ji vrátit nejpozději do 31.1.2012. 7. Ze Smlouvy o půjčce ze dne 5.2.2011 mimo jiné vyplynulo, že tuto smlouvu uzavřela žalovaná č. 2 jako věřitel a manželé Zakopalovi jako dlužníci, kdy dne 5.2.2011 věřitel půjčil dlužníkům částku 60.000,-Kč a dlužníci tuto částku převzali v hotovosti a zavázali se ji vrátit nejpozději do 30.6.2012. 8. Z potvrzení o uhrazení dluhu ze dne 25.5.2013 vyplývá, že žalovaná č. 2 Marie anonymizovano potvrzuje ke dni 25.5.2013 uhrazení částky 60.000,-Kč ze strany dlužníků manželů Zakopalových, a to z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 5.2.2011. 9. Z potvrzení o uhrazení dluhu ze dne 19.5.2013 vyplývá, že žalovaná č. 1 Danuše anonymizovano potvrzuje ke dni 19.5.2013 uhrazení částky 150.000,-Kč ze strany dlužníků manželů Zakopalových, a to z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 15.1.2011. 10. Ze sdělení dlužníků v insolvenčním řízení zveřejněném v rejstříku pod č.j. KSBR 29 INS 31973/2014-B-10 vyplývá, že dlužníci zaslali insolvenčnímu správci seznam plateb, které učinili, mimo jiné platbu základní škole ve výši 32.000,-Kč, daňovému poradci ve výši 20.000,-Kč, paní anonymizovano -babičce vrácena částka 70.000,-Kč, paní anonymizovano -matka manželky vrácena částka 150.000,-Kč. 11. Z výpisu z účtu majitelky Renaty Zakopalové (insolvenčního dlužníka) u Československé obchodní banky vyplývá, že dne 3.5.2013 byla v hotovosti vybrána částka 72.000,-Kč, o níž insolvenční dlužnice tvrdila, že byla použita na vrácení peněz paní anonymizovano . Dále z výpisu vyplývá, že dne 13.5.2013 bylo bezhotovostním převodem uhrazena na účet Josefa Janalíka částka 100.000,-Kč označená dlužnicí jako vrácení peněz.

12. Z přihlášky věřitele Město Holešov do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkům u zdejšího soudu vyplývá, že tento věřitel řádně přihlásil pohledávku ve výši 109.352,-Kč s uvedením splatnosti ke dni 19.5.2008, a to z titulu smlouvy o půjčce. Z přihlášky věřitele společnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Kučerová

SMART Capitol, a.s., do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkům u zdejšího soudu vyplývá, že tento věřitel řádně přihlásil pohledávku ve výši 24.500,-Kč s uvedením splatnosti ke dni 15.8.2011. Z přihlášky věřitele Finančního úřadu pro Zlínský kraj do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkům u zdejšího soudu vyplývá, že tento věřitel řádně přihlásil pohledávku ve výši 189.247,-Kč s uvedením splatnosti ke dni 20.10.2008. Z přihlášky věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o., do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkům u zdejšího soudu vyplývá, že tento věřitel řádně přihlásil pohledávku, jejíž splatnost byla ke dni 13.8.2012. 13. Z účastnické výpovědi žalované č.1 vyplývá, že žalovaná č. 2 byla v listopadu roku 2016 operována s plánovanou operací, po propuštění byla doma, v lednu 2017 upadla, šla na operaci a poté se její zdravotní stav zhoršoval. Vyjádření, které bylo soudu zasíláno v listopadu 2016 na čl. 16, 17 spisu, chystala vnučka žalované č. 1, ona i žalovaná č. 2 podání jen podepsaly, to co tam je za žalovanou č. 1 uvedeno, tak to odpovídá pravdě. Vrácení peněz probíhalo tak, že dlužníci přijeli domů k žalované č. 1 s nachystanými papíry, které byly žalovanou č. 1 podepsány, nepamatuje si, které to bylo přesně datum, nedovede říci, jestli to odpovídalo tomu datu, které je uvedeno na potvrzení o uhrazení dluhu, ale ve chvíli, kdy potvrzení podepisovala, podepisovala také i samotnou smlouvu o půjčce. Dlužníci říkali, že to potřebují dát na papír, ale skutečně jim ty peníze předtím byly půjčeny. O druhé žalované nevěděla, neměla informace, že si dlužníci půjčili i od ní. Před lednem 2017 žalovaná č. 2 věděla, co podepisuje, nyní už toho schopna není. 14. Opatrovník se vyjádřil k provedeným listinným důkazům tak, že zpochybňoval listinu nazvanou Potvrzení o uhrazení dluhu ze dne 25.5.2013 , kdy má za to, že tato listina byla antidatovaná a že reálně k vrácení finančních prostředků nedošlo. Opatrovník tak usuzuje z obsahu textu této listiny a z rozporu zde uvedené částky ve výši 60.000,-Kč a z obsahu listiny poskytnuté a sepsané dlužníky, kde je uvedeno, že babičce bylo vráceno 70.000,-Kč. V potvrzení je navíc používáno slovní spojení smlouvy o zápůjčce ze dne 5.2.2011, ačkoli smlouva z tohoto data se nazývala smlouva o půjčce a v době, kdy toto potvrzení bylo vystaveno v květnu 2013, zákon toto pojmosloví vůbec nezná, to se dostalo do právního povědomí až novým občanským zákoníkem od 1.1.2014, tedy půl roku po tomto údajném potvrzení. Toto nepochybně zakládá pochybnosti o pravdivosti této listiny. Podpisy žalované č. 2 navíc na smlouvě o půjčce a na potvrzení o uhrazení dluhu se liší s podpisy paní anonymizovano z listopadu 2016 a s podpisem na žádosti o odročení jednání. 15. Opatrovník žádal provést důkaz účastnickou výpovědí dlužníků k prokázání skutkového děje. 16. Závěrem řízení žalobce i žalovaný trvali na svých procesních návrzích. Žalobce žádal vyhovět žalobě a přiznat také náhradu nákladů řízení, žalovaná č. 1 ponechala rozhodnutí na úvaze soudu, opatrovník navrhoval žalobu jako nedůvodnou vůči žalované č. 2 jako nedůvodnou zamítnout. 17. Podle § 235 odst. 1) IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle § 236 odst.1) IZ neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. Podle odst. 2 stejného ustanovení není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada. 18. Podle § 237 odst. 1) IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch. 19. Podle § 241 odst. 1 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Kučerová

náleželo v konkursu. Podle odst. 2 stejného ustanovení zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle odst. 4 stejného ustanovení lze právnímu úkonu odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké. 20. Soud v daném řízení tedy zkoumal důvodnost podané žaloby a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a že je na místě jí zcela vyhovět. K napadanému právnímu jednání došlo dne 19.5.2013 a dne 25.5.2013 a vzhledem k usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.2.2015, č.j. KSBR 29 INS 31973/2014-A-11, kdy tímto usnesením byl zjištěn úpadek dlužníků Aleše a Renaty Zakopalových a bylo jim povoleno oddlužení, splňuje žaloba předpoklad ustanovení § 241 odst. 3 IZ, neboť odporované právní jednání bylo dlužníky činěno ve prospěch osob blízkých, neboť žalovaná č. 1 je matka dlužnice a žalovaná č. 2 je babička dlužnice. 21. Po provedeném dokazování vyplynula zásadní skutečnost, že v době provádění plateb, které jsou žalobou napadány, byli dlužníci již v úpadkové situaci, když měli více věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti více jak 30 dnů (tato skutečnost vyplývá ze seznamu přihlášených věřitelů a z jejich přihlášek). Procesní obrana žalované č. 2 prostřednictvím svého opatrovníka spočívala na argumentaci, že k reálnému poskytnutí půjčky nedošlo, nedošlo pak ani k reálnému vrácení finančních prostředků ze strany dlužníků žalované č. 2. Soud má však za to, že z provedených důkazů jednoznačně vyplývá, že k poskytnutí půjček došlo. Tyto skutečnosti vyplývají jak ze smluv o půjčkách, tak z potvrzení o úhradách dluhů. Na neplatnosti tohoto písemného projevu nemění nic ani jazykové nesrovnalosti v označení názvu původní smlouvy o půjčce a v potvrzení o dluhu uvedené smlouvy o zápůjčce . Sama žalovaná č. 2 ještě i ve svém písemném vyjádření ze dne 25.11.2016 potvrdila skutkový děj, tedy že došlo z její strany k půjčení finančních prostředků a poté že došlo v předmětné době i k vrácení půjčky ze strany dlužníků. U žalované č. 1 tato okolnost vyplynula nejen z výše uvedených listin, nýbrž také z výpisu z účtu dlužnice a z účastnického výslechu žalované č. 2. Za situace, kdy jednoznačně došlo k poskytnutí finančních prostředků a k jejím následnému vrácení v předmětné době ze strany dlužníků žalované č. 1 a žalované č. 2, toto jednání je možné označit za neúčinné ve smyslu insolvenčního zákona, když toto jednání bylo činěno vůči osobám blízkým. 22. K prokázání svých tvrzení opatrovník navrhoval provést důkaz výslechem dlužníků, který však soud nepovažoval za hospodárný provést, neboť to byli právě dlužníci, kteří tvrdili v insolvenčním řízení, že finanční prostředky žalované č. 1 i č. 2 oni vrátili. Opatrovník byl dále poučen, že ke svým tvrzením musí označit i důkazy, k čemuž přes poučení nedošlo. 23. S ohledem na ustanovení § 237 IZ pak bylo možné vyhovět žalobě i v povinnosti vydat do majetkové podstaty plnění z neúčinného právního úkonu, neboť to byla žalovaná č. 1 a č. 2, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon činěn. S ohledem na osobní a majetkové poměry žalované č. 1 a č. 2 soud rozhodl o splatnosti žalovaných částek v delším časovém úseku, než požadoval žalobce, a to v přiměřené době 4 měsíců od právní moci rozsudku. 24. Podle § 142 odst. 1) o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 25. O nákladech tohoto řízení insolvenční soud rozhodl podle § 142 o.s.ř. Žalobce měl v tomto řízení plný úspěch, proto mu soud přiznává náhradu nákladů řízení. Soud přiznal zástupci žalobce odměnu za dva úkony právní pomoci po 3.100,-Kč v souladu s § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Kučerová

177/1996 Sb., advokátní tarif ( převzetí a příprava, jednání před soudem dne 11.1.2017) a náhradu hotových výdajů za dva úkony právní pomoci ve výši 600,-Kč [§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.] Dále soud dle vyhlášky č.440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel jako prováděcí předpis zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, přiznal žalobci cestovné ve výši 2.409,-Kč za 2 x cestu Praha-Brno a zpět (206km), osobním automobilem, při ceně pohonných hmot 29,5, sazbě základní náhrady 3,9 a kombinované spotřebě 6,6 l 1/100 km. Celkem tedy náhrada nákladů řízení žalobce činí částku 9.209,-Kč. Zcela neúspěšným žalovaným nelze náhradu nákladů přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních. Pravomocný rozsudek vydaný v incidenčním sporu je závazný pro všechny procesní subjekty (§ 164 insolvenčního zákona).

Brno 15. ledna 2018

Mgr. Markéta Vdovcová v.r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Kučerová