29 ICm 2410/2014
č.j.: 29 ICm 2410/2014-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Josefa Součka, IČ 63750791, 398 31 Čížová 34, zast. JUDr. Janem Starým, advokátem, se sídlem U Vodárny 1506, 397 01 Písek, proti žalované JUDr. Dagmaře Mixové, IČ 11202645, se sídlem Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správkyně Richarda Tocksteina, o určení pravosti pohledávky,

t ak to :

I. Žaloba na určení, že pohledávka P9 v celkové výši 1.270.000,-Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 INS 7095/2014, je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

O dů v o dn ě ní :

Žalobce se domáhal v režimu ust. § 198 odst. 2 IZ určení pravosti své shora označené pohledávky.

Z přihlášky pohledávky zjistil soud, že žalobce uplatnil v insolvenčním řízení svou pohledávku ve výši 1.270.000,-Kč z titulu smluvní pokuty s odůvodněním, že dlužník uzavřel s věřitelem smlouvu o prodeji podniku, ke které byla podepsána též zástavní smlouva a dlužník se zavázal zaplatit věřiteli za prodej podniku celkem 4.000.000,-Kč do 31.5.2013, zaplatil však pouze částku 230.000,-Kč. V souladu se smlouvou o prodeji podniku náleží pak věřiteli z důvodu nesplnění podmínek této smlouvy smluvní pokuta ve výši 1.500.000,-Kč, která byla ponížena o platbu od dlužníka na kupní cenu ve výši 230.000,-Kč.

Při přezkumném jednání popřela žalovaná tuto pohledávku s odůvodněním, že sjednaná pokuta je v rozporu s dobrými mravy.

Žalobce v žalobě nesouhlasil s popěrným úkonem žalované, když se domníval, že sjednaná pokuta vyhovuje optice dobrých mravů, když v době uzavírání smlouvy o prodeji podniku zahrnut za dohodnutou cenu 4.000.000,-Kč bylo zřejmé, že společnost TOCK&MART s.r.o. nemá dostatek finančních prostředků k hrazení kupní ceny a přesto i po zaplacení malé části kupní ceny začal kupující v prostorách podniku podnikat, a tím že podnikání ukončil, způsobil prodávajícímu žalobci podstatné poškození jeho obchodního jména a v podstatě mu znemožnil dále podnikat v oboru. Za této situace bylo tak nutné zajistit zaplacení kupní ceny jednak zástavou na nemovitý majetek ve vlastnictví dlužníka a Anežky Tocksteinové a současně sjednat smluvní pokutu pro případné neplacení splátek, když sjednaná výše smluvní pokuty je dle žalobce zcela přiměřená a i v matematickém vyjádření představuje pouze podíl ve výši 42,48 % z celkového dluhu.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě setrvala na argumentu neplatnosti smluvní pokuty pro rozpor s dobrými mravy s odůvodněním, že po odstoupení od smlouvy, kdy si účastníci museli vrátit poskytnutá plněná, je smluvní pokuta ve výši 1.500.000,-Kč neúměrně vysoká. Zároveň též ve svém vyjádření k žalobě doplnila žalovaná svou argumentaci s tím, že nárok na smluvní pokutu vůbec neexistuje. Tento svůj skutkový závěr odůvodnila tím, že vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty se neváže dle smlouvy na prodlení s úhradou kupní ceny, ale až na samotné odstoupení od smlouvy, když nárok na smluvní pokutu v tomto případě nemohl vůbec vzniknout, pokud byl vázán až na stejný okamžik, kdy je smlouva zrušena, neboť dle smlouvy vznik smluvní pokuty nepředchází okamžiku odstoupení od smlouvy.

Přezkumné jednání bylo ve věci konáno dne 18.6.2014, když žaloba, která došla k soudu dne 17.7.2014 je včasnou dle lhůty ve smyslu ust. § 198 odst. 2 IZ.

Ze smlouvy o prodeji podniku ze dne 28.6.2012 má soud za prokázané, že tohoto dne uzavřeli žalobce, jako prodávající, a společnost TOCK&MART s.r.o., jako kupující, smlouvu o prodeji podniku za částku 4.000.000,-Kč. V článku X. bod 1 si účastníci smlouvy sjednali právo odstoupit od této smlouvy v případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny pro dobu delší 14 kalendářních dnů, pro případ odstoupení si strany dohodly smluvní pokutu ve výši 1.500.000,-Kč, na kterou lze započítat již zaplacenou kupní cenu. Zajištění závazku plynoucích ze smlouvy o prodeji podniku byla mezi účastníky uzavřena dne 28.6.2012 zástavní smlouva, ve které byl dlužník Richard Tockstein a Anežka Tocksteinová vystupovali jako zástavci, neboť pohledávky ze smlouvy o prodeji podniku, uzavřené mezi žalobcem a společností TOCK&MART s.r.o., byly zajištěny nemovitým majetkem ve vlastnictví Richarda Tocksteina a Anežky Tocksteinové jako zástavců.

Dle ust. § 544 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. sjednají-li si strany pro případ porušení smluvních povinností, smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda.

Na základě výše zjištěného skutkového stavu, po aplikaci příslušné právní normy, dospěl soud k závěru, že žaloba je nedůvodná, neboť právo na zaplacení smluvní pokuty dlužníkem vůči žalobci vůbec nevzniklo. Tento důvod skutkově vymezila žalovaná správně, avšak soud ke stejnému závěru dospěl na základě rozdílného právního hodnocení. Ve věci je zřejmé, že smlouvu o prodeji podniku uzavřeli mezi sebou žalobce a společnost TOCK&MART s.r.o., tedy osoba rozdílná od úpadce Richarda Tocksteina. Taktéž sjednaná smluvní pokuta ve smlouvě o prodeji podniku stíhá kupujícího z této smlouvy, a sice společnost TOCK&MART s.r.o., nikoli fyzickou osobu Richarda Tocksteina. V zástavní smlouvě je pak sjednána možnost uspokojení pohledávek žalobce vzniklých ze smlouvy o prodeji podniku ze zde zastavených nemovitostí, avšak přihláška pohledávky z tohoto titulu nebyla podána. Přihláška pohledávky byla podána do insolvenčního řízení z titulu smlouvy o prodeji podniku a zde ujednané smluvní pokuty, když smlouva o prodeji podniku nebyla uzavřena s dlužníkem Richardem Tocksteinem a jemu žádná povinnost hradit smluvní pokutu nevznikla. Nad rámec uvedeného soud dodává, že i při opačném hodnocení skutkového stavu je správná argumentace strany žalované ohledně neexistence smluvní pokuty, neboť dle smluvního ujednání článku X.1 je spojen nárok na vznik smluvní pokuty až se samotným odstoupením, nikoli s prodlením s hrazení kupní ceny odstoupením od smlouvy. Vznik nároku na smluvní pokutu tak nepředcházel odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení smlouvy se však veškeré práva a povinnosti mezi účastníky smlouvy ruší a účastníci jsou povinni si vydat vzájemné plnění s výjimkou smluvních pokut, které vznikly ještě před odstoupením od smlouvy, přičemž o tento případ se v posuzované věci nejedná. Ze všech těchto důvodů soud zamítl žalobu jako nedůvodnou.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 7 IZ, když plně procesně úspěšná žalovaná má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalobci. Náklady řízení však žalované nevznikly.

P o uč e ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 7. 1. 2015

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová