29 ICm 1842/2011
Č.j.: 29 ICm 1842/2011-48 KSBR 29 INS 5003/2011-C2-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Cereamlým s.r.o., 617 00 Brno, Hněvkovského 30/65, IČO 26288117 o žalobě žalobce: Cereateam, s.r.o., 674 01 Třebíč, M. Horákové 390, IČO 26975939, práv. zast. JUDr. Evou Hrbáčkovou, advokátkou, 674 01 Třebíč, Bráfova 5, proti žalovanému: Mgr. Hana Hanáková, insolvenční správce, Praha 4 Krč, Hurbanova 1279/6,

o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce-věřitel č. 37, společnost Cereateam, s.r.o., se sídlem Třebíč, M. Horákové 390, PSČ 674 01, IČO 26975939 má za dlužníkem, úpadcem Cereamlýn s.r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00, IČO 26288117 pohledávku ve výši 9.678,-Kč ze fa č. 11011119 ze dne 15.2.2011 a pohledávku ve výši 60.000,- Kč z fa. č. 110100197 ze dne 28.2.2011 zajištěnou zástavním právem k movitým věcem Inframatik 8600, Perten, Failling Number 1400 In-jet EBS 6100 midi Kamerový systém Paletovací vozík elektrický s nabíječkou zelené barvy, bez továrního označení Motorový vysokozdvižný vozík zn. DESTA Mostní váha RODAN uvedeným v seznamu majetku k 31.3.2011 nacházejících se v nemovitostech zapsaných na LV 728 pro obec a k.ú. Březník, a to

-pozemku p.č.st. 445, zastavené ploše a nádvoří, o vým. 999 m2 -pozemku p.č. 6/2, zahradě, o vým. 147 m2 -pozemku p.č. 8, ostatní ploše-jiné ploše, o vým. 2217 m2 -pozemku p.č. 3338/2, ostatní ploše-ostatní komunikace, o vým. 114 m2 -pozemku p.č. 3345, ostatní ploše-ostatní komunikace, o vým. 151 m2 -budově-jiní stavbě na p.č. st. 445.

II. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce-věřitele č. 37, společnosti Cereateam, s.r.o., se sídlem Třebíč, M. Horákové 390, PSČ 674 01, IČO 26975939, ve výši 60.000,-Kč z fa č. 110100266 ze dne 31.3.2011 a v výši 60.000,-Kč z faktury č. 110100373 ze dne 2.5.2011 Kč vůči úpadci Cereamlýn s.r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00, IČO 26288117, je pohledávka zajištěná zástavním právem k movitým věcem

Inframatik 8600, Perten, Failling Number 1400 In-jet EBS 6100 midi Kamerový systém Paletovací vozík elektrický s nabíječkou zelené barvy, bez továrního označení Motorový vysokozdvižný vozík zn. DESTA Mostní váha RODAN

nacházejících se v nemovitostech zapsaných na LV 728 pro obec a k.ú. Březník, a to

-pozemku p.č.st. 445, zastavené ploše a nádvoří, o vým. 999 m2 -pozemku p.č. 6/2, zahradě, o vým. 147 m2 -pozemku p.č. 8, ostatní ploše-jiné ploše, o vým. 2217 m2 -pozemku p.č. 3338/2, ostatní ploše-ostatní komunikace, o vým. 114 m2 -pozemku p.č. 3345, ostatní ploše-ostatní komunikace, o vým. 151 m2 -budově-jiní stavbě na p.č. st. 445

se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce tvrdí, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužníka Cereamlýn s.r.o., nyní úpadce, ve výši 190.705,-Kč je zajištěná zástavním právem k věcem ve vlastnictví úpadce a to na základě zákonného zástavního práva ve smyslu ust. § 672 občanského zákoníku.

Žalobce tvrdí, že na něj přešla práva a povinnosti z nájemní smlouvy, kterou uzavřel s úpadcem dřívější vlastník, resp. insolvenční správce původního vlastníka M524 s.r.o. v likvidaci, IČO 25558854 jako pronajímatel dne 1.10.2010, neboť na žalobce přešlo vlastnické právo k předmětu nájmu ke dni 9.2.2011, kdy předmět nájmu platně a účinně vydražil.

Žalobce tvrdí, že zadržel movité věci ve vlastnictví dlužníka Cereamlýn nacházející se v předmětu nájmu v jeho vlastnictví a ke kterým mu vzniklo zástavní právo. Toto ohlásil soudu a žádal o výkon rozhodnutí u Městského soudu v Brně žalobou, ve které žádá o soupis. Úpadce nájemné neplatil, žalobce od nájemní smlouvy odstoupil ke dni 22.4.2011. Žalobce tvrdí, že věci, ke kterým uplatňuje zástavní právo, zadržel.

Žalobce tvrdí, že žalobci vzniklo zákonné zástavní právo ve smyslu ust. § 672 odst. 1 OZ. Žalobce žalovaného vyrozuměl o uplatnění zástavního práva a žalobou u Městského soudu v Brně žádal dne 18.4.2011 o soupis movitých věcí. V této souvislosti je splněn předpoklad vzniku zástavního práva vnesení věci na předmět nájmu. Co se týče výše pohledávky tak nebyla nijak zpochybněna při přezkumném řízení a žalobce navrhuje, aby soud žalobě vyhověl tak jak je uvedeno v žalobě a určil, že se jedná o pohledávku zajištěnou zástavním právem.

Žalovaný tvrdí, že žalobce přihlásil pohledávku jako zajištěnou a jako důvod zajištění uvedl žalobce zástavní právo k movitým věcem dle § 672 odst. 1 OZ. Žalovaný tvrdí, že věřitel musí v přihlášce pohledávky uvést dobu vzniku práva na uspokojení ze zajištění. Žalovaný se brání, že tak jak uvedl žalobce okamžik vzniku zajištění nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva a ani již nebyly věci k nimž je uplatněno zástavní právo vneseny do pronajaté nemovitosti.

Žalovaný uvádí, že jako důvod zajištění žalobce uvedl zástavní právo k movitým věcem podle § 672 odst. 1 OZ. Dle toho ust. vzniká pronajímateli zástavní právo za předpokladu, kdy jsou splněny podmínky ustanovení, že je uzavřena nájemní smlouva v případě, že byly movité věci vneseny do pronajaté nemovitosti. V termínech, které jsou uvedeny v přihlášce jako okamžik zajištění nebyla uzavřena smlouva ani věci nebyly vneseny. IS popřel zajištění z důvodu termínů, které žalobce uvedl, jako okamžik vzniku zajištění, kdy u pohledávek 3,4 jsou uvedeny termíny až poté, kdy došlo k zahájení ins. řízení, když jedním z účinků zahájení insolvenčního řízení je, že již nelze založit zajištění nebo podat návrh na zahájení řízení, které by k němu vedlo. IS má za to, že v přihlášce není správně uveden okamžik vzniku zajištění.

Soud má za prokázané z přihlášky žalobce, že žalobce přihlásil 1/ pohledávku z nájemného podle nájemní smlouvy-leden 2011 od 27.1. do 31.1.2011 ve výši 9.678,00 Kč jako pohledávku zajištěnou, jako předmět zajištění uvádí movité věci dlužníka označené dlužníkem v seznamu majetku, okamžik vzniku zajištění 21.2.1011

2/ pohledávku z nájemného dle nájemní smlouvy-únor 2011 ve výši 60.000,-Kč jako pohledávku zajištěnou, jako předmět zajištění uvádí movité věci dlužníka označené dlužníkem v seznamu majetku, okamžik vzniku zajištění 15.3.2011

3/ pohledávku z nájemného dle nájemní smlouvy-březen 2011 ve výši 60.000,-Kč jako pohledávku zajištěnou, jako předmět zajištění uvádí movité věci dlužníka označené dlužníkem v seznamu majetku, okamžik vzniku zajištění 15.4.2011

4/ pohledávku z nájemného dle nájemní smlouvy-duben 2011 ve výši 60.000,-Kč jako pohledávku zajištěnou, jako předmět zajištění uvádí movité věci dlužníka označené dlužníkem v seznamu majetku, okamžik vzniku zajištění 3.5.2011.

Z listin doložených žalobcem, zejména z potvrzení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč ze dne 9. února 2011 má soud za prokázané, že žalobce nabyl nemovitosti zapsané na LV č. 728 pro k.ú. Březník dne 9.2.2011. Soud má za prokázané ve smyslu ust. § 680 OZ, že dlužník Cereamlýn s.r.o. pokračoval v nájemním vztahu se žalobcem, když podle ust. § 680 OZ přechodem vlastnictví dochází k přechodu pronajímatelových práv a povinností ze zákona. Dlužník neučinil žádný úkon svědčící o tom, že v nájemním vztahu nemíní po změně vlastníka pronajímané věci ke dni 9.2.2011 pokračovat.

Soud má za prokázané, že dne 25.3.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka Ceramlýn s.r.o., dříve obchodní jméno TopBio mlýn s.r.o a usnesením ze dne 3.5.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Všechny přihlášené pohledávky jsou z titulu dlužného nájemného z titulu nájemní smlouvy. Spolu s přihláškou žalobce doložil nájemní smlouvu ze dne 1.10.2010 uzavřenou mezi pronajímatelem I.S. M 254 v likvidaci jako pronajímatelem a společností TopBio mlýn (nyní obchodní jméno Ceramlýn) se stanovením nájemného ve výši 50.000,-Kč měsíčně + DPH, předmět nájmu nemovitosti jak uvedeno shora. Žalobce doložil potvrzení o nabytí vlastnictví předmětných nemovitostí žalobcem ke dni 9.2.2011 na základě dražby ze dne 27.1.2011. Soud má za prokázané, že žalobce vstoupil do veškerých práv a povinnosti pronajímatele

Z ustanovení § 672 odst. 1 Občanského zákoníku vyplývá, že zástavní právo pronajímatele k movitým věcem nájemce umístěným v pronajatých prostorech na zajištění zaplacení nájemného vzniká okamžikem uzavření nájemní smlouvy. Zástavní právo v tomto specifickém případě vznikne ihned uzavřením nájemní smlouvy a působí jako latentní zástavní právo, byť by i v té době nebylo nájemné splatné nebo nájemce neměl v pronajatých prostorách umístěné movité věci. Splatnost nájemného nebo dluh na něm je pro vznik zástavního práva nerozhodný. Zástavní právo nevzniká se vznikem dluhu, ale vznikem nájemní smlouvy samé.

Zástavní právo postihuje věci nájemce postupně tak, jak je do pronajatých prostor vnáší nebo vynáší. Zákonné zástavní právo ze dne 1.10.2010 a v době zahájení insolvenčního řízení trvalo.

Soud má za zjištěné a prokázané a za nesporné mezi účastníky, že vlastnické právo k předmětným nemovitostem přešlo na základě dražby ze dne 27.1.2011 na žalobce. Soud má z ust. § 680 obč. zákoníku platného do 31.12.2013 odst. 2 za prokázané, že dojede-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci, vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele a nájemce je oprávněn zprostit se svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku, jakmile mu byla změna oznámena nebo nabyvatelem prokázána.

Soud má za prokázané, že dne 1.10.2010 byla uzavřena nájemní smlouva mezi dlužníkem Cereamlýn s.r.o. a insolvenčním správcem vlastníka nemovitostí společností M 254 s.r.o. v likvidaci, IČO 25558854 jako pronajímatelem a vlastnictví k těmto nemovitostem přešlo na žalobce ke dni 9.2.2011.

Co se týče argumentace ohledně existence vzniku zajištění soud má za zjištěné a prokázané z daňových dokladů, že splatnost pohledávek nastala takto,

Pohledávka č. 1: 21.12.2011 Pohledávka č. 2: 15.3.2011 Pohledávka č. 3: 15.4.2011 Pohledávka č. 4: 3.5.2011.

Dle nájemní smlouvy ze dne 1.10.2010 čl. IV. je nájemné splatné po předložení daňového dokladu pronajímatelem do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, za nějž je nájemné hrazeno (15.2.2011, 15.3.2011, 15.4.2011, 15.5.2011) Soud má za zjištěné a prokázané, že vyhláška o zahájení insolvenční řízení bylo zveřejněna v IR dne 25.3.2011. Dle § 109 IZ po okamžiku vydání vyhlášky dle § 101 IZ (Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení) již nelze další zajištění založit, ani podat návrh na zahájení řízení, které by ke vzniku zajištění vedlo.

Soud má za to, že ze zjištěných skutečností vyplývá, že u pohledávek č. 3 a 4 zajištění nevzniklo. U pohledávek č. 1 a 2 se vznik zajištění řídí § 672 OZ.

Zástavní právo vzniká samou skutečností, že nájemci vznikla povinnost zaplatit nájemné (splatná pohledávka) a jeho věc či věc osob s ním žijících byla vnesena do pronajaté věci či na ni. Předměty zástavního práva tak mohou být zaměňovány podle toho, jak jsou do pronajaté věci vnášeny či vynášeny, respektive na ni dávány a z ní odstraňovány. Vlastník movité věci na které vázne zástavní právo může věc běžně užívat či s ní jinak nakládat, včetně odstranění z předmětu nájmu. Odstraněním věci zástavní právo zaniká. Z ust. § 672 občanského zákoníku zástavní právo vzniká přímo ze zákona a předmětem tohoto zástavního práva jsou movité věci, které vlastní nájemce nebo osoby s ním žijící, tj. osoby, které sdílí s nájemcem společnou domácnost-podle § 115 OZ). Zástavní právo vzniká pouze k věcem, které byly do pronajaté věci umístěny, nemůže tedy vzniknout k movitým věcem, které jsou situovány mimo předmět nájmu. Zástavní právo zajišťuje splatnou pohledávku včetně jejího příslušenství, která vznikla z důvodu povinnosti hradit nájemné. Zástavní právo vzniká samou skutečností, že nájemci vznikla povinnost zaplatit nájemné (splatná pohledávka) Odstraněním věci zákonné zástavní právo zaniká. Nezanikne však, došlo-li k soupisu movitých věci, na kterých vázne zástavní právo, soudním vykonavatele nebo movití věci byly odstraněny na soudní příkaz a pronajímatel ohlásil ve lhůtě svá práva soudu. Soud má za zjištěné a prokázané a za nesporné mezi účastníky, že movité věci Inframatik 8600, Perten, Failling Number 1400 In-jet EBS 6100 midi Kamerový systém Paletovací vozík elektrický s nabíječkou zelené barvy, bez továrního označení Motorový vysokozdvižný vozík zn. DESTA Mostní váha RODAN byly v předmětu nájmu umístěny ke dni zahájení insolvenčního řízení a byly v předmětu nájmu umístěny až do roku 2012, kdy došlo k jejich zpeněžení insolvenční správkyní po předběžném souhlasu zajištěného věřitele. Takto vypověděla při jednání žalovaná i právní zástupce žalobce.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 insolvenčního zákona nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti správci. Žalovaný insolvenční správce, který byl ve sporu částečně úspěšný, se nákladů řízení výslovně vzdal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 20. 1. 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce