29 ICm 1824/2011
Číslo jednací: KSBR 29 ICm 1824/2011 KSBR 29 INS 670/2011-C2-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: BRIGSTAV s.r.o., 697 01 Kyjov, Kollárova 277, IČO 27693562, o žalobě žalobce: Ing. Dušan anonymizovano , anonymizovano , 696 51 Kostelec 208, proti žalovanému: Ing. Josef Nožička, insolvenční správce dlužníka BRIGSTAV s.r.o. 697 01 Kyjov Kollárova 277, IČO 27693562,

o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Žaloba na vyloučení věci, osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA 1Z ACBKDX01 DQ6 RZ 4B8 9646, r.v. 2007, podvozek TMBGE21Z782042030 ze soupisu majetkové podstaty dlužníka BRIGSTAV, s.r.o., IČO 27693562 se sídlem Kyjov, Kolárova 277, PSČ 697 01 se zamítá.

II. Určuje se, že převod motorového vozidla osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA 1Z ACBKDX01 DQ6 RZ 4B8 9646, r.v. 2007, podvozek TMBGE21Z782042030 mezi společností BRIGSTAV, s.r.o., IČO 27693562 a Ing. Dušanem anonymizovano Kostelec 208, PSČ 696 51 je vůči věřitelům, kteří uplatňují svá práva v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně čj. KSBR 29 INS 670/2011 absolutně neplatným právním úkonem.

III. Žalobce je povinen předmětné vozidlo vydat insolvečnímu správci do konkursní podstaty do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žádnému z účastníků se náklady řízení nepřiznávají.

Odůvodnění:

Žalobce tvrdí, že je vlastníkem osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA 1Z ACBKDX01 DQ6 RZ 4B8 9646, r.v. 2007, podvozek TMBGE21Z782042030, kdy toto vozidlo společnost BRIGSTAV bezúplatně převedla na žalobce s tím, že tento převod byl schválen valnou hromadou společnosti. Novým vlastníkem a provozovatelem vozidla-žalobcem, bylo vozidlo přihlášeno až ke dni 30.12.2009. Žalobce již přes dva roky užívá vozidlo jakožto jeho vlastník. Dne 23.6.2011 obdržel žalobce od žalovaného vyrozumění o soupisu výše uvedeného vozidla do majetkové podstaty s výzvou k předání majetku s odůvodněním, že žalobce vozidlo nikdy nenabyl, resp. úkon, jímž se vozidlo pokusil nabýt je absolutně neplatný právní úkon a to zejména s ohledem na nesplnění požadavků dle § 196a obchodního zákoníku. Žalobce tvrdí, že převod vlastnictví byl schválen valnou hromadou dne 30.6.2009. Jako důkaz žalobce předložil zápis z VH společnosti BRIGSTAV, s.r.o., konané dne 30.6.2009.

Žalovaný se brání žalobě tím, že tvrdí, že ze zápisu z VH společnosti BRIGSTAV, s.r.o., 697 01 Kyjov, Kolárova 277, IČ 27693562 ze dne 30.6.2009 je zřejmé, že jednatel společnosti Ing. Dušan anonymizovano zcela bezúplatně převádí majetek společnosti na osobu blízkou, hodnota tohoto majetku nebyla oceněna znalcem jmenovaným soudem. Žalovaný tvrdí, že dle poskytnutých údajů Ministerstvem vnitra České republiky, centrálního registru silničních vozidel, vyplývá, že žalobce nabyl vozidlo kupní smlouvou, a to ke dni 30.12.2009. Vzhledem k tomu, že žalobce, Ing. Dušan anonymizovano je, a i v době převodu vozidla byl, jednatelem dlužníka, a hodnota vozidla nade vší pochybnost převyšovala 10% hodnoty základního kapitálu dlužníka, podléhá prodej takového majetku § 196a obchodního zákoníku, tj. vedle dalšího měl být zpracován k hodnotě automobilu znalecký posudek znalcem, jmenovaným pro tento účel soudem. Vzhledem k nesplnění těchto podmínek žalovaný shledal právní úkon, kterým bylo vozidlo vyvedeno z majetku dlužníka jako neplatný a vozidlo zahrnul do majetkové podstaty dlužníka BRIGSTAV s r.o. Dne 9.11.2011 byl sepsán zápis mezi IS za účasti pana Ing. Dušana anonymizovano a zástupce zajištěného věřitele FÚ Kyjov s tím, že Ing. Dušan anonymizovano navrhuje zajištění znaleckých posudků na vozidlo, které je předmětem tohoto řízení a dalšího vozidla, které je ve vlastnictví Ing. Dušana anonymizovano s tím, že by ceny zjištěné znalcem byly vyplaceny do konkursní podstaty.

Soud při svém rozhodování řešil jako otázku předběžnou, zda právní úkon Smlouva o převodu motorového vozidla je úkonem neplatným jak tvrdil žalovaný.

Soud má za zjištěné a listinami za prokázané (Obchodní rejstřík, Zápis z valné hromady společnosti BRIGSTAV, s.r.o. ze dne 30.6.2009), že žalobce ke dni schválení bezúplatného převodu vlastnictví osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA, RZ 4B8 9646 VIN podvozek TMBGE21Z782042030 do vlastnictví žalobce, byl žalobce jednatelem společnosti BRIGSTAV, s.r.o. a tedy osobou, na kterou je třeba vztáhnout ustanovení § 196a obchodního zákoníku. A to i přesto, že v zápisu z VH dne 30.6.2009 se uvádí, že předmětem VH je jednání mezi společností BRIGSTAV, s.r.o. a zaměstnancem Ing. Dušanem anonymizovano o uzavření dohody o bezúplatném převodu-osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA, RZ 4B8 9646.

Z ustanovení § 196a obchodního zákoníku má soud za prokázané, že společnost může na osoby oprávněné jednat jménem společnosti bezúplatně převádět majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a je-li převáděn majetek, jehož hodnota přesahuje jednu desetinu upsaného základního kapitálu, je třeba cenu převáděného majetku stanovit na základě posudku znalce. Vzhledem k tomu, že základní kapitál společnosti BRIGSTSAV s.r.o. činí 200.000,-Kč soud má za to, že tvrzení žalovaného, že převáděný osobní automobil měl ke dni souhlasu, s jeho převodem na žalobce hodnotu vyšší než jedna desetina upsaného základního kapitálu společnosti BRIGSTAV, s.r.o., je důvodné, když dne 5.3.2012 byl předložen znalecký posudek na částku 143 tis. Kč. Proto bylo zákonnou povinností žalobce před uzavřením smlouvy převáděný majetek v souladu se zákonem řádně ocenit a to na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Nenaplnění tohoto zákonného ustanovení pak má za následek absolutní neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví pro rozpor se zákonem. Smlouva uzavřená v rozporu s ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku je ve spojení s ust. § 39 občanského zákoníku úkonem absolutně neplatným. Vlastnictví tedy na žalobce platně nepřešlo.

Nadto má soud za zjištěné z listiny Rozhodnutí o zřízení zástavního práva ze dne 4.7.2008, vydané Finančním úřadem v Kyjově pod Čj. 61040/08/310940/5125 že na věci vázne od 23.8.2008 zástavní právo k zajištění vykonatelných pohledávek Finančního úřadu v Kyjově, které jsou uvedeny v rozhodnutí a které tento věřitel přihlásil jako pohledávky za dlužníkem BRIGSTAV, s.r.o. v řízení KSBR 29 INS 670/2011. Zástavní věřitel Finanční úřad v Kyjově má ve smyslu ust. § 165 OZ právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zástavy.

O nákladech řízení insolvenční soud rozhodl podle výsledku řízení s odkazem na ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný byl ve věci plně úspěšný, žádné náklady však neuplatnil.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 5.3. 2012

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Monika Smržová