29 ICm 1734/2011
Číslo jednací: 29 ICm 1734/2011-16 KSBR 29 INS 3891/2011-C6-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: BIOSTA Blučina s.r.o., 664 56 Blučina, Kolperky 635/A, IČO 27673243, o žalobě žalobce: Eva Janáčková, 698 01 Veselí nad Moravou, Hutník 1422, proti žalovanému: Mgr. Miroslav Sládek, insolvenční správce dlužníka BIOSTA Blučina s.r.o., 664 56 Blučina, Kolperky 635/A, IČO 27673243, právně zast.: Mgr. Antonínem Šimečkem, advokátem, AK Brno, Heršpická 800/6

o určení pravosti pohledávky ve výši 384.474,-Kč

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem (úpadcem) BIOSTA Blučina, s r.o. se sídlem Kolperky 635/A, 664 56 Blučina, IČ 27673243 pohledávku ve výši 384.474,-Kč s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen do 15ti dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 13.080,-Kč k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

Žalobkyně tvrdí, že uvedená pohledávka byla převzata následnickou organizací BIOSTA Blučina s.r.o., IČO 27673243 na základě znaleckého posudku č. 941-59/05, který k rozdělení původní obchod ní společnosti BIOSTA spol. s r.o., který vypracoval soudní znalec Ing. Jiří Trávníček. Žalobkyně tvrdí, že byla řádně zaúčtována společností Ing. Karel Smetana, SJM-DATA, IČO 15580440, Lipůvka 325. Žalobkyně tvrdí, že si žalovaný vůbec nevyžádal účetnictví, které se nachází v sídle společnosti na adrese Kolperky 635/A, 664 56 Blučina.

Žalobkyně doložila první stranu Znaleckého posudku č. 941-59/05.

Žalobkyně doložila str. 28 ZP, kde bod B.IV Bankovní úvěry a výpomoci u subjektu A je výše uvedená pohledávka zahrnuta. Žalobkyně doložila kopii účetní sestavy z 13.2.2009, kde je k datu 31.12.2008 zaúčtována částka 479.1167,60 Kč.

Žalobkyně doložila kopii Dohody o využití volných finančních prostředků ze dne 20.8.2000, Kopii dodatku č. 1-převod na BIOSTA Blučina, s r.o., Přílohu k Dohodě o využití volných finančních prostředků.

Žalobkyně předložila při jednání dne 25.11.2011 k nahlédnutí originál dodatku č. 1 a přílohu k dohodě o využití finančních prostředků. K dohodě ze dne 20.8.2000 uvádí, že originál nemá.Tvrzení, že byla výše uvedená pohledávka převzata žalovaným, dokládá žalobkyně oddílem B IV. ze Znaleckého posudku ze dne 30.6.2005 na str. 28 a tvrdí, že v částce 5 860 tis. Kč jsou uvedeny i její peníze.

K dotazu soudu zda k příloze k dohodě o využití volných zdrojů existují ještě nějaké účetní doklady uvádí žalobkyně, že takové listiny nemá, že ona Ing. Josefu Staňkovi věřila, proč by peníze do firmy nedal.

K dotazu soudu zda bylo nějaké vzájemné poskytování prostředků od roku 2000 kdy byla uzavřena dohoda až do období 1.1.2006 což je 1. zápis na příloze k dohodě tvrdí žalobkyně, že až do 1.1.2006 žádné prostředky nepředávala.

K dotazu soudu, zda podpis ke dni 31.12.2010 a 8.3.2011 je podpis Ing. Josefa Staňka a zda je jí známo, že ode dne 15.6.2010 již Ing. Josef Staněk neměl žádnou účast ve společnosti BIOSTA Blučina, vysvětluje žalobkyně, že jí Ing. Staněk sdělil, že ve firmě končí. Na příloze jí podepsal a potvrdil co má ve firmě žalovaného uloženo.

Žalovaný se žalobě brání, tvrdí, že Dohoda o využití volných finančních zdrojů uzavřená dne 20.8.2000 je nejasná, neurčitá a tudíž absolutně neplatná a to proto, že není jasné co tato dohoda vůbec je. Jedná se o půjčku? Nebo se jedná o skryté úvěrování. Nebo o skryté tiché společenství. Z dohody ani není patrné jak má společnost BIOSTA s.r.o. s tzv. vkladem nakládat. Není ani stanoveno na jak dlouho se uzavírá nebo kdy je tzv. sklad splatný apod. Dodatek č. 1 je uzavřen dne 1.1.2006. V hlavičce dodatku je uvedeno, že dodatek uzavírá Eva Janáčková jako vkladatel a společnost BIOSTA jako správce vkladu. Společnost Bileta byla ovšem 1.1.2006 vymazána z obchodního rejstříku. Dodatek č.1 je nakonec podepsán Boženou Staňkovou jako vkladatelem a společností BIOSTA Blučina jako správcem vkladu, kterou zastupuje jednatel Ing. Josef Staněk. V dodatku č. 1 není uvedena výše vkladu, který nový správce přebírá, což způsobuje jeho neplatnost.

Pokud se žalobce odvolává na znalecký posudek, v tomto posudku se skutečně objevuje oddíl B.III.1-Závazky z obchodních vztahů, kde jsou uvedeny půjčky od soukromých osob (tedy ne vklady z dohod o využití volných finančních zdrojů. Tyto soby tam nejsou vyjmenována podle jmen a dále není uvedena celková výše těchto půjček bez jednotlivého rozdělení a to částka 9 887 tis. Kč. V jménem seznamu se žalobkyně nachází. Protože závazky z obchodních vztahů jsou rozdělovány mezi oba nástupnické subjekty v celkových částkách, není jasná jaké částky má přejít na úpadce.

Žalovaný navrhuje, aby žaloby byla zamítnuta.

Po provedeném dokazování má soud za zjištěné, že žalobkyně neprokázala žádným z navržených a provedených důkazů, že má ke dni 21.3.2011 za úpadcem BIOSTA Blučina s r.o. pohledávku z Dohody o využití volných finančních prostředků ze dne (bez data v přihlášce) a dodatku č. 1 z 1.1.2006.

Dodatkem č. 1 nedošlo platně k převzetí závazku úpadcem jak tvrdí žalobkyně, neboť účastníkem tohoto dodatku ve smyslu ust. § 531 odst. 1 není společnost Biosta spol. s r.o., která zanikla ke dni 1.1.2006. Do práv a povinností podle této dohody úpadce platně nevstoupil. Tímto úkonem mohl být nastolen pouze stav podle ust. § 531 odst. 2, tedy že se společnost BIOSTA Blučina s r.o. mohla stát toliko spoludlužníkem za existující závazek společnosti Biosta s r.o. ke dni 1.1.2006.

Ze zjištěných skutečností, tedy že mezi úpadcem společností BIOSTA Blučina s.r.o. a zaniklou společností Biosta spol. s r.o. nebyla uzavřena ve smyslu ust. § 531 odst. 1 dohoda o převzetí dluhu vůči žalobkyni, má soud za zjištěné, že práva a povinnosti z Dohody uzavřené žalobkyní se zaniklou společností Biosta spol. s r.o. na úpadce nepřešly, úpadce platně nenastoupil na místo původního dlužníka, úpadce se stal toliko dlužníkem vedle původního dlužníka za závazek zaniklé společnosti Biosta spol. s r.o. vůči žalobkyni ke dni 1.1.2006. Pro skutečnost, že původní dlužník zanikl k 1.1.2006 a úpadce nenastoupil platně na místo původního dlužníka, práv a povinností ze zaniklé Dohody se žalobkyně po úpadci dovolávat nemůže.

Nadto dodatek č. 1 uvádí, že je dodatkem k Dohodě ze dne 10.1.2001 a i v dalším textu se na Dohodu ze dne 20.1.2001 odkazuje, žalobkyně však dokládá Dohodu ze dne 20.8.200. Soud má za zjištěné, že nebyla doložena Dohoda ze dne 10.1.2001 a nelze tedy zjistit, jaké práva a povinnosti úpadce snad zamýšlel převzít ač, jak uvedeno shora v tomto odůvodnění, k převzetí závazku platně nedošlo.

Nadto má soud za zjištěné, že Dodatek č. 2 je listinou absolutně neplatnou pro neurčitost pro skutečnost, že nelze s určitostí zjistit, zda správcem vkladu se měla stát společnost BIOSTA Blučina s r.o. či Ing. Josef Staněk, když z listiny soud zjistil, že jako správce se ustanovuje Ing. Josef Staněk, byť je uvedeno, jediný jednatel společnosti BIOSTA Blučina, s r.o.

Pokud se žalobkyně dovolává str. 28 znaleckého posudku ze dne 26.9.2005 oddílu B.IV Bankovní úvěry a výpomoci a tvrdí, že u subjektu A je její pohledávka zahrnuta, pak má soud za zjištěné, že se uvádí Subjekt A, BIOSTA Blučina 5.860,-tis. Kč, není uveden žádný konkrétní věřitele, tedy ani žalobkyně. Nadto žalobkyně sama tvrdí, že před 1.1.2006 finanční prostředky neukládala.

Pokud se žalobce dovolává listiny účetní sestava k 31.12.2008, potom tato historická listina nedokládá, že žalobkyně má za úpadcem pohledávku ke dni 21.3.2011.

Z listiny Přehled převzatých závazků subjektem A-BIOSTA Blučina s.r.o., který je součástí Znaleckého posudku ze dne 26.9.2005 má soud za zjištěné, že není uveden žádný závazek vůči žalobkyni. Nadto žalobkyně sama tvrdí, že před 1.1.2006 finanční prostředky neukládala.

Listinu Příloha k Dohodě jako důkaz soud hodnotí jako listinu nízké věrohodnosti, a to jak pro její formu tak dále pro skutečnost, že byla potvrzována osobou blízkou se žalobkyní.

Žalobkyně neprokázala existenci pohledávky za zaniklou společností Biosta spol. s r.o. ke dni zániku, tedy ke dni 1.1.2006, pokud žalobkyně tvrdí, že prostředky u úpadce ukládala až od 1.1.2006. Nedoložila vznik závazkového vztahu s úpadcem, když Dodatek č. 1 takovým závazkovým vztahem být nemůže zejména proto, že tímto dodatkem úpadce nenastoupil na místo původního dlužníka zaniklé společnosti Biosta spol. s r.o a dále proto, že odkazuje na Dohodu ze dne 10.1.2001 a žalobkyně dokládá k žalobě dohodu ze dne 20.8.2000.

Nadto má soud za zjištěné, že Dodatek č. 2 je listinou absolutně neplatnou pro neurčitost podle ust. § 37 občanského zákoníku a to pro skutečnost, že nelze s určitostí zjistit, zda správcem vkladu se měla stát společnost BIOSTA Blučina s r.o. či Ing. Josef Staněk, když z listiny soud zjistil, že jako správce se ustanovuje Ing. Josef Staněk, byť je uvedeno, jediný jednatel společnosti BIOSTA Blučina, s r.o.

Pokud žalobkyně tvrdí, že v rozdělovacím protokolu společnosti BIOSTA, spol. s r.o. na nástupnické společnosti BIOSTA Blučina s.r.o. a Probiokron s.r.o. pak tento protokol nedokládá a nadto tvrdí, že před datem 1.1.2006 žádné prostředky u zaniklé společnosti BIOSTA spol. s r.o. neukládal, přičemž soud má za zjištěné, že předávací protokol je datován 9.12.2005.

Soud má za zjištěné z projektu rozdělení, že jako den rozdělení je stanoveno datum 1.7.2005 jako rozhodný den ve smyslu ust. § 220r obchodního zákoníku, od které se jednání zanikající společnosti považuje z účetnického hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnických organizací. Určení, jaký majetek a závazky přecházejí na jednotlivé nástupnické organizace je uveden v konečné účetní závěrce zanikající společnosti a v inventurních soupisech. V souladu s tímto veškeré nemovitosti ve vlastnictví zanikající společnosti se dělí v poměru 55/100 ve prospěch společnosti Probiokron s.r.o. a ideálních 45/100 ve prospěch společnosti BIOSTA Blučina s.r.o.

Závazek u GE Money Bank a.s. z investičního úvěru 060030918, zajištěný zástavou na nemovitostech v obci Blučina. BIOSTA Blučina zajistí, aby byl zaplacen do 1.3.2010 nebo aby byl proveden výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Struktura zaměstnanců a seznam jsou uvedeny v příloze tohoto projektu rozdělení. Spolu se zaměstnanci přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti všechny práva, povinnosti a nároky, které plynou zaměstnavateli vůči zaměstnancům.

BIOSTA Blučina k 5.12.2005: E. Staňková půjčka 69.661,50 Kč B. Staňková půjčka 185.479,90 Kč Ostatní kapitálové fondy-vklad Staněk 1.031.143,-Kč

Zaměstnanci: J. Staněk E. Staňková

Z listiny Přehled převzatých závazků subjekt A-BIOSTA Blučina s r.o., který je součástí Znaleckého posudku ze dne 26.9.2005 má soud za zjištěné, že žádný závazek vůči žalobkyni uveden není a ani nemůže, pokud sama žalobkyně tvrdí, že prostředky ukládala od 1.1.2006.

Pokud se žalobkyně dovolává Listiny Příloha k Dohodě, soud tento důkaz soud hodnotí jako listinu nízké věrohodnosti, a to jak pro její formu, tak dále pro skutečnost, že byla potvrzována osobou spřízněnou se žalobkyní, tedy ing. Josefem Staňkem, zetěm žalobkyně.

Žádným z provedených důkazu žalobkyně neprokázala, že má ke dni podání přihlášky pohledávky do řízení KSBR 29 INS 3891/2011 za úpadce, pohledávku ve výši 384.474,-Kč.

Žalobkyně se k jednání dne 23.4.2012 nedostavila, z jednání se předem omluvila, odročení nežádala, soudu tak znemožnila poskytnou poučení ve smyslu ustanovení § 118 a 119a občanského soudního řádu.

Proto soud žalobu zamítl, když se žalobkyni nepodařilo prokázat, že má ke dni 21.3.2011 za úpadcem pohledávku přihlášenou do řízení KSBR 29 INS 3891/2011.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), v platném znění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo, není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

Podle ust. § 142 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád (dále o.s.ř. ), účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle ust. § 149 o.s.ř. zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu.

Podle ust. § 151 odst. 1 o.s.ř. o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí.

Podle ust. § 151 odst. 2 o.s.ř. při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování advokátem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem.

O nákladech řízení insolvenční soud rozhodl podle ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu soud přiznal na nákladech řízení částku 13.080,-Kč, která je tvořena náhradou nákladů řízení vynaložených v řízení u soudu prvního stupně. Ta se skládá z odměny advokáta ve výši 10.000,-Kč dle ustanovení § 5 písm. d) vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, tří paušálních náhrad hotových výdajů ve výši 300,-Kč (za 3 úkony právní služby, tj. převzetí věci, vyjádření ze dne 14.11.2011 a účast na ústním jednání dne 25.11.2011) dle ustanovení § 13 odst. 3 č. 177/1996 Sb., v platném znění, ve spojení s § 16 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, a daně z přidané hodnoty ve výši 20 % z částky 10.900,-Kč, tj. ve výši 2.180,-Kč. Náklady řízení uložil insolvenční soud nahradit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (§ 160 odst. 1 věty před středníkem o.s.ř.) k rukám zástupce žalobce (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 23.4.2012

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová