29 ICm 1731/2011
Číslo jednací: 29 ICm 1731/2011-17 KSBR 29 INS 3891/2011-C4-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: BIOSTA Blučina s.r.o., 664 56 Blučina, Kolperky 635/A, IČO 27673243, o žalobě žalobce: Ing. Josef Staněk, 667 01 Židlochovice, Nerudova 93, zast.: JUDr. Evou Kurkovou, 691 43 Hlohovec, Ke kostelu 458, proti žalovanému: Mgr. Miroslav Sládek, insolvenční správce dlužníka BIOSTA Blučina s.r.o., 664 56 Blučina, Kolperky 635/A, IČO 27673243, právně zast.: Mgr. Antonínem Šimečkem, advokátem, AK Brno, Heršpická 800/6

o určení pravosti pohledávky ve výši 1.783.904,-Kč

ta kto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem (úpadcem) BIOSTA Blučina, s r.o. se sídlem Kolperky 635/A, 664 56 Blučina, IČ 27673243 pohledávku ve výši 1.783.904,00 Kč s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen do 15ti dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši výši 13.080,-Kč k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

Žalobce tvrdí, že uvedená pohledávka byla převzata následnickou organizací BIOSTA Blučina s.r.o., IČO 27673243, což je uvedeno v rozdělovacím protokolu společnosti a výchozí stavy jsou řádně zaúčtovány v účetnictví. Účetnictví vedla společnost Ing. Karel Smetana, SJM-DATA, IČO 15580440, Lipůvka 325. Žalobce tvrdí, že si žalovaný vůbec nevyžádal účetnictví, které se nachází v sídle společnosti na adrese Kolperky 635/A, 664 56 Blučina.

Žalobce doložil první stranu Znaleckého posudku č. 941-59/05.

Žalobce doložil str. 28 ZP, kde bod B.IV Bankovní úvěry a výpomoci a tvrdí, že u subjektu A je žalobcem uplatněná pohledávka zahrnuta. Žalobce doložil kopii účetní sestavy z 13.2.2009 a tvrdí, že žalobcem uplatněná pohledávka je k danému datu zaúčtována. Žalobce tvrdí, že si prostředky spořil po částech, jak to bylo v rámci finančních možností možné.

Žalobce doložil kopii DOHODY o využití volných finančních prostředků ze dne 28.3.1994, kopii Dodatku č. 1 ze dne 17.12.1996, kopii Dodatku č. 2 ze dne 1.1.2006 (převzetí od Biosta, s r.o.), Přílohu k Dohodě o využití volných finančních zdrojů.

Žalovaný se žalobě brání, tvrdí, že pokud žalobkyně odvozuje svůj nárok od Dohody o využití volných finančních zdrojů uzavřené dne 28.3.1994, žalovaný tuto dohodu považuje za nejasnou, neurčitou a tudíž absolutně neplatnou a to proto, že není jasné co tato Dohoda vůbec je. Jedná se o půjčku? Nebo se jedná o nějaké skryté úvěrování? Nebo o skryté tiché společenství? Z dohody ani není patrné jak má společnost BIOSTA s.r.o. s tzv. vkladem nakládat. Není ani uvedeno na jak dlouho se uzavírá nebo kdy je tzv. vklad splatný.

Dle žalovaného Dodatek č. 2 je uzavřen dne 1.1.2006. V hlavičce dodatku je uvedeno, že dodatek uzavírá Ing. Josef Staněk jako vkladatel a společnost BIOSTA jako správce vkladu. Společnost Bileta byla ovšem 1.1.2006 vymazána z obchodního rejstříku. Dodatek č. 2 je nakonec podepsán Ing. Josefem Staňkem jako vkladatelem a společností BIOSTA Blučina jako správcem vkladu, kterou zastupuje jednatel Ing. Josef Staněk. Opět zřejmá nejasnost způsobující neplatnost. V dodatku č. 2 není uvedena výše vkladu, který nový správce přebírá.

Navíc Dodatek č. 2 podepsal Ing. Josef Staněk jako vkladatel a Ing. Josef Staněk, jako jednatel a jediný společník firmy BIOSTA Blučina s.r.o. jako správce vkladu. Uzavření takové smlouvy, kterým na sebe firma BIOSTA Blučina s.r.o. přebírá závazek vůči svému jedinému společníkovi by ovšem muselo mít formu notářského zápisu nebo písemnou firmu a musela by být podepsána před orgánem pověřeným legalizací a to podle § 132 odst. 3 obchodního zákoníku. I z tohoto důvodu žalovaný považuje smlouvu včetně dodatků za neplatnou. Pokud se žalobce odvolává na znalecký posudek, v tomto posudku se skutečně objevuje oddíl B.III.1-Závazky z obchodních vztahů, kde jsou uvedeny půjčky od soukromých osob (tedy ne vklady z dohod o využití volných finančních zdrojů. Tyto soby tam nejsou vyjmenována podle jmen a dále není uvedena celková výše těchto půjček bez jednotlivého rozdělení a to částka 9 887 tis. Kč. V jménem seznamu se žalobce ing. Josef Staněk nenachází.

Žalovaný navrhuje, aby žaloby byla zamítnuta.

Žalobce při jednání dne 25.11.2011 předložil k nahlédnutí originály pokladní výdajové a příjmové doklady. Tvrdí, že tyto příjmové doklady jsou podepsány panem Fialou který byl účetní a pokladník, a i v následnické organizaci BIOSTA Blučina vykonával tuto pozici nadále.

Žalobce se při jednání dne 25.11.2011 zavázal kopie těchto dokladů doložit do soudního spisu do 30ti dnů ode dne jednání, což neučinil.

Žalobce tvrdí, že ve znaleckém posudku oddíl B IV. Bankovní úvěry je částka tam uvedená a je dále podrobně rozvedena na jednotlivé věřitele rozdělovacím protokolu a současně v účetnictví žalovaného. Má zato, že je dostačující zabývat se stavem od 1.1.2006, kdy závazek přešel na žalovaného. Tvrzení, že byla výše uvedená pohledávka převzata žalovaným, dokládá žalobce oddílem B IV. ze ZP na str. 28 a tvrdí, že v částce 5 860 tis. jsou tam jsou uvedeny i jeho peníze.

K dotazu soudu jak vlastně závazkový vztah fungoval, vysvětluje žalobce, že při zahájení podnikání bylo třeba pro fungování zajistit finanční prostředky a na základě doporučení a právního stanoviska příslušných firem, které se touto problematikou zabývají jim bylo doporučeno, aby pokud je to možné, příbuzní společníků ukládali finanční prostředky a společnost s nimi může nakládat.

K dotazu soudu zda v roce 2010 tedy od 15.6.2010 do 8.3.2011 mohl jednat za společnost BIOSTA Blučina uvádí, že měl dohodu s Mgr. Strýčkem, že bude určité činnosti vykonávat i nadále po převodu společnosti na Mgr. Strýčka, ale pověřen úkony jednatele Mgr. Strýčkem nebyl.

K dotazu soudu k listině denní stavy účtů ke dni 31.12.2008, proč je částka na kterou se žalobce odvolává uvedena jako závazky ke společníkům nikoli jako půjčka, vysvětluje žalobce, že oni, tedy paní v účetní firmě, to tak asi nazvali.

Po provedeném dokazování má osud za zjištěné, že žalobce neprokázal žádným z navržených a provedených důkazů, že má ke dni 21.3.2011 za úpadcem BIOSTA Blučina s r.o. pohledávku z Dohody o využití volných finančních prostředků ze dne 1.8.1994 a dodatku č. 1 ze dne 17.12.1996 a dodatku č. 2 z 1.1.2006 jak uvádí v přihlášce pohledávky.

Dodatkem č. 2 nedošlo platně k převzetí závazku úpadcem jak tvrdí, žalobce, neboť účastníkem tohoto dodatku ve smyslu ust. § 531 odst. 1 není společnost Biosta spol. s r.o., která zanikla ke dni 1.1.2006. Tímto úkonem mohl být nastolen pouze stav podle ust. § 531 odst. 2, tedy že se společnost BIOSTA Blučina s r.o. mohla stát toliko spoludlužníkem za existující závazek společnosti Biosta s r.o. ke dni 1.1.2006.

Ze zjištěných skutečností, tedy že mezi úpadcem společností BIOSTA Blučina s.r.o. a zaniklou společností Biosta spol. s r.o. nebyla uzavřena ve smyslu ust. § 531 odst. 1 dohoda o převzetí dluhu vůči žalobci, má soud za zjištěné, že práva a povinnosti z Dohody uzavřené žalobcem se zaniklou společností Biosta spol. s r.o. na úpadce nepřešly, úpadce platně nenastoupil na místo původního dlužníka, úpadce se stal toliko dlužníkem vedle původního dlužníka za závazek zaniklé společnosti Biosta spol. s r.o. vůči žalobkyni ke dni 1.1.2006. Pro skutečnost, že původní dlužník zanikl k 1.1.2006 a úpadce nenastoupil platně na místo původního dlužníka, práv a povinností ze zaniklé Dohody se žalobce po úpadci dovolávat nemůže.

Nadto má soud za zjištěné, že Dodatek č. 2 je listinou absolutně neplatnou ve smyslu ust. § 132 odst. 3 obchodního zákoníku pro nedostatek formy, když není uzavřen ani formou notářského zápisu, ani nebylo prokázáno, že listina byla podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

Nadto má soud za zjištěné, že Dodatek č. 2 je listinou absolutně neplatnou pro neurčitost a to pro skutečnost, že nelze s určitostí zjistit, zda správcem vkladu se měla stát společnost BIOSTA Blučina s r.o. či Ing. Josef Staněk, když z listiny soud zjistil, že jako správce se ustanovuje Ing. Josef Staněk, byť je uvedeno, jediný jednatel společnosti BIOSTA Blučina, s r.o.

Nadto žalobce svůj nárok opírá o Dohodu o využití volných finančních zdrojů ze dne 1.8.1994, dokládá však nárok Dohodou ze dne 28.3.1994.

Z listiny Přehled převzatých závazků subjektem A-BIOSTA Blučina s.r.o., který je součástí Znaleckého posudku ze dne 26.9.2005 má soud za zjištěné, že není uveden žádný závazek vůči žalobci.

Soud má za zjištěné z projektu rozdělení, že jako den rozdělení je stanoveno datum 1.7.2005 jako rozhodný den ve smyslu ust. § 220r obchodního zákoníku, od které se jednání zanikající společnosti považuje z účetnického hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnických organizací. Určení, jaký majetek a závazky přecházejí na jednotlivé nástupnické organizace je uveden v konečné účetní závěrce zanikající společnosti a v inventurních soupisech. V souladu s tímto veškeré nemovitosti ve vlastnictví zanikající společnosti se dělí v poměru 55/100 ve prospěch společnosti Probiokron s.r.o. a ideálních 45/100 ve prospěch společnosti BIOSTA Blučina s.r.o.

Závazek u GE Money Bank a.s. z investičního úvěru 060030918, zajištěný zástavou na nemovitostech v obci Blučina. BIOSTA Blučina zajistí, aby byl zaplacen do 1.3.2010 nebo aby byl proveden výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Struktura zaměstnanců a seznam jsou uvedeny v příloze tohoto projektu rozdělení. Spolu se zaměstnanci přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti všechny práva, povinnosti a nároky, které plynou zaměstnavateli vůči zaměstnancům. Z důkazů má soud za zjištěné pouze to, že v Rozdělovacím protokolu ke dni 5.12.2005 se uvádí položka 413100-Ostatní kapitálové fondy-vkl. Staněk 1.031.143,-Kč a dále zaměstnanci J. Staněk a E. Staňková.

Z rozdělovacího protokolu má soud za zjištěné, že pod položkou 413100 Ostatní kapitálové fondy se uvádí-vk. Staněk 1.031.143,-Kč. Tento důkaz není schopen prokázat tvrzení žalobce, že se jedná o prostředky uložené podle Dohody o využití volných finančních prostředků. Sám žalobce dokládá listinu Příloha k Dohodě o využití volných finančních zdrojů, kde k datu 31.12.2005, resp. k 5.12.2005, kdy byl rozdělovací protokol vyhotoven, je v Příloze k Dohodě o využití finančních zdrojů uvedena částka 499.650,-Kč.

Pokud žalobce doložil první stranu Znaleckého posudku č. 941-59/05a doložil str. 28 Znaleckého posudku ze dne 26.9.2005, kde je uveden bod B.IV Bankovní úvěry a výpomoci a tvrdí, že u subjektu A je žalobcem uplatněná pohledávka zahrnuta, pak soud má za zjištěné, že se uvádí toto:

Subjekt B Probiokron Subjekt A BIOSTA Blučina 5.860 tis. Kč Není však uveden žádný konkrétní věřitel tohoto závazku úpadce.

Pokud žalobce doložil jako důkaz kopii účetní sestavy z 13.2.2009, pak má soud za zjištěné, že je uvedena k datu 31.12.200, pod položkou 365000 Ostatní závazky ke společníkům-Staněk částka ve výši 909.606,41 Kč. Tato listina neprokazuje, že se jedná o prostředky podle Dohody o využití volných finančních zdrojů.

Žalobce doložil kopii účetní sestavy ze dme13.2.2009, kde je k datu 31.12.2008 zaúčtována částka 909.606,41 Kč jako ostatní závazek ke společníkům. Tato listina neprokazuje, že žalobce má ke dni podání přihlášky pohledávky za úpadcem pohledávku z Dohody o využití volných finančních zdrojů.

Pokud žalobce jako důkaz doložil listinu Příloha k Dohodě, soud hodnotí tento důkaz jako listinu nízké věrohodnosti, a to jak pro její formu tak dále pro skutečnost, že byla potvrzována osobou totožnou se žalobcem.

Žádným z doložených a provedených důkazů žalobce neprokázal, že má ke dni podání přihlášky pohledávky do řízení KSBR 29 INS 3891/2011.

Žalobce se k jednání dne 23.4.2012 nedostavil, z jednání se předem omluvil, odročení nežádal, soudu tak znemožnil poskytnout poučení ve smyslu ustanovení § 118 a 119a občanského soudního řádu.

Proto soud žalobu zamítl, když se žalobci nepodařilo prokázat, že má ke dni 20.3.2011 za úpadcem pohledávku přihlášenou do řízení KSBR 29 INS 3891/2011.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), v platném znění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo, není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

Podle ust. § 142 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád (dále o.s.ř. ), účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle ust. § 149 o.s.ř. zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu.

Podle ust. § 151 odst. 1 o.s.ř. o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí.

Podle ust. § 151 odst. 2 o.s.ř. při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování advokátem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem.

O nákladech řízení insolvenční soud rozhodl podle ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu soud přiznal na nákladech řízení částku 13.080,-Kč, která je tvořena náhradou nákladů řízení vynaložených v řízení u soudu prvního stupně. Ta se skládá z odměny advokáta ve výši 10.000,-Kč dle ustanovení § 5 písm. d) vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, tří paušálních náhrad hotových výdajů ve výši 300,-Kč (za 3 úkony právní služby, tj. převzetí věci, vyjádření ze dne 14.11.2011 a účast na ústním jednání dne 25.11.2011) dle ustanovení § 13 odst. 3 č. 177/1996 Sb., v platném znění, ve spojení s § 16 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, a daně z přidané hodnoty ve výši 20 % z částky 10.900,-Kč, tj. ve výši 2.180,-Kč. Náklady řízení uložil insolvenční soud nahradit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (§ 160 odst. 1 věty před středníkem o.s.ř.) k rukám zástupce žalobce (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 23. 4. 2012

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová