29 ICm 1730/2011
Číslo jednací: KSBR 29 ICm 1730/2011-19 KSBR 29 INS 3891/2011-C3-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: BIOSTA Blučina s.r.o., 664 56 Blučina, Kolperky 635/A, IČO 27673243, o žalobě žalobce: Božena Staňková, 667 01 Židlochovice, Nerudova 93, proti žalovanému: Mgr. Miroslav Sládek, insolvenční správce dlužníka BIOSTA Blučina s.r.o., 664 56 Blučina, Kolperky 635/A, IČO 27673243, právně zast.: Mgr. Antonínem Šimečkem, advokátem, AK Brno, Heršpická 800/6

o určení pravosti pohledávky ve výši 489.531,-Kč

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem (úpadcem) BIOSTA Blučina, s r.o. se sídlem Kolperky 635/A, 664 56 Blučina, IČ 27673243 pohledávku ve výši 489.531,-Kč s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen do 15ti dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 13.080,-Kč k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

Žalobkyně v písemné žalobě tvrdí, že předmětná pohledávka byla převzata následnickou organizací BIOSTA Blučina s.r.o., IČO 276 732 43 což je uvedeno v rozdělovacím protokolu společnosti a výchozí stavy jsou řádně zaúčtovány v účetnictví. Žalobkyně tvrdí, že peníze předávala synovi, a neměla informace o tom, že by snad se mohlo stát, že by jí prostředky nebyly vráceny. Má za to, že za neúspěchem podnikání bylo období velkého sucha. Věřila, že si na stáří peníze vyzvedne. Synovi vždy věřila a věří.

Účetnictví vedla společnost Ing. Karel Smetana, SJM-DATA, IČ 15580440, Lipůvka 325. Žalobkyně tvrdí, že si žalovaný vůbec nevyžádal účetnictví, které se nachází v sídle společnosti na adrese Kolperky 635/A, 664 56 Blučina. Žalobkyně tvrdí, že pohledávka má všechny zákonné náležitosti, neboť co má vyšší váhu, než v hotovosti vkládané prostředky do pokladny společnosti, se kterými pak společnost hospodařila a které byly každý rok řádně zúčtovány.

K dotazu zda je žalobkyni známo, že Ing. Staněk neměl žádnou účast ve společnosti od 15.6.2010 a potvrzoval listinu ještě 31.12.2010 uvádí, že to soudu nedokáže vysvětlit

Žalobkyně doložila první stranu Znaleckého posudku č. 941-59/05 ze dne 26.9.2005. Žalobkyně doložila str. 28 ZP, kde bod B.IV Bankovní úvěry a výpomoci je u subjektu A a tvrdí, že v této částce je zahrnuta žalobkyní uplatněná pohledávka.

Žalobkyně doložila kopii účetní sestavy z 13.2.2009 k datu 31.12.2008, kde se uvádí pod položkou 325200 Půjčka Staňková B ve výši 305.393,00 Kč.

Žalobkyně doložila kopii Dohody o využití volných finančních prostředků ze dne 28. března 1994, kopii Dodatku č. 1 ze dne 17.12.1996 a Dodatek č. 2 ze dne 1.1.2006 a Přílohu k Dohodě o využití volných finančních zdrojů.

Žalobkyně při jednání dne 25. 11. 2011 předložila soudu originál Dohody o využití volných finančních prostředků ze dne 28.3.1994, Dodatek č. 1 ze dne 17.12.1996 k Dohodě ze dne 28.3.1994, Dodatek č. 2 ze dne 1.1.2006 k Dohodě uzavření dne 11.3.1996. a Přílohu k Dohodě o využití volných finančních zdrojů. Dále doložila: PD ze dne 27.7.2006 ve výši 50.000,-Kč PD ze dne 22.1.2001 ve výši 10.000,-Kč PD ze dne 17.4.2000 ve výši 10.000,-Kč PD ze dne 6.1.1999 ve výši 13.000,-Kč.

K dotazu soudu kde byla uložena a jak vznikly zápisy na listině Příloha k dohodě uvádí žalobkyně, že tuto listinu měla doma, bydlí se synem (Ing. Josef Staněk) peníze vždy předala synovi a syn jí takto potvrdil jejich převzetí.

Žalobkyně uvedla při jednání dne 25.11.2011, že žádné další listiny již doma asi nemá a žádné listiny nebude již soudu nebude dokládat.

Žalovaný se žalobě brání, tvrdí, že pokud žalobkyně odvozuje svůj nárok od Dohody o využití volných finančních zdrojů uzavřené dne 28.3.1994, žalovaný tuto dohodu považuje za nejasnou, neurčitou a tudíž absolutně neplatnou a to proto, že není jasné co tato Dohoda vůbec je. Jedná se o půjčku? Nebo se jedná o nějaké skryté úvěrování? Nebo o skryté tiché společenství? Z dohody ani není patrné jak má společnost BIOSTA s.r.o. s tzv. vkladem nakládat. Není ani uvedeno na jak dlouho se uzavírá nebo kdy je tzv. vklad splatný.

Dodatek č. 2 je uzavřen dne 1.1.2006. V hlavičce dodatku je uvedeno, že dodatek uzavírá Božena Staňková jako vkladatel a společnost BIOSTA jako správce vkladu. Společnost Bileta byla ovšem 1.1.2006 vymazána z obchodního rejstříku. Dodatek č.1 je nakonec podepsán Boženou Staňkovou jako vkladatelem a společností BIOSTA Blučina jako správcem vkladu, kterou zastupuje jednatel Ing. Josef Staněk. V dodatku č. 1 není uvedena výše vkladu, který nový správce přebírá, což způsobuje jeho neplatnost.

Pokud se žalobce odvolává na znalecký posudek, v tomto posudku se skutečně objevuje oddíl B.III.1-Závazky z obchodních vztahů, kde jsou uvedeny půjčky od soukromých osob (tedy ne vklady z dohod o využití volných finančních zdrojů. Tyto soby tam nejsou vyjmenována podle jmen a dále není uvedena celková výše těchto půjček bez jednotlivého rozdělení a to částka 9 887 tis. Kč. V jménem seznamu se žalobkyně nachází. Protože závazky z obchodních vztahů jsou rozdělovány mezi oba nástupnické subjekty v celkových částkách, není jasná jaké částky má přejít na úpadce.

Žalovaný navrhuje, aby žaloby byla zamítnuta.

Po provedeném dokazování má soud za zjištěné, že žalobkyně neprokázala žádným z navržených a provedených důkazů, že má ke dni 21.3.2011 za úpadcem BIOSTA Blučina s r.o. pohledávku z Dohody o využití volných finančních prostředků ze dne 28.3.1994, dodatku č. 1 ze dne 17.12.1996 a dodatku č. 2 ze dne 1.1.2006.

Dodatkem č. 2 nedošlo platně k převzetí závazku úpadcem jak tvrdí, žalobkyně, neboť účastníkem tohoto dodatku ve smyslu ust. § 531 odst. 1 není společnost Biosta spol. s r.o., která zanikla ke dni 1.1.2006. Tímto úkonem mohl být nastolen pouze stav podle ust. § 531 odst. 2, tedy že se společnost BIOSTA Blučina s r.o. mohla stát toliko spoludlužníkem za existující závazek společnosti Biosta s r.o. ke dni 1.1.2006.

Ze zjištěných skutečností, tedy že mezi úpadcem společností BIOSTA Blučina s.r.o. a zaniklou společností Biosta spol. s r.o. nebyla uzavřena ve smyslu ust. § 531 odst. 1 dohoda o převzetí dluhu vůči žalobkyni, má soud za zjištěné, že práva a povinnosti z Dohody uzavřené žalobkyní se zaniklou společností Biosta spol. s r.o. na úpadce nepřešly, úpadce platně nenastoupil na místo původního dlužníka, úpadce se stal toliko dlužníkem vedle původního dlužníka za závazek zaniklé společnosti Biosta spol. s r.o. vůči žalobkyni ke dni 1.1.2006. Pro skutečnost, že původní dlužník zanikl k 1.1.2006 a úpadce nenastoupil platně na místo původního dlužníka, práv a povinností ze zaniklé Dohody se žalobkyně po úpadci dovolávat nemůže.

Nadto má soud za zjištěné, že Dodatek č. 2 je listinou absolutně neplatnou pro neurčitost podle ust. § 37 občanského zákoníku a to pro skutečnost, že nelze s určitostí zjistit, zda správcem vkladu se měla stát společnost BIOSTA Blučina s r.o. či Ing. Josef Staněk, když z listiny soud zjistil, že jako správce se ustanovuje Ing. Josef Staněk, byť je uvedeno, jediný jednatel společnosti BIOSTA Blučina, s r.o.

Nadto se v záhlaví Dodatku č. 2 uvádí, že se jedná o dodatek k dohodě o využití volných finančních zdrojů uzavřené dne 11.3.1996. Takovou Dohodu však žalobkyně nepředložila a i když se v textu uvádí jako původní dohoda ze dne 28.3.1994 je Dodatek č. 2 natolik neurčitý, tedy k jaké dohodě vlastně je Dodatek vyhotoven a kdo je správcem vkladu, že pro tyto skutečnosti soud má Dodatek č. 2 ze dne 1.1.2006 za úkon absolutně neplatný.

Pokud se žalobkyně dovolává str. 28 znaleckého posudku ze dne 26.9.2005 oddílu B.IV Bankovní úvěry a výpomoci a tvrdí, že u subjektu A je jeho pohledávka zahrnuta, pak má soud za zjištěné, že se uvádí Subjekt A, BIOSTA Blučina 5.860 tis. Kč. Není uveden žádný konkrétní věřitel, tedy ani žalobkyně.

Pokud se žalobkyně dovolává listiny účetní sestava k 31.12.2008, potom tato historická listina nemůže bez dalšího prokázat pohledávku žalobkyně ke dni 21.3.2011.

Z listiny Přehled převzatých závazků subjektem A-BIOSTA Blučina s.r.o., který je součástí Znaleckého posudku ze dne 26.9.2005 má soud za zjištěné, že není uveden v soupisu závazků žádný závazek vůči žalobkyni..

Listinu Příloha k Dohodě jako důkaz soud hodnotí jako listinu nízké věrohodnosti, a to jak pro její formu, tak dále pro skutečnost, že byla potvrzována osobou blízkou se žalobkyní, tedy ing. Josefem Staňkem, synem žalobkyně.

Soud má z Notářského zápisu ze dne 19.12.2005 za zjištěné, že jako den rozdělení společnosti BIOSTA spol.s r.o. je stanoveno datum 1.7.2005 jako rozhodný den ve smyslu ust. § 220r obchodního zákoníku, od které se jednání zanikající společnosti považuje z účetnického hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnických organizací. Určení, jaký majetek a závazky přecházejí na jednotlivé nástupnické organizace je uveden v konečné účetní závěrce zanikající společnosti a v inventurních soupisech.

V souladu s tímto veškeré nemovitosti ve vlastnictví zanikající společnosti se dělí v poměru 55/100 ve prospěch společnosti Probiokron s.r.o. a ideálních 45/100 ve prospěch společnosti BIOSTA Blučina s.r.o.

Závazek u GE Money Bank a.s. z investičního úvěru 060030918, zajištěný zástavou na nemovitostech v obci Blučina. BIOSTA Blučina zajistí, aby byl zaplacen do 1.3.2010 nebo aby byl proveden výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Struktura zaměstnanců a seznam jsou uvedeny v příloze tohoto projektu rozdělení. Spolu se zaměstnanci přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti všechny práva, povinnosti a nároky, které plynou zaměstnavateli vůči zaměstnancům.

Jako příloha je doložena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti BIOSTA Blučina s.r.o. k rozhodnému dni. V této zahajovací rozvaze se uvádí:

E. Staňková půjčka 69.661,50 Kč B. Staňková půjčka 185.479,90 Kč Ostatní kapitálové fondy-vklad Staněk 1.031.143,-Kč Zaměstnanci J. Staněk E. Staňková

Žádným z těchto důkazu žalobkyně neprokázala, že má ke dni podání přihlášky pohledávky do řízení KSBR 29 INS 3891/2011 za úpadce, pohledávku ve výši 489.531,-Kč.

Žalobkyně se k jednání dne 23.4.2012 nedostavila, z jednání se předem omluvila, odročení nežádala, soudu tak znemožnila poskytnout poučení ve smyslu ustanovení § 118 a 119a občanského soudního řádu.

Proto soud žalobu zamítl, když se žalobkyni nepodařilo prokázat, že má ke dni 20.3.2011 za úpadcem pohledávku přihlášenou do řízení KSBR 29 INS 3891/2011.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), v platném znění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo, není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

Podle ust. § 142 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád (dále o.s.ř. ), účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Podle ust. § 149 o.s.ř. zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. Podle ust. § 151 odst. 1 o.s.ř. o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí.

Podle ust. § 151 odst. 2 o.s.ř. při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování advokátem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem.

O nákladech řízení insolvenční soud rozhodl podle ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu soud přiznal na nákladech řízení částku 13.080,-Kč, která je tvořena náhradou nákladů řízení vynaložených v řízení u soudu prvního stupně. Ta se skládá z odměny advokáta ve výši 10.000,-Kč dle ustanovení § 5 písm. d) vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, tří paušálních náhrad hotových výdajů ve výši 300,-Kč (za 3 úkony právní služby, tj. převzetí věci, vyjádření ze dne 14.11.2011 a účast na ústním jednání dne 25.11.2011) dle ustanovení § 13 odst. 3 č. 177/1996 Sb., v platném znění, ve spojení s § 16 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění, a daně z přidané hodnoty ve výši 20 % z částky 10.900,-Kč, tj. ve výši 2.180,-Kč. Náklady řízení uložil insolvenční soud nahradit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (§ 160 odst. 1 věty před středníkem o.s.ř.) k rukám zástupce žalobce (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 23.4.2012

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová