29 Cdo 991/2008
Datum rozhodnutí: 22.05.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 991/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v konkursní věci úpadkyně B., a. s., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 K 15/2002, o dovolání JUDr. D. N., advokátky, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. srpna 2007, č.j. 2 Ko 14/2007-1208, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 14. srpna 2007, č.j. 2 Ko 14/2007-1208, potvrdil usnesení ze dne 1. září 2006, č.j. 24 K 15/2002-987, jímž Krajský soud v Brně zprostil JUDr. D. N. funkce správkyně konkursní podstaty úpadkyně (výrok I.) a odmítl odvolání jmenované proti výroku téhož usnesení, jímž soud prvního stupně ustavil novým správcem konkursní podstaty úpadkyně Ing. P. S.

Proti usnesení odvolacího soudu podala JUDr. D. N. dovolání, odkazujíc co do jeho důvodu na ustanovení § 241a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a požadujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

Jelikož dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení, kterým soud prvního stupně zprostil správkyni konkursní podstaty výkonu funkce a kterým odvolací soud odmítl - jako podané osobou neoprávněnou - odvolání této správkyně proti ustavení nového správce konkursní podstaty, není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu upravujících přípustnost dovolání (§ 237 až § 239 o. s. ř.) [k tomu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 9, ročník 2003, pod číslem 155 a ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. 29 Odo 552/2001, uveřejněné v témže časopise č. 2, ročník 2004, pod číslem 37], Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2008

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu