29 Cdo 979/2010
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř., § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.



29 Cdo 979/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně GORASAN COMPANY LIMITED , se sídlem 35 Theklas Lysioti Street, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, P. C. 3030 Limassol, Cyprus, reg. No. HE 15 45 97, zastoupené JUDr. Petrem Matějkou, advokátem, se sídlem v Brně, Lidická 23b, PSČ 602 00, proti žalované Z. T. , zastoupené JUDr. Jiřím Bílkem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 102a, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Cm 59/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. října 2009, č. j.7 Cmo 387/2009 53, takto:

I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalované potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. července 2009, č. j. 3 Cm 59/2009 32, kterým tento soud ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 23. března 2009, č. j. 3 Cm 59/2009 4 (výrok I.) a zavázal žalovanou k náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, požadujíc, aby jej Nejvyšší soud zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Dovolání není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.
Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není dovolání podle odstavce 1 přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. Přitom rozhodování o zaplacení ze směnky je podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. p) o. s. ř. obchodní věcí.
Vzhledem k tomu, že přípustnost dovolání nelze opřít ani o žádné jiné ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud je, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalované Nejvyšší soud odmítl, žalobkyni však v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (od 1. července 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. května 2011

doc. JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu