29 Cdo 977/2010
Datum rozhodnutí: 29.04.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.
29 Cdo 977/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Ing. P. K., za účasti společnosti STRONG CZ Trading s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Uherském Brodě, Vlčnovská 1607, PSČ 688 01, identifikační číslo 25 54 35 39, o odvolání likvidátora, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 25/2009, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. července 2009, č. j. 5 Cmo 209/2009 58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že má odpovídající právnické vzdělání.
Soud prvního stupně dovolatele usnesením ze dne 28. prosince 2009, č. j. 50 Cm 25/2009 - 87, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení doložením plné moci advokáta a rovněž mu uložil předložit řádné dovolání, do 5 dnů od doručení usnesení, s tím, že nebude-li v určené době nedostatek povinného zastoupení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Jelikož doručující orgán adresáta písemnosti na adrese, jíž označil jako adresu pro doručování nezastihl, postupem dle ustanovení § 50 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) vhodil písemnost do adresátem užívané schránky (srov. doručenku u č. l. 87 verte); vhozením do dodávací schránky tak bylo usnesení dovolateli doručeno dne 26. ledna 2010. Dovolatel na takto doručenou výzvu nijak nereagoval a nedostatek podmínky povinného zastoupení neodstranil.
Podle ustanovení § 241 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2).
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nedostatek podmínky řízení spočívající v nedostatku povinného zastoupení odstranit, ač soud učinil vhodná opatření k jeho odstranění, Nejvyšší soud v souladu s ustanoveními § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u ostatních účastníků řízení však žádné prokazatelné náklady řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. dubna 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu