29 Cdo 922/2008
Datum rozhodnutí: 25.03.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 922/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka v právní věci návrhu společnosti S. Ú., s. r. o., na zápis změn do obchodního rejstříku, za účasti: 1) JUDr. O. M., 2) M. Š., zastoupené JUDr. P. B., advokátem, 3) N. Š., zastoupené rovněž JUDr. P. B., advokátem, 4) nezletilého M. Š., zastoupeného zákonnou zástupkyní G. K., zastoupenou JUDr. V. J., advokátem 5) nezletilého D. Š., zastoupeného zákonnou zástupkyní - matkou Ing. J. K., zastoupenou JUDr. R. D., advokátem, a 6) Ing. J. K., zastoupené JUDr. R. D., advokátem, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 6910, o dovolání nezletilého D. Š. a Ing. J. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006, č. j. 7 Cmo 381/2006 - 541, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolatelé podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 17. srpna 2007, doručeným Nejvyššímu soudu 31. srpna 2007, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu