29 Cdo 920/2009
Datum rozhodnutí: 18.03.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 920/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně G. C. L., proti žalovanému J. R., o zaplacení 26.114,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 Cm 79/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2008, č. j. 7 Cmo 226/2008 59, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Napadeným rozsudkem změnil odvolací soud rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2008, č. j. 27 Cm 79/2007 30, kterým tento soud zrušil platební rozkaz vydaný zdejším soudem dne 27. března 2007, č. j. 27 Sm 179/2007 15 a žalobkyni uložil zaplatit žalovanému na náhradu nákladů námitkového řízení 85,- Kč, tak, že směnečný platební rozkaz ponechal v platnosti (výrok I.) a současně uložil žalovanému zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (výroky II. a III.).


Proti rozhodnutí odvolacího soudu brojil žalovaný podáním ze dne 19. prosince 2008 (č. l. 66 spisu), které dovolací soud posoudil dle jeho obsahu jako dovolání.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů - fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).


Z podaného dovolání zastoupení dovolatele advokátem nevyplývá, proto ho Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 6. ledna 2009, č. j. 27 Cm 79/2006 - 68 vyzval, aby v určené desetidenní lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení tak, že předloží řádnou plnou moc zvoleného advokáta pro dovolací řízení a poučil jej o důsledcích nesplnění výzvy.


Dovolatel na výzvu doručenou mu 9. ledna 2009 nijak nereagoval.


Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno a žalobci náklady dovolacího řízení nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. března 2009


JUDr. Ivana Štenglová


předsedkyně senátu