29 Cdo 905/2012
Datum rozhodnutí: 15.08.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
29 Cdo 905/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, identifikační číslo osoby 70889953, zastoupeného JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4, PSČ 150 00, proti žalovanému JUDr. R. D., zastoupenému Mgr. et Mgr. Patrikem Tauerem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 126, PSČ 130 00, o zaplacení částky 189.000,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty ve výši 1,701.630,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 28 C 28/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského v Praze ze dne 7. září 2011, č. j. 62 Co 126/2011-266, takto: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2012, č. j. 29 Cdo 905/2012-332, se opravuje tak, že v záhlaví se vypouští označení zástupce žalobce: Mgr. Jiřím Linhartem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova třída 9, PSČ 370 21 a nahrazuje se označením: JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4, PSČ 150 00 . O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2012, č. j. 29 Cdo 905/2012-332, byl jako zástupce žalobce nesprávně uveden Mgr. Jiří Linhart, advokát, se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova třída 9, PSČ 370 21, ačkoli zástupkyní žalobce byla (podle plné moci ze dne 14. listopadu 2011, založené na č. l. 306) JUDr. Ivana Syrůčková, advokátka, se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4, PSČ 150 00.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož jde o chybu v psaní ve smyslu § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2012
JUDr. Petr Š u k
předseda senátu