29 Cdo 88/2015
Datum rozhodnutí: 30.11.2015
Dotčené předpisy: § 138 o. s. ř., § 11 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.KSPH 68 INS 23380/2014
68 ICm 4158/2014
29 ICdo 88/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce hlavního města Prahy , se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01, identifikační číslo osoby 00064581, proti žalovanému Ing. Tomáši Zůzovi , se sídlem v Praze 10, Kodaňská 45, PSČ 101 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka T. M., o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 68 ICm 4158/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka T. M. , vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 23380/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. června 2015, č. j. 68 ICm 4158/2014, 101 VSPH 295/2015-55 (KSPH 68 INS 23380/2014), ve znění usnesení téhož soudu ze dne 17. srpna 2015, č. j. 68 ICm 4158/2014, 101 VSPH 295/2015-69 (KSPH 68 INS 23380/2014), takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 23. března 2015, č. j. 68 ICm 4158/2014-46, Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. Insolvenční soud - cituje ustanovení § 11 odst. 2 písm. a/ a b/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů) - dovodil, že žalobce není ve sporu osobou osvobozenou od soudních poplatků, neboť nejde o výkon státní správy.
K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením (ve znění tamtéž označeného opravného usnesení) potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Odvolací soud uvedl, že prostřednictvím žádosti dle § 138 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), se neřeší, zda žalobce je od soudního poplatku osvobozen ze zákona podle § 11 odst. 2 písm. b/ zákona o soudních poplatcích (což podle odvolacího soudu vskutku je).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž namítá, že mu mělo být přiznáno osvobození od soudních poplatků, jestliže i odvolací soud uznává, že dovolateli má být přiznáno právo na osvobození od soudních poplatků .
Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle ustanovení § 237 o. s. ř., a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je souladné se závěry obsaženými v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. 21 Cdo 73/2015, (dostupném na webových stránkách Nejvyššího soudu), v němž Nejvyšší soud mimo jiné uvedl, že tím, zda žalobce je v projednávané věci ex lege osvobozen od soudních poplatků podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nezabýval, neboť pro závěr, zda lze žalobci přiznat osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., to nemá význam.
Jinak řečeno, rozhodovací praxe soudů je ustálena v tom, že institut zákonného osvobození od soudních poplatků upravený v § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích nelze zaměňovat s institutem upraveným v § 138 o. s. ř., což dovolatel zjevně (a nesprávně) činí. Srov. dále i usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 12. února 2003, sp. zn. 35 Co 40/2003, uveřejněné pod číslem 73/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2015
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu